Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Daannatu Maxaafaa

Daannatu Maxaafaa 17

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Efireema gezziyan Miika giyo issi bitanee de7ees.
2Issi gallassi Miiki ba aayyiyo, “Neeppe issi asi issi sha7anne issi xeetu xaqara biraa wuuqqido wode, neeni he wuuqqida bitaniyaa qanggishin taani siyaas. Be7a, he miishshai ta achchan de7ees; taani ekkaas” yaagiis. Yaagin a aayyiyaa, “Ta na7au, nena GODAI anjjo” yaagaasu.
3Yaagin na7ai issi sha7anne issi xeetu xaqara biraa ba aayeessi zaariis; zaarin a aayyiyaa, “Qanggettai ta na7aa gakkennaadan, taani ha miishshaa ta GODAAYYO dummayana. Yaatobare biraa seerissidi, mittaappe masettidi giigida eeqaa misiliyaa an sheeshshanau go7ettana. Hegaa gishshau, biraa taani neessi zaarana” yaagaasu.
4Na7ai ba aayeessi miishshaa zaarin, a aayyiyaa he xaqara biraappe naa77u xeetaa ekkada, mittaa massidi biran sheeshshi sheeshshidi eeqa misiliyaa medhdhiya issi hiillaassi immaasu; immin i oottido misilee Miika son de7iis.
5He Miikassi eeqau goinniyo keettai de7ees. I eefuudiyaanne so giddo eeqaa misileta giigissidi, he keettan ba naatuppe issuwaa qeese oottidi sunttiis.
6He wode Israa7eela biittan kawoi baawa; asi ubbi bau likke milatidabaa coo oottiis.
7He wode Yihudaa biittan Beetaliheeme kataman issi wodallai de7ees; i Leewa zare.
8Ha bitanee baayyo de7iyo soho koyanau Beetaliheeme katamaappe denddidi biis; biidi Efireema gezziyan de7iya Miika soo gakkiis.
9Gakkin Miiki, “Auppe yaadii?” yaagiis. Yaagin bitanee, “Taani Yihudaa biittan Beetaliheeme katamaappe yaas; taani Leewa zaree. Ha77i taayyo de7iyo soho koyaidda de7ais” yaagidi au zaariis.
10Yaagin Miiki a, “Tanaara de7a; taayyo aawanne qeese gida. Taani neeyyo laittan laittan tammu xaqara biraa, kumetta maayuwaanne miyoobaa immana” yaagiis.
11Yaagin Leewa wodallai Miikaara issippe de7anau maayettiis; maayettidi Miikayyo yelido na7adan haniis.
12Miiki a ba qeese oottidi sunttin, a son de7iis.
13Miiki, “Issi Leewee taayyo qeese gidido gishshau, GODAI taayyo ubbabaa loittanaagaa erais” yaagiis.