Text copied!
CopyCompare
Mahanji Bible - 2 Wathesalonike

2 Wathesalonike 2

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Leno ukwincha khwa Yesu Klisite nukhu lundamana pu paninwee ili tuve nave: Nukhuvachova umwe mwe valukolo lwetu,
2msite ukhugata n'chiwa nukhwon'chwa khembeve, namamenyu, khukata eyeyivonekha ukhuva yehumile khuliufye eyeyin'cho va ukhuta akhasekhe khafikhe.
3Umunu asite ukhuva siova khunjila yuyoni ukhuta yekhuvi mpakha uvutulanongwa vuvonekhe taasi khumunu uviagalwekhe yakhiva avonekheliwe nu mwana ula uvavunangi.
4Uyu vivyo ibela nukhubela uNguluve nukhwe vonesya ukhutavi Nguluve na kyukyo ni eikhidoviwa nekhihumla nukhutama mutembile ya Nguluve nukhwi vonesya ukhuta umwene vi Nguluve.
5Samkumbukha ukhuta vunile numwe nakha vavulile imbombo n'chi?
6Leno mlumanyile ukhuta khila eikhekhusiga awesye ukhudenduliwa khusekhe unonu ugu ya khuva gwifikha.
7Pakhuva isili ya munu untula nogwa yivomba ei mbombo hata lino, pwale uvisiga ipakha yakhiva yivonekha einjila.
8Pu ula unya khunanga alava eidenduliwa, uvi uYesu Klisite ekhubuda nu mwuya wa ndomo gwa mwene. Daada ukhumseikha ukhuva sio khinu khuluvonekelo ulwa khwin'cha khwa mwene.
9Ukwin'cha khwa munu unya khunanga lukhwi n'cha khu njila ya setano, khumakha goni nulukenye mkho lwa vudesi,
10nu vudesi wooni uva khibudi. Imbombo n'chi n'chiva kuvala avaviyaga, pakhuva salupokhile ulugano lwa lweli khunjila ya vupokhiwa vene.
11Khu njila iyo uNguluve ikhuvatumila ei njila ei yenge iyavuvivi vakelage uvudesi.
12Amatokeo gagene voni valahigiwa, vala avasa vikhudikha ei lweli pakhuva vikhe hovosya nuvutula nongwa.
13Pu yinogiwa ukhu sana uNguluve khila sikhi khu njila yenyo valukolo yumwe muganiwe nu Daada. Udaada avahalile umwe ukhuva nekhelo ya vupokhi khu lusayo lwa mepo nulusayo ulwa lweli.
14Ikhi khukhene avilangile umwe ukhugendela muli vange li pu mkave ulwe mikho, ulwa ntwavito uYesu Klisite.
15Pulino va lukalo, mwemage khikangafu mlumanye uluino lula ulu mva manyile mulimenyu ewo mkatata yetu.
16Puleno ntwa vito uYesu Klisite yumwene, nayu Nguluve udada yeto uvi atu ganile hange akhatupa ulun'chesyo lwa sikhu n'choni nuvukilu uvunonu uvukhwi n'cha ukhugendela mulimenyu,
17avanchesye mwekhuva kangan'cha inumbula n'chenyo mulimenyu ulyo lya vincha ni mbombo inonu.