Text copied!
CopyCompare
I tnalù dwata - 2 Tésalonika

2 Tésalonika 2

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Na dad flanekgu faglut, gablà di kasfulê Amuito Dyisas Krayst na di kastifunito di kenen, ani toomi fni di gamu,
2nangyu fsamuk i nawayu na fasbalét i fandamyu ku lingeyu takel i Duh Kasfulê Dyisas Krayst. Nang gamu mlal faglut, balù ku manla én gumlingela dun kun di to tugad Dwata, demen di tdò i dad to, na ku demen fagu di sulat manla mdà di gami.
3Too gamu fgeye, fye là gamu fangaw i balù simto to dun, du là gdohò i Duh én, ku là funa kel i bang matnù i kdee dad to dmuen Dwata, na msut én to mimò too kdee sasè knang Dwata. Na i gukel i to ani dunan di lanaw lifoh.
4Knangan Dwata, na kdee i dad dnagit dwata fnangamfù i dad to. Na fdatahan i kton di kdee, na fusuk kenen balù di Bong Gumnè Dwata di Dyérusalém, na sudeng déén na manan kenen kun Dwata.
5Làyu kè gafaldam i tagmangu di gamu gablà di kdee ani di kdéén agu di gamu?
6Gadèyu nun fa kamlen i to too sasè ani, du fye msut di bang i kafsut kenen.
7Kabay balù ani di laan fa kel, nun dee dad sasè nimò knang Dwata, bay là kdee dad to mite dun fa, du kibò gbuni. Là msut i to too sasè ani ku nun fa kamlen dun, bay ku talandè kamlen i kdee sasè,
8msut i sasè to ani, bay di kasfulê Amuito Dyisas, fnatin i to ani fagu di kyufan i nawan, na falmon fagu di too bong knengan.
9Di kakel i to too sasè gagin i tulus Satanas, na fagu di tulusan mimò kenen kdee bung tnikeng na dad ilè, du fye mgaw i dad to,
10du nun dee dalan gufagun i kdee sasè nimoan, du fye gafgawan i dad to salu di gumalmola, du là ale dmawat na là mbong nawala i kaglut gafalwà dale.
11Na du là ale dmawat dun, fbayà ale Dwata fye fadlug ale di kagafgaw i nawala fagu di kafaglutla i kakakéng,
12du fye fanlayam Dwata i kdee là faglut i kaglut, bay flehew di kimòla salà.
13Na dad flanekgu faglut, gamu too kando Amuito Dyisas, fye ku là gami tlag mlé bong fye di Dwata gablà di gamu, du mdà di kagatbuan tanalékan gamu, du fye galwà gamu fagu di kgal Tulusan i tamlu gamu di kite Dwata mdà di kafaglutyu i kaglut.
14Fagu di katdòmi gamu i Fye Tulen nalékan gamu, du fye gakuf gamu di kdatah Amuito Dyisas Krayst kadang di fulé duh.
15Taman dad flanekgu, tangalyu i kafaglutyu, na tooyu fkah di nawayu i tdòmi gamu di kdéénmi di gamu, na fagu di sulatmi.
16Kayègu ku Amuito Dyisas Krayst na Maito Dwata i mbong nawa gito, na tamgal gito fagu di kafyen kel di landè sen, na mlé gito klehew di kfatanito,
17fadlug tamgal i nawayu na mlé gamu kgal di kdee nimòyu na talùyu fye.