Text copied!
CopyCompare
Ooratha Caaqo Maxaafa Gamoththo - 2 Tasolonqe

2 Tasolonqe 2

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ta ishato! Goda Yesus Kirstoosa yuussa gishshinne nu izakko baana buussa gish nu intena qofisoos.
2Ayanay qoncisides woykko qaalay gees giidi woykko nuuppe intes kiitettida kiita mala “Goda yuussa gallas gakkides” giidi inte qofan yark yarkofitenne daggammofte.
3Oonikka ay hanonka intena baleththofo. Daro asay ammano kadanappe sinthe dhayanas bessiza issi makala asi qonconta dishin he gallassay gakkenna.
4Izikka Xoosse geetetti gooynettiza eeqa xoossata ubbafe bollara bana dhoqu dhoqu histizadenne Xoossara eqettizade. Izikka Xoossa Keeththan uttidi bana “Tani Xoossa” giidi awajja awajjisana.
5Ta intenara diza wode hayta ha yo7ota intes ta yootidayssi intes qofetizeshaa?
6Izi ba woden qoncana gakkanaas ha7i izi qonconta mala aazi diggizakkonne inte ereeta.
7Makalancha xuuray haray attoshin Ha7ikka ooso bolla dees. Gido attin hayssi hananay izi ha7i ooththonta mala iza diggizaddey iza ogeppe kichchana gakkanaas xalla.
8Hessafeka kaallidi Goda Yesusi ba duuna peenoninne ba boncho yuussan dhayssana; makalanchay qoncana.
9He makalancha yuussi Xala7e wolqan hessikka as baleththiza malatataninne malalisiza miishatan hanana.
10Hessathoka ekkidi attonta mala tuma ixidi dhayiza asata baleththanas dumma dumma iita oosoy yaana.
11Hessa geedon isti wordo yo7o ammanana mala Xoossi ista bolla bala ooso kiittana.
12Hessi hananay tuma ammanonta ixidinne wordo yo7on ufayetizayti wuri pirdettanasa.
13Godan dosettida ta ishato! Nu gidikko ubba wode inte gish Xoosse galatanas nuus besses. Gaasoyka Xoossi intena koyroppe oykkidi inte Xillo Ayanan dummatidaytanne tumu ammanidi inte attana mala intena doorides.
14Nu Goda Yesus Kirstoosi boncho gishettizayta inte gidana mala nu yootida mishiraachcho qaala baggara intena xeygides.
15Hessa gish ta ishato! Inte minni eqqite, nu nu duunan gidin woykko kiitan woykko nu intes aaththi yeddida timirteza lo7ethi oykkite.
16Izi nu Goda Yesus Kirstoosi qasse nuna siiqidaynne ba kiyatethan merna minthethonne lo7o hidota izi nuus immida nu Aawa Xoossay,
17izi inte wozna lo7o oosoninne qaalan mintho.