Text copied!
CopyCompare
Kisin Kiraan Kitabuna - Tesaloniki Firindena

Tesaloniki Firindena 2

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ngaxakedenne, en faan Marigi Yesu Alaa Muxu Sugandixin fa feen nan ma iki e nun en malan fena a fɛma. Nxu ɛ mafanma,
2xa ɛ nabiya falana ndee fe mɛ hanma xibaruna hanma kɛdina naxan a falama Marigin fa lɔxɔn bata a li, ɛ xaxinla nama mafura yifuyɛ, ɛ bɔɲɛn yi mini, hali e naxa a fataxi nxu tan nan na.
3Ɛ nama tin muxu yo xa ɛ mayenden kii yo yi, amasɔtɔ na lɔxɔn mi a liyɛ fɔ na murutɛ dɔnxɛna a li singen, Xɛmɛ Sariyataren yi makɛnɛn, halagin nagidixi naxan ma.
4Muxune seen naxanye birin yatɛxi “alane” ra, e yi e batu, a a yɛtɛ yitema nɛn, a yi keli ne xili ma. Na kui, a dɔxɔma nɛn Ala Batu Banxini, a yi a yɛtɛ findi ala ra.
5N yi ɛ fɛma waxatin naxan yi, n yi naxan falama ɛ xa, ɛ mi ɛ yengi dɔxi ne xɔn ba?
6Anu, iki ɛ a kolon ki faɲi, naxan na xɛmɛn makankanxi, alogo a nama mini han a waxatin yi a li.
7Amasɔtɔ iki, sariyatareyaan bata wali fɔlɔ wundoni. A luma na kii nin han naxan a makankanxi, na yi ba na singen.
8Na waxatini, Xɛmɛ Sariyataren makɛnɛnma nɛn, Marigi Yesu naxan halagima a dɛ foyen na, a yi a ɲan a fa feen nɔrɔn na.
9Xɛmɛ Sariyataren fama Setana sɛnbɛn barakan nin e nun wule kabanako feene nun wule taxamasenne nun wule fe magaxuxin sifan birin,
10e nun tinxintareyaan sifan birin naxanye halagi muxune mayendenma, amasɔtɔ e mi tinxi ɲɔndin nasuxɛ, a yi rafan e ma, e kisi.
11Nanara, Ala tantanna sɛnbɛn nafama nɛn, naxan a ligɛ e la wulen na.
12Na birin ligama nɛn alogo naxanye mi dɛnkɛlɛyaxi ɲɔndin ma, tinxintareyaan nafanxi naxanye ma, ne xa makiti.
13Koni ngaxakedenne, Marigin xanuntenne, fɔ nxu xa barikan bira Ala xa ɛ fe ra waxatin birin, amasɔtɔ xabu a fɔlɔni Ala ɛ sugandixi ɛ kisi feen na nɛn a Nii Sariɲanxin xɔn naxan ɛ rasariɲanma e nun dɛnkɛlɛyaan xɔn ɲɔndin ma.
14A mɔn ɛ xilixi na nan ma Yesu a fe Xibaru Faɲin barakani, nxu naxan nalixi ɛ ma, alogo ɛ xa binyen sɔtɔ naxan kelima en Marigi Yesu Alaa Muxu Sugandixini.
15Nayi, ngaxakedenne, nxu xaranna naxanye radanguxi ɛ ma, a na findi kawandi xuiin na hanma sɛbɛnla, ɛ ne suxu, ɛ lu e yi ken!
16En Marigi Yesu Alaa Muxu Sugandixin yɛtɛɛn nun en Fafe Ala naxan en xanuxi, a habadan bɔɲɛ xunbenla nun yigi faɲin fi en ma a hinanni,
17na Ala xa ɛ ralimaniya ɛ bɔɲɛni, a ɛ sɛnbɛ so wali faɲin nun fala faɲini.