Text copied!
CopyCompare
Luda yã takada kↄ̃n Bokobaru yão - 2 TƐSALONIKADEENƆ

2 TƐSALONIKADEENƆ 2

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Wa gbɛ̃nↄ, Yesu Kirisi mↄna kↄ̃n wa kakↄ̃anao lɛ wà daàlɛ yã musu, wa wɛ́ɛ kɛ̀awa,
2àton tó a làakari fɛɛ aagaro. Tó annabi yã ke waazi ke takada kɛ̀ wà bè à bↄ̀ wa kiia bè, Dii mↄ́gurↄↄ kà kↄ̀, àton bídi kɛro.
3Àton tó gbɛ̃ke a sãsã kↄ̃n yã beee takaoro, zaakɛ gurↄ beee é mↄ́ro, séto gbɛ̃nↄ bↄna Luda kpɛɛ gurↄↄ kà gĩa kↄ̃n ludayãdarisai kɛ̀ mì pɛ̀ kaatɛzɛa bↄna gupuraaao.
4Eé gí pↄ́ kɛ̀ wè ń diɛ dii ũunↄzi kↄ̃n pↄ́ kɛ̀ wè dↄnzi kɛńnɛnↄ píngi, eé a zĩnda sɛ́ lezĩ dɛńla, eé gá à vɛ̃ɛ Luda kpɛ́n, à a zĩnda diɛ Luda ũ se.
5Gurↄↄ kɛ̀ má kúao ma yã pì òare. Ée dↄnloo?
6Á dↄ̃ pↄ́ kɛ̀ èe à dãdãa, lɛ àton bↄ a gurↄↄ ãroↄ́?
7Zaakɛ ludayãdasai e ↄ taa asii guu kↄ̀. Eé bↄro, séto gbɛ̃ kɛ̀ èe kpaanɛ gù zɛ́n baasiro,
8ludayãdarisai pì é gbasa à bↄ sa. Dii Yesu é à dɛ kↄ̃n a lɛ́'ĩao, à à kaatɛ kↄ̃n a mↄna gakuio.
9Ludayãdarisai pì é mↄ́ kↄ̃n Setãn gbãaao à dabuyãnↄ kↄ̃n yãbↄnsaɛnↄ kɛ kↄ̃n sèeda ɛgɛ bori píngio.
10Eé mↄnafiki bori píngi kɛ gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ mì pɛ̀ kaatɛzɛanↄnɛ, kɛ̀ aↄ̃ gì yãpuraa kɛ̀ eé ń mì sízi yãnzi.
11Beee yãnzi Luda é likↄ̃a pãsĩ zĩḿma lɛ aↄ̃ ɛgɛɛ náanɛ kɛ.
12Yã é gbasa à vɛ̃ɛ gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ↄe yãpura síroo kɛ̀ aↄ̃è pↄnnaa kɛ kↄ̃n à zaaaonↄa ń píngi.
13Wa gbɛ̃ Dii yenzideenↄ, à maa wàgↄ̃ Luda sáabu kpaa gurↄ píngi a yã musu, zaakɛ Luda a sɛ zaa káaku, lɛ à bↄ kↄ̃n à Ninii kɛ̀ tò wa gↄ̃ a pↄ́ ũ gbãaao a yãpura sina yãnzi.
14Luda a sisi à a sɛ baaru nnaa kɛ̀ wá kpàare yãnzi, lɛ a baka gↄ̃ kú wa Dii Yesu Kirisi gakui guu.
15Beee yãnzi wa gbɛ̃nↄ, à zɛ gbãa, àgↄ̃ yã kɛ̀ wá dàare kↄ̃n lɛ́o ke takada guu kũna.
16Wa Dii Yesu Kirisi kↄ̃n Luda wa Deo yewazi, à gbɛ̃kɛɛ guu à wa làakari kpàɛwe ai gurↄ píngi, à tãmaa maaa dàwagu.
17À a làakari kpáɛare, à a gba gbãaa yãmaakɛna kↄ̃n yãmaa'onao guu píngi.