Text copied!
CopyCompare
Tnúhu ní cáháⁿ yǎ ndiǒxí xito cùu uú - 2 TESALONICENSES

2 TESALONICENSES 2

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Te nchòhó ñáyiu ndècu ndɨhɨ‑ndɨ́ ichi Xítohó Jesucrìstú càchí tnúhu‑ndɨ́ xii‑ndo nàcuáa cada‑xi nduu na quìxi tucu‑gá, chi quixi‑gá nacuaca ñaha‑gǎ xii‑o, núu xíǎⁿ càháⁿ‑ndɨ́ dóho‑ndo.
2Te ñá dɨ́ú sǎ ɨ́ɨ́ⁿ tnǔhu tecú dóho‑ndo te ngüíta‑ndo càni ɨɨⁿ cani úú iní‑ndó, te ni vǎ yùhú‑ndó te núu véxi ɨɨⁿ tée càchí‑dé sá càháⁿ‑dé tnúhu Yá Ndiǒxí, te càchí‑dé sá sà véxi Xítohó Jesucrìstú, te vá quɨ̀ndáá iní‑ndó tnǔhu càháⁿ‑dé chi ñá ndàá, àdi véxi ɨɨⁿ tée nèhe ɨɨⁿ tutú núú‑ndó te càchí‑dé sá yǔhú ní tendaha‑ǐ véxi, te núú tùtú‑áⁿ càháⁿ‑xi sá sà véxi Xítohó Jesucrìstú, te dɨu‑ni vá quɨ̀ndáá iní‑ndó nàcuáa càháⁿ‑xi, te nděda‑ni càa ñáyiu cáháⁿ‑yu dàvá‑áⁿ sǎ sà véxi‑gá dico vá quɨ̀ndáá tnàhí iní‑ndó.
3Núu xíǎⁿ dátǔha ñaha‑ǐ xii‑ndo cuèndá sá vǎ dáñá tnàhí‑ndo mèe‑ndo dandahú ñáhá ñǎyiu. Chi cùmání‑gǎ sáá nduu quìxi tucu Xítohó Jesucrìstú, te ngüíta nchaa ñáyiu cuu úhú iní‑yu Yá Ndiǒxí, te dàvá‑áⁿ quiní‑yu ɨɨⁿ tée xìdó quídé nchàa sá cuèhé sá dúhá, te tée‑áⁿ quɨ̌hɨ́ⁿ‑dé núú ùhú núú ndàhú nɨ caa nɨ quɨ́hɨ́ⁿ.
4Te dɨu‑ni tée‑áⁿ vǎ nděe iní‑dé nchaa sá càchí ñáyiu cùu ndióxǐ‑yu ndɨhɨ nchaa dava‑gá sá quídé càhnú‑yu, te cachí‑dé sá ǐo cùnuu‑dé, te quɨ́hu‑dé ndéé xɨtɨ́ veñúhu núú ndécú cuè ñáyiu chìñuhu ñaha xii Yá Ndiǒxí coo‑dé, te cúñaha‑dě xií‑yu sá cúú‑dě Yǎ Ndiǒxí.
5Te dandàcu iní‑ndó chi nchaa tnúhu‑a sa ní cachí tnúhu‑í xii‑ndo cǔtnàhá ní xíndecu ndɨhɨ ñaha‑ǐ.
6Te nchòhó sa cùtnuní iní‑ndó nǎ cúú sǎ ngání ñàha xii tée‑áⁿ nǔu ñá túú‑dě vitna, dico na sàá nduu tàú‑xi quee‑dé caca cuu‑dé te dàvá‑áⁿ quiní ñáhá nchàa ñáyiu.
7Te ío tɨtnɨ́ núú sǎ cuèhé sá dúhá quìde yucu ñávǎha dìcó‑ni sá vǎtá quìní‑gá ñáyiu, dico ndècu ɨɨⁿ sá ñǎ dáñá càda‑xi nchaandɨ túhú nàcuáa càchí iní‑xi, dico sáá nduu xòcuɨñɨ́ sá ñǎ dáñá‑ǎⁿ te dàvá‑áⁿ cada‑xi nchaa nàcuáa càchí iní‑xi.
8Te sáá nduu quìní‑yu tée quìde nchaa sá cuèhé sá dúhá‑ǎⁿ ñuyíú‑a. Te òré ná quìxi túu Xítohó Jesucrìstú, te mee‑ni sǎ dátǎsaⁿ‑xi, ndɨhɨ yócó yuhu‑gá cuú tée‑áⁿ.
