Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - AMƆƆSI

AMƆƆSI 4

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Mɛm̀mɛ ti Yiɛ̀ nKuyie mbɛ́immɛ̀ kɛ tú: Díndi Sɑmmɑrii ɛì kó tinitipòtì tìì dùnnɛ Bɑsɑ̃ɑ̃ ɛì kó inɑɑni tɛ̃mɛ̀, dínni bɛ̀ɛ̀ yo mbɛsénnìbɛ̀ kpɛrɛ, kɛ fɛ̃́ũnko bɛcĩ̀rìbɛ̀, díndi bɛ̀ɛ̀ nɑ̀ɑ́ ndi dɑɑbɛ̀ kɛ tú, bɛ̀ ndi duɔ̀ nkɛ̀ dì yɔ̃̀, kéntɛ́nɛ̀ kɛ́keè.
2Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie n dò mpɑ́í pɑ́í nwe kɛ̀ míì bɛ́i, dɛ yiè kpɑɑnímu kɛ̀ bɛ̀ bo di tɔ̃nnɛ́ iyĩmpie ndiɛyì kɛ́tɔ̃nnɛ́ isɑ́m̀pɔ́ì di kó iyɑɑ̀bí kɛ dí dɛtɛ kɛ́dennɛ dimɔu.
3Di bo yiɛ iduotí kó mɛfíè dimɑ́ɑ̀ dimɑ́ɑ̀, bɑ́ wè kòò nwetí o ììkɛ̀, bɛ̀ bo di kɛi nkɛ dí dee nhEsimɔɔ tɑ̃rì ĩ́nkɛ̀. Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie mmíì bɛ́i.
4Kɛ̀ Kuyie mbɛ́i nkɛ dɔ̀: Tũ nkɔtɛnɛ̀ Betɛɛdi kɛ́dɔɔ̀ mɛyɛi, kɔtɛnɛ̀ Kidikɑɑdi kɛ́dɔkɛ dɔɔ̀ mɛyɛi. Fíénɛ̀ di wũɔ̃ dikṹnweńnì sɛ̀ì, diyiè tɑ̃ɑ̃́nnì yiè kɛ́dɛitɛ di mɔkɛ dɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀ miɛkɛ dɛ̀ɛ̀ tu dɛpííndɛ̀ kɛ́ n duɔ́.
5Cɔ́unnɛ̀ disɑ̃nni kó yɛpɑ̃rɛ̀ yɛ̀ɛ̀ kɔkɛ́nɛ̀ mutie mùù muuti, ikúnɛ̀ yɛpɑ̃rɛ̀ kó dikɑ̃̀tìrì kɛ yɛ̃́ díndi Isidɑyɛɛribɛ di mɛ ndɔ́mɛ̀. Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie mmíì bɛ́i.
6Mɛm̀mɛ kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie mbɛ́i nkɛ dɔ̀: Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie míì di bɔntɛ́ dikònnì, míì duɔ́ nkɛ̀ di pɑ̀ɑ̀ tidiitì sihɛkɛsí simɔu miɛkɛ, nɛ̀ mɛmmɛ bɑ́ di í wɛ̃̀tɛní m borɛ̀.
7Míì duɔ́ nkɛ̀ fɛtɑɑfɛ̀ dòńtɛ́ tidiitì bɛtɑ̃̀ɑ̃̀bɛ̀ bɛ̀tɑ̃ɑ̃ti, míì duɔ́ nkɛ̀ fɛ̀ ɔ̃ɔ̃ ni di nhɛì kɛ́soó nditɛrì, kɛ́nniu ku mpɑku kɛ̀ kutɛkù kó tidiitì kpeí.
8Yɛhɛkɛ̀ yɛ̀dɛ́ɛ̀ yoo yɛ̀tɑ̃ɑ̃ti níí bo nhɑ̃́ɑ̃́nnɛ̀ sinɛ́yɛ̃ĩ kɛ kɔrì dihɛì dìmɑ́ɑ̀ miɛkɛ kɛ bo pɛ́tɛ́ mɛniɛ nkɛ́yɑ̃̀, bɛ̀ mɛ mbɑ́ɑ́ pɛ́tɛ́ kɛ́yɑ̃̀ kɛ́nsɑ̀nnɛ̀. Nɛ̀ mɛmmɛ di mɛ nyí wɛ̃̀tɛní m borɛ̀. Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie mmíì tì ndi denni.
9Míì duɔ́ nkɛ̀ tidiitì fɑ̃ũ ndɛpɑɑ nkɛ̀ fɛtùɔ̀rìfɛ̀ tì pĩ, kɛ̀ fɛcofɛ cɑ̀ɑ́kɛ́ di pénnɛ̀ nɛ̀ titebiiti. Nɛ̀ mɛmmɛ di í wɛ̃̀tɛní m borɛ̀. Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie mmíì tì ndi denni.
10Kɛ̀ n duɔ́ nkɛ̀ di wũɔ̃ muɔkɛ kɛ ku, Esibiti kɔbɛ kpɛyi do kumɛ̀, kɛ duɔ́ nkɛ̀ bɛ̀ kùɔ di kó bɛdɑpɑ̀mbɛ̀ mudoò miɛkɛ kɛ pĩ̀ḿmú di sɛ̃ĩ́, kɛ̀ bɛ̀ɛ̀ ku di kó dihɑ̃ɑ̃pɔ̀nkɑrì kɛ̀ bɛ nɔ́ú dɑ̀tínnɛ́. Nɛ̀ mɛmmɛ di í wɛ̃̀tɛní m borɛ̀. Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie mmíì tì ndi denni.
11Kɛ̀ di dɛ̀ítɛ́ n do dɛ̀ítɛ́ mɛ̀ɛ̀ botí Sodɔmmu nɛ̀ Komɔɔ, kɛ̀ di yentɛ́ tɛcĩ́ɛ̃̀tɛ̀ ɔ̃ ncɔ́ú kɛ̀ bɛ̀ɛ pṹtɛ́ mɛ̀ɛ̀ botí kudɑkɛ̀mpùu. Nɛ̀ mɛmmɛ di í wɛ̃̀tɛní m borɛ̀. Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie mmíì tì ndi denni.
12N yóó mɛ ndi dɔɔ̀ díndi Isidɑyɛɛribɛ, kɛ̀ n yóó di dɔɔ̀ mɛmmɛ, tũntɛnɛ̀ dimɑ́ɑ̀ kɛ̀ ti mɑ́útɛ́ mí nnɛ̀ díndi.
13Ti Yiɛ̀ nKuyie nkuù dɔ̀ɔ̀ yɛtɑ̃rɛ̀ kɛ ɑ̃nnɛ́ kuyɑɑkù, kɛ nɑ́ɑ́ mbɛnìtìbɛ̀ kù dɔ́ kɛ́dɔɔ̀ tì, kuù ɔ̃ɔ̃ ceetɛ kuwenniku kɛ̀ dɛ̀ɛ nɑɑ́ ndibiìnnì, kù cèntì yɛtɑ̃rɛ̀ yómmɛ̀ mmɛ, kuù yètìrì tu Mpɑkɛdɑɑ.