Text copied!
CopyCompare
Yoʼowe Jesukrijtota itom yaʼariakaʼu betchiʼbo juʼu bemelaka liojta betana lutuʼuria yaʼari (El Nuevo Testamento en yaqui) - 2 TESALONISENSEM

2 TESALONISENSEM 2

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1I'an intoko eme'e, Krijtopo itomak werim, chukula yo'owe Jesukrijtota juchi a'abo notteka, junak aamak itom a' weiyaaneeo taewaita betana te enchim aet tejwaabae.
2Krijtota enchim a' sualeka, enchim jiapsa'u betana, ka ta'abwisi enchim eene' betchi'bo te emou nooka. Intok kia juka' tenkupo benasi Liojta betana weyemta benaka juni'i, intok kia nau anwa'apo jita emou nokwamta jikkajaka juni'i, intok kia ji'osia ji'ojteita ito tana a' weye'ebenaka mabetako juni'i, inika'a, juka' itom yo'owa Jesukrijtota aapo'ik a'abo a' nottinee'uta taewaita jaibu a' yuma'asuka'u ti a' teuwaawao, ka am sualeka ka am majjaune.
3Kia jachin weyeka juni'i, eme'e ka emo bai tatta'aa tebone. Bwe'ituk inika'a taewaita kee a' yumao, utte'a inien yeu a' weenee'u. Inim si'imekut unnaa jume' Liojta beje'eka jiapsame annee. Junak intok senu o'ou yeu machinee ka ya'uraaka intok Liojta bichapo tua ka tu'ik joakai. Ini'i, chukula, ka tu'ikun bicha taji jiba yuu beete'u na'ikiaritakai.
4Ini'i juna'a, ju'u si'imeta juka' Liojta betana weyemta oo kia aapo'ik betana weyeka yo'oriwamta a' beje'eka jiapsame. Intok ini'i, aapo a' Lioj tuka'a benasia, Liojta bwe'u te'opopo juni'i yejteneekai, jiba aapo au Lios ya'arikai.
5Junako inepo ketun aman emomak anekai, inika'a inia betana nee si'imeta emou teuwaak. Jaisa eme'e ka au waate ja'ani.
6Intok i'an eme'e ju'unea jabeta aawas ane'u, junuen junaka'a, juka' taewaita aapo'ik aet yeu machinee'uta kee a' yumao junuen ka yeu a' machiatuamta.
7Bwe'ituk juka' bebeje'erita ju'uneiyaaka inim a' ya'abae'u, watek jaibu weye. I'an, kia wa'a aawas aneka intok ka si'imeta a' jootuame, ini'i inim a'abo nu'unaaka jiba be'ee.
8Junak intok wa'a o'ou, Liojta beje'eka tua ka tu'ik joame yeu machine. Inika'a, ju'u yo'owe Jesukrijto a'abo yebijpat a' jiabijte'u jekae a' me'ene. Intok ket, jiba aapo inim a' jiapsa'ue, inika'a, si'imeta aapo'ik betana utte'a weyemta a' lu'utane.
9Ini'i o'ou yeu machineeme, bebeje'erita betana sawaka intok ini'i, tua utte'aka, ka a jootu machik, a jita a' joa'ue, yee ae bai ta'aaka yebijne.
10Ini'i, juebenaka, si'ime ka nanau machik ka tu'ik joone, junae jume' jiba betchi'bo ka tu'isi tawaneeme, am bai ta'aabaekai. Inime'e beja su, juka' ae bem jinne'uimtu'ea'uta, juka' Krijtota betana nok lutu'uriata, ka a' jikkajaka intok ka a' mabetbaekai.
11Intok inia betchi'bo, ju'u Lios junaka'a tua ka lutu'uriata am sualtuaka junae emo bai ta'aane.
12Junuen, si'ime wame'e, juka' Liojta betana lutu'uriata ka a' waataka ka a' sualbaekame, taa inime'e, juka' ka tu'ik che'a eiyaame, ka tu'isi am tawaana' betchi'bo.
13Taa itepo, jiba tee emo betchi'bo Liojta aet bai saunee Krijtopo itomak werim, intok achai Liojta betana tua nakwame. Bwe'ituk ju'u Lios, aapo'ik betana a' tu'u jiapsie, aapo'ik betchi'bo wepulsi enchim jiapsituamtae intok juka' Krijtota betana bemela nok lutu'uriata enchim a' suale'ue, enchim jinne'uimtune' betchi'bo, che'a bat taewaimmet naateka enchim yeu pu'ari.
14Inia betchi'bo ju'u Lios enchim yeu pu'ari inien, ju'u Jesukrijtota bemela nok lutu'uriae, itom enchim majtaka'ue, junuen enchim, juka' itom yo'owa Jesukrijtota, aapo'ik tua yo'o nesaweka, yo'orisi a' kateka'u, ju'u kaitau a tamachiatuka tu'ik, aamak enchim aman a' bitne' betchi'bo.
15Junuen san, eme'e Krijtopo itomak werim, juka' emot autuarita, ka ta'abwisi eaka a' sualne. Intok eme'e, junak emomak aneka, waka'a itom enchim majtai, intok ket kia waka'a ae betana itom emou ji'ojteka'uta juni'i, ka a' koptane.
16Jiba aapo ju'u itom yo'owa Jesukrijto intok ju'u itom achai Lios, ju'u tua yee a' nak jiokole' betchi'bo itom nakeme intok jiba betchi'bo, aapo'ik itom yanti elnee'uta itot a' autuakai intok chukula itom bitneeka aet itom bo'o bicha'uta itou chuplame,
17aapo enchim jiapsi jo'anee intok ketchia si'imeta juka' tu'ik enchim teuwaanee'uta intok tu'ik enchim joonee'u betana, enchim aniane.