Text copied!
CopyCompare
Kisi Bible - 2Bhathesalonike

2Bhathesalonike 2

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Henu kuhusu kuhida kwa Bwana ghwitu Yesu Kristu ni kubhonganuja pamonga ili tuj'helai nu muene: twikabhas'oma muenga bhalongobhangu au bhalongo bhitu.
2Kuj'ha mkataghe kul'ombosibhwa bhwala kutabisibhwa kwa bhurahisi kwa roho au kwa bhujumbe au kwa barua j'haj'hibhonekana kuj'ha ih'omili kwa tete, j'hijobha kuj'ha ligono lya Bwana tayari lihidili.
3Munu akayikubhakofya kwa namna yoiyoha yela. Kwa kuj'ha j'hibetalepi kuhida mpaka lianguko Lela lik'homelayi h'oti ni munu ghwa uasi afunulibhwayi, Y'ola mwana bhwa uharibifu.
4Oyo ndo j'haibelanila kwaj'hinula Muene kyaikam'bela K'yara ni kyokyokela kya kiabudiwa. Ni matokeo ghake, itama mu lihekalu lya K'yara ni kwibhona muene kuj'ha kama K'yara.
5Je, mwik'humb'hoka lepi kuj'ha panaye namu nabhajobhili juu j'ha mambo agha?
6Henu mmanyili k'hela kyaikam'besya, ili ndabha abhwesiyai kufunulibhwa kwa bhwakati sahihi pabhwibetakuhida.
7Kwa kuj'ha siri j'ha Y'ola munu mwenye kuasi j'hibhomba mbombo mpaka henu, ila tu aj'hele j'hiikam'besya henu mpaka paibetakuliomesibhwa pa nj'ela.
11a ndabha ij'hu K'yara ibetakubhatumila lihengu lyaliyele ni bhuovu ili bhaaminiayi udesi.
12Matokeo ghake ni kuj'ha bhoha bhibekuhumulibhwa bhala ambabho bhabhaamini lepi bhukweli bali bhene bhikifurahisya mu udhalimu.
13Lakini j'hikatulondeka tummbombesyaghe K'yara kila mara kwa ndabha j'hinu bhalongo mwamuganitibhu ni Bwana. kwa ndabha Bwana abhachaguili muenga Kama malimbuko gha bhwokovu kwa bhutakaso bhwa Roho ni imani katika j'hela kweli.
14E'j'he ndo kyaabhakutili muenga, kuj'ha kup'hetela injili mwibhwesya kukabha bhutukufu bhwa Bwana ghwitu Yesu Kristu.
15Henu, ndongo, muj'hemaj'hi imara. Muumanyai bhola bhutamaduni mwamumanyisibhu, kwa lilobhi au kwa barua ghitu.
16nu, Bwana bhitu Yesu Kristu muene, ni K'yara dadi j'hitu j'haatuganili ni kutupela faraja j'ha milele ni bhujasiri bhunofu kwa ndabha j'ha maisha ghaghihida kup'hetela neema.
17Abhafariji ni kubhomba imara mit'ema ghinu mu kila lilobhi ni lihengu linofu.