9Te sácuíhná tendaha‑xi tée‑áⁿ quixi‑dé, te cuáñaha‑xi tnǔhu ndee ìní cada‑dé nándɨ sá cádá‑dě. Te cada‑dé sá ñà túú tnàhí ndàcu ni ɨɨⁿ ñáyiu ñuyíú‑a cadá‑yu, dico mee‑ni dàndahú ñáhá‑dě xií‑yu caca cuu‑dé.
10Te nchaa núú sǎ cuèhé sá dúhá càda‑dé dandàhú‑dé nchaa ñáyiu sa ñùhu ichi cuáháⁿ núú ùhú núú ndàhú, chi ñá túú ní cuìní‑yu quɨndáá iní‑yu tnúhu ndáá tnúhu Yá Ndiǒxí cuèndá naníhí tàhú‑yu.
11Te sá dúcáⁿ ñà túú ní cuìní‑yu quɨndáá iní‑yu tnúhu ndáá, núu xíǎⁿ daña Yǎ Ndiǒxí dacàháⁿ yucu ñǎvǎha iní‑yu quɨndáá iní‑yu nchaa tnúhu ndehnde
12cuèndá cuíta nihnú‑yu, te ducaⁿ yǎha‑yu chi ñá túú sàndáá iní‑yu tnúhu ndáá càháⁿ Yǎ Ndiǒxí, chi mee‑ni nchàa sá cuèhé sá dúhá cùdɨ́ɨ́ ìní‑yu quìdé‑yu, te cuíta nihnú‑yu chi ducaⁿ nǐ cachí Yǎ Ndiǒxí cunduu.
13Te nchòhó ñáyiu ndècu ndɨhɨ‑ndɨ́ ichi Xítohó Jesucrìstú, ñáyiu ío cùu iní‑gá càchí tnúhu‑ndɨ́ xii‑ndo sǎ ñà túú dàña ndee‑ndɨ́ ndàcáⁿ táhú‑ndɨ̌ núú Yǎ Ndiǒxí cuèndá‑ndó, chi ducaⁿ tàú‑xi cunduu, chi Yá Ndiǒxí ní cachí‑gá ndéé cútnàhá vátá ngǎva‑gá ñuyíú sǎ nánìhí tàhú‑ndó, te dɨu Espíritú‑gá dácàháⁿ‑xi iní‑ndó ndècu yɨñuhu‑ndo núú‑gǎ, te sàndáá iní‑ndó tnǔhu ndáá càháⁿ‑gá nǔu xíǎⁿ ní naníhí tàhú‑ndó.
14Chi cuèndá tnàhí‑a ní cáháⁿ ñáhá Yǎ Ndiǒxí xii‑ndo, te ducaⁿ nǐ naníhí tàhú‑ndó chi ní sándáá iní‑ndó tnǔhu Xítohó Jesucrìstú ní cáháⁿ‑ndɨ́ núú‑ndó, te sáá nduu te cundecu‑ndo tnàhá‑ndó nǔú ǐo váha càa ní nduu táhú Xǐtohó Jesucrìstú ndécú‑gǎ.
15Núu xíǎⁿ nchòhó ñáyiu ndècu ndɨhɨ‑ndɨ́ ichi Xítohó Jesucrìstú ío càháⁿ‑ndɨ́ dóho‑ndo sǎ và dáñá nìhnu‑ndo ichi‑gá, te ni vǎ nácuànaa‑ndo nchaa tnúhu ní cáháⁿ‑ndɨ́ núú‑ndó cǔtnàhá ní xíndecu ndɨhɨ ñaha‑ndɨ̌ xii‑ndo, te dɨu‑ni ducaⁿ càda‑ndo nchaa tnúhu tèndaha‑ndɨ́ véxi.
16Te xìcáⁿ táhú‑ndɨ̌ núú‑gǎ sá ná dàcaháⁿ‑gá iní‑ndó cùndecu‑ni‑ndo ichi‑gá, te ducaⁿ ǐo na chìndee ñaha‑gá xii‑ndo cǎháⁿ‑ndó mèe‑ni tnúhu váha, te cada váha‑ndo cùndecu‑ndo nacuáa cuu váha iní‑gá, chi mee Dǔtú Ndiǒxí ío cùu iní ñáhá‑gǎ xii‑o, te dɨu‑gá ní taxi‑gá tnúhu ndee ìní cundecu ndɨhɨ‑o nɨ̀ caa nɨ quɨ́hɨ́ⁿ, te ní cachí tnúhu tucu‑gá ɨngá tnúhu váha sá cúndètu‑o Xítohó Jesucrìstú.