Text copied!
CopyCompare
Ra ʼdaʼyonhogui nangue ma Hmuhʉ ra Jesucristo - 2 TESALONICENSES

2 TESALONICENSES 2

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Nuya ma zʉ cu ahʉ, dí xi ahʉ ya 'bɛ'a din ja nu'bʉ bá ɛ̨h mahøn'a ma Hmuhʉ ra Jesucristo, ngue di pɛrcahʉ 'darbʉ dam 'bʉhmbʉ.
2'Yo gadí päh nin 'yomfɛ̨nihʉ 'bʉ 'bo'o da xi ahʉ, ya bi zøn ra pa ba ɛ̨h ra Hmu. 'Yo gadí 'yon ni mbʉihʉ 'bʉ 'bo'o da xi ahʉ bi bɛ̨nba Oją ngue ya ba ɛ̨h ra hmu ya. Nɛ 'yo guí ɛ̨c'yɛihʉ 'bʉ 'bo'o da hyä ahʉ ngue da 'yɛ̨n ahʉ dá o't'ähe ra søcuą dá mamhbe ya bi zøh ra Hmu mahɛ̨ts'i.
3Nɛ 'yo guí ɛ̨c'yɛihʉ 'bɛ'a gätho i man yʉ ją'i. Nguetho him ba ɛ̨h ra Hmu asta gue'bʉ go gätho yʉ ją'i i 'bʉcua ja ra häi ngue hingui ɛ̨c'yɛi din sʉhmbʉ Oją. Nɛ him ba ɛ̨h ra Cristo asta gue'bʉ din 'yo a n'da ran 'yohʉ ngue ra ngʉrpa 'yøt'ats'oqui, ngue m'bɛjua da t'ɛ̨rpʉ ja ran ʉnbi maząi.
4Nɛ nu'a ra ngʉrpa 'yøt'ats'oqui da zʉi gätho yʉ 'yɛ̨c'yɛi gue i thąnde Oją, nɛ da zʉ ʉ mi'da i thąnde hønt'a go 'bɛ'a i thąnde, nguetho in nde a dí mba nthąnde zɛhɛ. Nɛ da yʉrpʉ ja n'da ra niją nɛ da hyupʉ, tengu'bʉ gue'a Oją a.
5Ha hin guím bɛ̨mhbʉ guehna dá xi ahʉ nu'bʉ mám 'bʉhmbʉ bʉ.
6Pɛ nuya guí pąhmbʉ 'bɛ'a i sąmmi ngue ba ɛ̨hɛ, nguetho hinga na søn ra pa da man Oją gue ba ɛ̨hɛ.
7Pɛ nuya ɛ̨mmɛ xʉn ngu dim pɛpʉ yʉ́ mbʉi yʉ ją'i a rá ts'ɛdi ra zįthu, ngue hin di nɛqui. Pɛ i pa nts'ąmbi thoho rá ts'ɛdi asta gue'bʉ go bi zøn ra pa ngue Oją di 'uec'a to'o i sąmmi.
8Nɛ gätho da nu ran 'yohʉ ngue ra ngʉrpa 'yøt'ats'oqui. Pɛ nu'bʉ bá ɛ̨h mahøn'a ra Hmu Jesús nuįxtetho rá ts'ɛdi, da hyo a ran 'yohʉ, ngue da huic thoho.
9Nɛ nu'bʉ bá ɛ̨h ran 'yohʉ ngue xʉn ngu rá ts'ɛdi ra zįthu in 'youi, nɛ da 'yøt'e xʉn ngu yʉ hmɛpya, nɛ yʉn t'øt'e nuįxte ngue dí hyät' yʉ ją'i.
10Nɛ gätho 'bɛ'a mán thäte da 'yøt'e, ngue da hyät' yʉ ją'i i 'yo rá 'yu ram 'bɛdi, gue'ʉ him mín nde da 'yɛ̨c'yɛi a majuąni guepʉ mí sä xtím pøhø.
11Nɛ nu'ʉ gätho him bi nde da 'yɛ̨c'yɛi a majuąni Oją, di japi da 'yɛ̨c'yɛi yʉ fɛhni nɛ da dɛn'na ran 'yohʉ ngue ra ngʉrpa 'yøt'ats'oqui.
12Janangue'a gätho ʉ him bi 'yɛ̨c'yɛi a majuąni pɛ man'da di ho ran ts'o, 'darbʉ da nu rán ts'ɛmbi Oją ʉ.
13Pɛ nząi ga xihmbe jamadi Oją nangue ahʉ 'bɛ'a gätho bi 'yøt'ahʉ ma zʉ cu ahʉ, ngue di huɛ̨c'ahʉ ra Hmu. Nguetho Oją bi huahn'nahʉ rá mbʉdi thoho ngue di pø ahʉ. Nɛ nangue gá 'yɛ̨c'yɛihʉ a majuąni, nu'a rá 'bɛfi rá Hogandąhi Oją í bo ni mbʉihʉ.
14Nɛ bi huahn'nahʉ Oją ngue gá 'yɛ̨c'yɛihʉ 'bʉ má xi ahe rán ho ma'da'yo ra Cristo. Nɛ bi zän'nahʉ Oją gui comhbʉ rá nuįxte ma Hmuhʉ ra Jesucristo.
15Nuya ma zʉ cu ahʉ dami thoctahʉ ni t'ɛ̨c'yɛihʉ, nɛ 'yo gadí uąns'hʉ 'bɛ'a guím bɛ̨mhbʉ, nɛ 'yo gadí pumbɛ̨nihʉ 'bɛ'a dá xän'nahʉ nu'bʉ 'darbʉ mám 'bʉhmbʉ, nɛ'a 'bɛ'a dá xi ahʉ nu'bʉ má o't'ahe ʉ yʉ søcuą.
16Nuya gue ma Hmuhʉ ra Jesucristo, guesɛ a, nɛ Oją ma Tahʉ, da hyut'a ni mbʉihʉ maząi nangue rán hosɛ Oją. Nu'a Oją di huɛ̨c'ahʉ, nɛ nangue rá mate bi jajʉ ga tøhmbʉ 'bɛ'a di 'dajʉ.
17Nɛ nu'a Oją da hyu ni mbʉihʉ, nɛ di zɛt'a ni mbʉihʉ ngue gui mamhbʉ nɛ gui 'yøthʉ 'bɛ'a gätho xʉn ho.