Text copied!
CopyCompare
GODE EA SIA: IDA:IWANE GALA - Bisisu

Bisisu 17

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Eso afaega Ifala:ime agolo soge ganodini, dunu afae ea dio amo Maiga esalu.
2Maiga da ea amema amane sia:i, “Musa: dunu afae da dima silifa fage 1,100 wamolaloba, di da amo dunuma gagabusu aligima:ne ilegei. Amo na da nabi. Be wali, di ba:ma. Na da amo muni gagusa. Amo wamolasu dunu da na.” Ea ame da amane sia:i, “Nagofe! Hina Gode da dima hahawane dogolegele hamomu da defea.”
3E da amo muni ea amema bu i. Ea ame da amane sia:i, “Amo gagabusu aligima:ne da na mano ema doaga:sa:besa:le, na da amo silifa Hina Godema imunu. Amoga ninia da ifa ‘gode’ hamone, silifa amoga dedebomu. Na da amo silifa dima bu iaha.”
4Amalalu, e da ea amema bu i. Ea ame da silifa fage 200 amo lale, gula hahamosu dunuma i. E da ifa amo osole dedene, ogogosu loboga hamoi ‘gode’ hamone, silifa amoga dedeboi. Ilia da amo loboga hamoi liligi Maiga ea diasu ganodini ligisi.
5Amo dunu Maiga da hi sia:ne gadosu diasu gagui galu. E da loboga hamoi ‘gode’ eno amola “ifode” (gobele salasu dunu ea da:i salasu) hamone, ea dunu mano afae amo gobele salasu hawa: hamoma:ne ilegei.
6Amo esoga, hina bagade dunu da Isala:ili soge ganodini hame esalu. Dunu huluane da afae afae hi hanaiga fawane hamosu.
7Amo esoha, Lifai fi ayeligi afae da Bedeleheme moilai Yuda soge ganodini esalu.
8E da Bedeleheme fisili, fimu soge hogomusa: asi. E da ahoanoba, Maiga ea diasu Ifala:ime agolo soge ganodini galu, amoga doaga:i.
9Maiga da ema amane adole ba:i, “Di da habidili misibala:?” E bu adole i, “Na da Lifai fi dunu. Na da Bedeleheme moilai Yuda soge ganodini amoga esalu. Na da fimu sogebi hogosa.”
10Maiga da ema amane sia:i, “Na sigi esaloma! Di da na fidisu dunu amola gobele salasu dunu esalumu da defea. Na da dima silifa fage nabuane gala amola dia abula amola ha:i manu imunu.”
11Lifai ayeligi da Maigama esaloma:ne sia:i. E da egefe agoane hamosu.
12Maiga da ema gobele salasu hawa: hamosu ilegei amola e da Maiga ea diasu ganodini esalu.
13Maiga da amane sia:i, “Defea! Wali Lifai dunu da na gobele salasu dunu esala. Amaiba:le, na dawa:! Hina Gode da na hou amola na liligi huluane hahawane dogolegele hahamomu.”