Text copied!
CopyCompare
Uhokri Gannasan - 2 Tessalonisenses

2 Tessalonisenses 2

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Nukebyupwi, kuwis usuh ekke yit adahan ku samah Ukiparawiy Jesus Cristo gaytni atan adahan upandukawniwiy ta gimkanit. Nikwe usuh ayá yit,
2ka yi muwaka iha giwnkis nerras hiyeg ku pariye awna yit ku Ukiparawiy Jesus Cristo ku ig nemnik kurinewa adahan pisenwepye akak inin hawkri. Ka yi muwaka iha giwnkis ignes ku pariye awna ku Uhokri Gitip akkin gitkis inakni. Iné kawnata yi muwaka iha giwnkis ignes ku pariye ikiy ku usuhnewa awna inakni henne. Usuh ka awna inakni. Ka yi muwaka iha giwnkis ignes ku pariye awna ku usuh tamak inakni amadga kagta. Ka yi muwaka kiyimwih yiyakni adahan ini. Iné kawnata yi muwaka biyuksa yihiyakemni.
3Ka yi muwaka kinikiswa arit nawenéwatma yuwit akiw. Kote ikte adahan Kiyapwiye Jesus danuh atan adahan pisenwepye akak inin hawkri. Amawka apit ig keh henne, amawka ayipa gihiyegapu gitepkemnikis aytekihan. Ayteke ariwntak ini pahapwi awayg kahayaknek. Ig atiwkekne taraksaki. Ig ikaksaka adahanikwa biyukwiki.
4Apim ini ig kapetunsa madikte hiyeg giwohkigakis. Ig kapetunsa madikte ku pariye hiyeg kiyatha. Ig ikaw ke wotbe ig kabayte giwkis madikte. Ayge nikwe ig parak ta agikut Uhokri Gipin, ig bat atere ke wotbe ig Uhokribe. Ayge ig ikawpari ku ignewa Uhokri.
5Nukebyupwi, mmah yis ka kiyé inakni nuwnhu? Ku samah nah ayge yibet amakohnokwa, nah nubetki akki inakni yit.
6Ig nerad awayg atiwkekne taraksaki ig kote kahayakte awaku pahapwi ay mpithanig. Yis kuwis hiyak ku pariye mpithanig. Henneme ig ner kahayaknek ku aysaw gihawkanaprik danuh.
7Taraksaki gapitkiya kuwis ay amadga inin, henneme ig kote kahayaksawte awaku ner pahapwi ku pariye ay kuri ig mpithanig. Henneme ku aysawnemenek ner pahapwi yuma ay akiw, nikwe igad ka mpithaka akiw.
8Ayge nikwe ig nerad awayg atiwkekne taraksaki ig kahayaksawnek. Henneme ariwnteke ini igme Kiyapwiye Jesus danuh atan. Ig umehpig akak gimaygbiynenwa. Ig pisenwe gihawkan akak gibutni.
9Nerad awayg atiwkekne taraksaki ku aysaw ig kahayaksawnek, ig ayta akak Satanás gannu ay gipit. Ig kagannusima. Ig keh arakembet annut adahan kinisne hiyeg marihwa ignes ikiy ku ignewa Uhokri. Ig keh annut ku pariye keh hiyeg wakaymni ku ig Uhokri. Bawa giwasemni.
10Ig nerad keh arakembet mbaykanek. Akak ini mbayka ig kinise hiyeg biyukapye. Ig kiniswigkis mmanawa igkis ka amepekere inakni Uhokri giwn ku pariye inyerwatnene. Igkis ka batek akak inakni giwn. Igkis ka isahkiskere gipathawnikis.
11Inneki keh ig Uhokri ikakse gidahankis adahan igkis kinikiswa apititak giyaknikis arit hiyakemniki ku pariye he wasaymkanen.
12Ayteke nikwe aysawnemenek igkis biyuknek apatra ku samah igkis ka iha giwn inyerwatnene mmanawa igkis pi batekte akak gipathawnikis mpiya inakni giwn.
13Wixwiyme nukebyupwi, wixwiy Uhokri batek ukakwiy. Amawka wixwiy kabayhig apanenekwa mmanawa apit hawkri humaw, ig Uhokri kaniypewiy adahan wixwiy isamtaw ariw upathawniwiy adahan wixwiy danuhne git Uhokri. Wixwiy isamtaw awaku ku samah Gitip ay upitwiy iggi barewbetha uhiyakemniwiy. Hawwata wixwiy isamtaw awaku ku samah wixwiy kamaxwene ta gipitit Uhokri giwn inyerwatnene.
14Adahanikwa ini isamtawka, ig Uhokri humakkiswey gimkanit akak ku samah usuh ekke yit inakni kibeyne inetit gidahan. Gimawkan wixwiy humaw kiyatyepwi akak Ukiparawiy Jesus Cristo gikiythani.
15Nikwe nukebyupwi, msakwanay akak ini hiyakemniki ku pariye amin usuh kuwis kannuhpey. Ka yi muwaka isahkis inakni ku pariye usuh awahkis yimin amadga kagta. Ka yi muwaka isahkis inakni ku pariye yis kuwis timap ubiyaptakwa.
16Kibeyne, Ukiparawiy Jesus Cristo gikak Wigwiy Uhokri igkis kagamnihrakissima ukakwiy. Igkis kuwis iké wotwiy wawaygyiy yuma amaksemni. Igkis keh wixwiy ipeg ta gimkatkis ku aysawnemenek igkis utipkis ta wotwiy kibeyne kabayka akiw akak gabaykis.
17Igkis ikí yawaygyinek ku apim inin adahan yis kamax gihiyakemni kabayhtiwa kahadbe yis keh kabaykanen, yis awna kabaykanen.