Text copied!
CopyCompare
Pulong ta Dyos: Genesis daw bag-o na kasugtanan - 2 Tesalonica

2 Tesalonica 2

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Mga utod nay, anduni may laygay kay ki kyo parti ta pag-abot ta ate na Ginuo Jesu-Cristo daw pagtipon ki kiten tanan na mga gatuo aged magduma ki kanen.
2Dapat na dili maggulo inyo na isip daw dili kaw man mataranta tenged ta mga sugid ta mga ittaw parti ta pag-abot ta Ginuo. Ambal danen na abot en adlaw an na mabot Ginuo para mag-ukom ta tanan na mga ittaw, piro iran na ambal dili matuod. Bisan ambalen pa danen na iran an na pasugid alin kon ki kami na gasaysay kay ta mga papaintindi ta Dyos o gawali o alin ta ame na mga sulat, dapat na dili kaw man gyapon mapati.
3Mag-amblig kaw na dili kaw danen maluko parti daw kan-o mabot Ginuo an bisan ino pa iran na ambalen. Nlaman ta na ula pa gabot Ginuo tak bag-o mabot kanen an, mabot anay timpo an na tama gid na mga ittaw magsikway daw magkuntra ta Dyos. Ta yon man na timpo, magpakita isya na ittaw na malain gid ta tanan na magkuntra ta Dyos. Sigurado gid na mabot adlaw na maageman din silot na ula katapusan.
4Daw kanen an na malain gid magpakita, kuntra din Dyos an daw maskin kino na paumaw na dyos daw tanan pa na pasimba ta mga ittaw. Padatasen din man iya na kaugalingen labaw ki danen. Yon na magselled kanen naan ta Balay Ta Dyos daw mungko dya na ipakala din iya na kaugalingen naan ta mga ittaw na kanen kon an Dyos.
5Sigurado a na ula kaw nalipat ta ake na patudlo kan-o ki kyo na naan a pa duma ki kyo parti ta ittaw an na malain gid ta tanan na magkuntra ta Dyos.
6Nlaman nyo daw ino gapegeng ki kanen anduni aged dili magpakita asta mabot uras na patirmino ta Dyos.
7Anduni gapadayon pa Satanas ta pagbetang din naan ta isip ta mga ittaw na danen an magkuntra ta Dyos, piro pabuat din nang anay ta sikrito tak paryo ta paambal ko, may gapegeng ta ittaw an na malain gid ta tanan daw mintras dili pa kamangen gapegeng an ki kanen, dili din mabuat na magpakita kanen ta iya na kaugalingen.
8Ta adlaw na mabot na gapegeng an kamangen, ittaw an na malain gid ta tanan magpakita en ta iya na kaugalingen daw makala ta tanan daw kino gid kanen an. Piro, ta adlaw na Ginuo Jesus mabot daw magpakita, pirdien ta Ginuo daw kamangan ta gaem ittaw ya na malain gid ta tanan paagi nang ta pag-ambal ta Ginuo.
9Piro, bag-o mabot Ginuo, ittaw ya na malain gid ta tanan, mabot kanen ya na may gaem alin ki Satanas na kanen magbuat ta tama na mga katingalaan na pamatuod na kanen an may bakod na gaem aged magpati mga ittaw na iya na gaem alin ta Dyos.
10Lukuon din man mga ittaw ta bisan ino na paagi na malain. Mga ittaw na maluko din danen an mga sintinsyaan en ta silot na ula katapusan. Silutan danen an tenged dili danen miag na magpati ta kamatuuran parti ki Jesus. Daw patian inta danen, maluwas danen an alin ta silot.
11Piro, tenged dili danen mapati ta kamatuuran parti ki Cristo, danen an paagemen ta Dyos na danen an lukuon pa gid aged magpati ta tudlo na dili matuod.
12Yi tenaan na sintinsyaan ta Dyos mga ittaw: Dili danen an miag magpati ta kamatuuran parti ki Cristo daw nasadyaan pa gid ta pagbuat ta malain.
13Mga utod nay na papalangga ta Ginuo, dapat nang gid na pirmi kay magpasalamat ta Dyos tenged ki kyo. Gapasalamat kay tak papili kaw na isya man ta mga ittaw na una na paluwas din alin ta silot paagi ta pagbag-o ki kyo ta Dyos Ispiritu Santo na buaten kaw na mga ittaw na iya ta Dyos daw gapati kaw man ta kamatuuran parti ki Cristo.
14Paagi ta ame na pagsugid ki kyo ta miad na balita parti ki Cristo, paatag ta Dyos ki kyo upurtunidad an na maluwas kaw daw isya kaw man ta mga ittaw na magduma ta ate na Ginuo Jesu-Cristo daw makala pa gid kanen an naan ta mabot na adlaw.
15Gani mga utod nay, magpadayon kaw ta lig-en nyo na pagtuo daw tumanen nyo pirmi mga tudlo Jesus na ame man na patudlo ki kyo kan-o na naan kay dyan daw ta ame na sulat ki kyo.
16Anduni, kabay pa na tabangan kaw pirmi ta ate na Ginuo Jesu-Cristo daw Dyos na ate na Amay. Pagugma ki din daw tenged ta dayad din na kabebet-en gapadayon kanen asta ta ula katapusan na gaatag ki kiten ta biskeg na nakem para masarangan ta maskin ino ate na maagian daw gapabiskeg man ta ate na pagsalig na mabaton ta pa mga dayad din na patagana para ki kiten.
17Kabay pa na magpadayon kanen na magpalig-en ta inyo na nakem daw tabangan kaw din aged pirmi miad tanan nyo na mga buat daw ambal.