Text copied!
CopyCompare
RIBA HARIHARIUNA - 2 Tesalonia

2 Tesalonia 2

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Na ema tataoyao e, ai awanorilaowa arimiu eai, eda Guiau Iesu Keriso arinai ena laoma debana eai, eo eda oigogoesega ia arinai debana eai.
2Omi nuamiu tabu se moimoiu heuheula, eo tabu au nuadubu earua, e riba, e uriuri doha si ene ai enamai, debadi eai, abo au ene Guiau ena asubena i hanahanauaririmao.
3Tabu tau esau i boraimiu, paana nei asubenana ne taba nige i laoma sora se uiouio baguna, eo nei tau baaeana ne hinage abo i taumasaraha, ia ede mate natuna.
4Ginauri gamagamagari Eaubada esana se torelaedi eo se aiaihelahui ia i guduguduidi eo i ribatausaeuioi hinage; arinai ia doha Eaubada i babawa mo Eaubada ena dubu eai, i awa‐Eaubadauioi.
5Au henuaisini e nige’e, eau maemiu ta mimia wa, teina ginauridi ta ea heribamiuo?
6Au nuatuiyao saha ede tau ta i nuanuahi i lau e ena huia i masaraha.
7Laulau baaea i laulauyamuyamuidi ie paisoa hetubuyao; na tauguduguduina abo i gudugudui i lau e ia abo se laeudoiei;
8abotai abo Tau Baaea wa se hemasarahayama Guiau ia abo i healagorugoru ia awana earuana eai, eo ena laoma namanamarina eai arinai abo i hebaaeaohi.
9Ia ede ia ena laoma Satani ena paisoa arinai, eo ma gigibori gamagamagari, eo heiheinoidi eo noonoo boraboradi,
10eo laulau baaea ena borabora gamagamagari isi taumatemate boeadi eai; paana isi riba mamohoina gadosisina nige se abi, ata se mauri.
11Paana ede teina Eaubada nuatu borabora abo i mosei aridi eai riba borabora bena se ataiei.
12Isi gamagaridi riba mamohoina nige se ataiei abo se baaea dumaduma, isi laulau baaea wa se kodei.
13Ema tataoyao e, Guiau i gadosisiemiu wa, ai nuamai esega mo, huia gamagamagari Eaubada ai lautoiei omi debamiu eai, paana huia bagubaguna eai Eaubada i ribahinehinerimiuo abihemauri arinai, Earua ena hetabu hinage debana eai, eo riba mamohoina wa abanuatuina.
14Aridi eai wa eda evanelia debana eai i eogahaimiu, eda Guiau Iesu Keriso ena namanamari abo au abi.
15Ema tataoyao e, arinai au torotahitahinei, riba wa se heatamiu wa, awamai ribadi e ema uriuri ai uridiwa, au sogohidi.
16Na Guiau Iesu Keriso iabom, eo Eaubada, ita Tamada, ia i gadosisieda, eo i henuabigada, i lau e nige nosina, eo ainauia debana eai, sunuma lolo i ledima hinage,
17ia nuamiu i hetarudi, eo riba lolodi eo paisoa lolodi gamagamagari aridi eai abo i hetoroadidiriesegaimiu.