Text copied!
CopyCompare
Dio Wadarique - 2 Tesalonicenses

2 Tesalonicenses 2

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Jã yarã, yucʉacã mani Ʉpaʉ Jesucristo cʉ catunu atípere, cʉ yarã cʉ tʉpʉ manire cʉ capi neopere mʉja queti buiogʉ yʉ áa.
2Mʉja tʉgooña mawijiaquẽpa. “Mere mani Ʉpaʉ ati yepa macana cʉ̃re cabooquẽnare na cʉ capopiyeyeri rʉmʉrina ãno,” ĩ tʉgooña acʉaquẽja. Jĩcaarã, “Dio ati yepapʉ caroorãre na cʉ capopiyeyeri rʉmʉri ã mere,” ĩrãma. Jĩcaʉ ocõo bairo ĩimi: “To bairona yʉ camajiowĩ Dio quẽgueriquere bairo yʉ iñoori,” ĩimi. Apeĩ, “To bairona buiomi Pablo,” ĩimi. Apeĩ, “Ti wame queti joorica pũuropʉ ĩ buioma Pablo jãa,” ĩimi.
3To bairo na caĩ jocarijere apiʉjaqueticõaña mʉjaa. Mani Ʉpaʉ ati yepa macanare na cʉ capopiyeyepa rʉmʉri jʉgoye ocõo bairo majuu baigaro: Diore seeto majuu bai botiogarãma camaja. To bairo na cabairi paʉ Dio cʉ carocapaʉ jĩcaʉ carooʉ majuu atí, ati yepapʉ ani ejagʉmi Diore catei. Dio ye macajere re roti, apeye unie nipetiro camaja na cáti nʉcʉbʉgori wame cãno cõo re rotigʉmi. Re rotiri cʉ majuuna, “Yʉ áti nʉcʉbʉgoya mʉja cáti nʉcʉbʉgobataje netoro,” ĩgʉmi, Diore catei aniri. To bairi, “Cʉna ãcʉmi Dio,” camaja yʉre na tʉgooñacõato ĩi Dio wiipʉna anigʉmi, topʉ rotigʉ. To bairo ãcʉ, “Yʉna Dio yʉ ã. Yʉ macare áti nʉcʉbʉgoya,” ĩtogʉmi.
5Mʉja tʉ ãcʉpʉ mere ti wamere mʉjaare yʉ caĩ buiowʉ, ¿mʉja majiti?
6Carooʉ majuu mʉjaare yʉ caĩire cʉ cãnipa yʉtea cãniparo jʉgoye cʉ ani rotiquẽemi Dio. Dio carooʉre cʉ mataʉmi mai, cʉ rotiqueticõato ĩi. To bairo Dio cʉ̃re cʉ camatarijere mʉja majirã.
7Mere carooʉ majuu cʉ ye cʉ carotirije caroorije ãno bairo pʉa tiere mani catʉgooña majiquẽtie to cãnibato quena. Dio cʉ boca matami paro. Cabero Dio cʉ̃re boca mata janari, cʉ ani rotigʉmi yua. To bairo cʉ̃re Dio cʉ cãni rotiro to cõona carooʉ majuu atí, anigʉmi ati yepapʉre yua. Ati yepapʉre aniri Sataná cʉ catutuarije mena ãcʉ Sataná cʉ carotirijere átigʉmi. To bairi Sataná ye cʉ camajirije mena caacʉori wamere áti rupeo iñoori camajare na ĩtogʉmi. To bairo cʉ cáto camaja caroorije cʉ caĩtorijere api nʉcʉbʉgogarãma, Dio ye quetire, cajocaquẽtie macare apigateerã. To bairi Dio cʉ careparã ãma naa. Cajocaquẽtie macare caapiʉjarã na cãmata Dio na cʉ capopiyeyerijere na netoboʉmi. Caroorije, caĩtorije macare na cabooro tʉjʉʉ, “To cõona, na caboori wame, caĩ jocariquere caapiʉjarã na anicõato,” na ĩgʉmi Dio. Naa caroorijere áti wariñuugarãma, cajocaquẽtiere apigaquẽna. To bairi rooro majuu na cátiere tʉjʉ cõoñari na regʉmi Dio yua. Cabero mani Ʉpaʉ Jesu cʉ caaji baterije mena ati yepapʉ tunu atí, nare caĩtoʉre carooʉ majuure cʉ rocagʉmi to cõona yua.
13Jã yarã, mani Ʉpaʉ Dio cʉ camairã mʉja ã mʉja quena. Nemoopʉre cãni jʉgori paʉpʉre mʉjaare cabejeyupi Dio cʉ yarã cãniparãre, cʉ ye quetire cariape macajere caapi nʉcʉbʉgoparãre. To bairo cabaiparãre mʉjaare cabejeyupi, cʉ canetooparãre, cʉ Espíritu Santo cʉ caocabʉtirije mena caroare cátiparãre. To bairona cãna na ãmaro ĩi nemoopʉna mʉjaare cabejeyupi Dio. To bairo Dio cʉ cabejericarã mʉja cãniere majirã Diore caĩ wariñuunucuparã jã ã, mʉja cãniere tʉgooñari.
14To bairona cʉ yarã cãniparãre mʉja cacũñupi Dio, cʉ ye caroa quetire mʉjaare jã cabuioro. To bairi mani Ʉpaʉ Jesucristo mena caroaro mʉja wariñuu anicõagarã.
15To bairi jã yarã, mʉjaare jã cabuioepere bairo áti ocabʉticõa aninucuña. Mʉjaare jã caqueti uca buio jooepe quenare apiʉjari tiere majiritiqueticõaña.
16Mani Ʉpaʉ Jesucristona, mani Pacʉ Dio cʉ quena manire camaiñupi, caroaro mani bopaca tʉjʉri. Mani bopaca tʉjʉri, to cãnacã rʉmʉ tʉgooña tutuariquere mani joomi. Cʉ catunu atípere, caroare manire cʉ cajoopere tʉgooñariquere mani joomi.
17To bairi yeri tʉgooña ocabʉtiriquere mʉjaare cʉ joato. To cãnacã wame mʉja caĩpere, mʉja cátipe quenare caroa jeto mʉja cátiparore bairo ĩi, yeri tʉgooña ocabʉtiriquere mʉjaare cʉ joato.