Text copied!
CopyCompare
Balaan nga Bibliya - 2 Tesalonica

2 Tesalonica 2

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Karon naghangyo kami kaninyo, mga igsoon, mahitungod sa pagbalik sa atong Ginoong Jesu Cristo ug sa pagtigum kanatong tanan diha kaniya,
2nga dili dali mauyog ang inyong mga hunahuna o mabalaka, pinaagi man sa espiritu o sa pulong o sa sulat nga gikan kanamo — aron dili kamo motuo nga ang adlaw sa atong Ginoo niabot na.
3Ayaw kamo palimbong kang bisan kinsa sa bisan unsang pamaagi. Kay dili moabot kini hangtod dili pa moabot ang pagkahulog, ug maipadayag ang tawo nga masinupakon, nga mao ang anak sa kadautan.
4Mao kini siya ang mobatok ug magpadayeg sa iyang kaugalingon batok sa tanan nga gitawag nga Dios o gisimba, aron siya maglingkod didto sa templo sa Dios ug iyang gipahulagway ang iyang kaugalingon nga Dios.
5Wala ba kamo makahihumdum nga kadtong diha pa ako kaninyo nga gisultihan namo nako aning mga butanga?
6Karon nahibaloan na ninyo kung kinsa ang nagpugong kaniya, aron maipadayag lang siya sa saktong panahon.
7Kay ang misteryo mahitungud sa masinupakon nagsugod nga napadayag na, apan adunay nagpugong kaniya karon samtang dili pa siya mapahawa sa dalan.
8Diha pa dayon maipadayag ang masinupakon, nga patyon sa Ginoong Jesus pinaagi sa ginhawa sa iyang baba ug iyang himuon nga wala na pinaagi sa pagpadayag sa iyang pagbalik.
9Ang pag-anhi sa masinupakon pinaagi sa trabaho ni Satanas puno siya sa tanang gahum, mga timaan, ug mga katingalahan nga dili tinuod,
10ug tanang limbong sa pagka dili matarong alang sa adtong mga laglagonon, kay wala nila gidawat ang gugma sa kamatuoran aron unta maluwas sila.
11Tungod niini nga hinungdan magpadala kanila ang Dios sa sayop nga bulohaton,
12aron touhan nila ang bakak, aron mahukman silang tanan, kadtong wala motuo sa kamatuoran apan nagpakalipay sa dili matarong.
13Apan angay kaming magpasalamat sa Dios kanunay mahitungod kaninyo, mga igsoon nga hinigugma sa Ginoo, kay kamo ang gipili sa Dios nga maoy unang bunga sa kaluwasan nga gigahin niya pinaagi sa Espiritu ug sa pagtuo sa kamatuoran,
14nga diin gitawag kamo niya pinaagi sa maayong balita aron maangkon ninyo ang himaya sa atong Ginoong Jesu Cristo.
15Mao nga, mga igsoon, pagbarog kamo nga lig-on, ug guniti pag-ayo ang naandan nga pamaagi nga gitudlo kaninyo pinaagi sa pagsulti o sa among sulat.
16Karon hinaot nga ang atong Ginoong Jesu Cristo mismo, ug ang atong Dios Amahan nga naghigugma kanato ug naghatag kanato ug hupay nga walay katapusan ug maayong pagsalig sa umaabot nga panahon pinaagi sa grasya,
17maghupay ug magmalig-on sa inyong mga kasingkasing sa tanang maayong buluhaton ug sinultihan.