Text copied!
CopyCompare
Tĩrtũm kapẽr ã kagà nyw - Sikũn Tesarõn

Sikũn Tesarõn 2

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Nẽ koja nhỹrmã mẽ panhõ Pahihti Jejus Kris akupỹn wrỳ pu mẽ ma kutã api nẽ kakrã kamã hkaxpa. Jakamã kwa Jejus kôt ixkwỳjaja.
2Koja mẽhõ mẽ awỳr mõ nẽ mẽ amã Jejus ra akupỹn wrỳk ã harẽnh japêr. Rỳ tanhmã mẽ amã Jejus hpôx xà hã arĩgro jarẽnh o hêx to nẽ mẽ amã: —Kwa na ra Jejus akupỹn nojarêt. Koja tokyx akupỹn mẽ pahwỳr wrỳ. Semãn ja kamã rỳ ko. Apu hõ hã koja apu wrỳ rỳ ko. Anhỹr o harẽ. Nẽ Tĩrtũm Karõ nhỹ hã ã kot mẽ amã harẽnh anhỹr ã amnhĩ jarẽ rỳ nhãm mẽhõ kot ã kãm harẽnh anhỹr ã harẽ. Rỳ pa ixte harẽnh nẽ hã kagà hã ijarẽ. Nom kwa kêr ka mẽ kapẽr ma nẽ ãm ama nẽ hkôt ajamaxpẽr kêt nẽ. Rỳ ama nẽ tee ri amnhĩ kukamã ajamaxpẽr kêt nẽ. Koja mẽhõ ã mẽ amã Jejus tokyx wrỳk ã harẽnh anẽ nẽ ãm amnhĩ krã hkôt ã harẽnh anhỹr o hêx. Nom Tĩrtũm Karõ nhỹ hã rỳ pa inhỹ hã rỳ nhãm Kris kôt mẽ panhĩõ nhỹ hã ã harẽnh anhỹr kêt nẽ.
3Jakamã kêr ka mẽ ãm mẽ kot harẽnh o hêxja ma nẽ hkôt ajamaxpẽr kêt nẽ. Kormã Pahihti Jejusja akupỹn nojarêt kêt. E kot paj ixprĩ hã mẽ amã ja jarẽ ka mẽ inhma. Nà kormã Pahihti akupỹn nojarêt kêt ri koja mẽ ohtô rax kumrẽx nẽ Tĩrtũm kutã amnhĩ xunhwỳ nẽ kãm hkurê ho pa. Nẽ amnhĩ tomnuj tỳx o pa. Hãmri nhũm ra kot amnhĩ tomnuj tỳx kumrẽx xwỳnh maatija amnhĩ to amnhĩrĩt. Nom na pre ra Tĩrtũm tanhmã kot hipêx to hkukamã hã amnhĩ jarẽ. Koja xep gaa nẽ ma mẽ kot amnhĩ xà htỳx kamã hamak tũm xàta wỳr kumẽ nhũm kamã amnhĩ xà htỳx kamã hamak o pa rãhã nẽ pa ho pa. Tã nom kormã Pahihtija akupỹn wrỳk nẽ ma hwỳr mẽnh kêt ri koja mẽ piitã omu nẽ kêp Mẽhpãm maati pixi hã harẽnh kaxyw mẽ kêp mẽ õ sãnti piitã hkrakrak pa. Nẽ mẽ kot mẽmo karõ ho amnhĩ pãm ã harẽnh xwỳnhja nhũm piitã hkrakrak pa. Hãmri nẽ axtem nẽ Tĩrtũm mã amnhĩ jarẽnh xà hã ixkre jatur xà kamã hitom wỳr axà nẽ kamã nhỹ nẽ hêx rom mẽ piitã mẽ kãm kêp Tĩrtũm ã amnhĩ to hêx nẽ mẽ kãm: —E mẽ amnẽ ixpumu. Ixpê mẽ anhõ Tĩrtũm na pa. Pa kot kaj mẽ inhmã inhmex o inhmex ã ijarẽ. No kêr ka mẽ anhõ sãnti ho apãm o apa hkêt nẽ. Kwarĩ ho kwarĩ. Ãm paxipix ixpê Mẽapãm maati nẽ paxipix ixpê mẽ anhõ Tĩrtũm. Anhỹr o amnhĩ to hêx.
5Na pa pre arĩ mẽ akôt ixpa ri ã mẽ amã harẽnh anẽ. Mãn arĩ mẽ ate ja hã anohtỳx rỳ ko.
6Nom kormã ã kot amnhĩ nhĩpêx anhỹr xà hã arĩgrota kormã kator kêt. Mẽhõ kormã kot kêp àmnàr jakamã nhũm kormã kator kêt nẽ. Ra mẽ ate kêp àmnàr xwỳnhja jarẽnh mar. Tã koja hpôx xà hã arĩgro kato nhũm kêp àmnàr xwỳnhta kãm pry kaprã nhũm rĩ kormã mõ.
7Nom na hte ra hpimxur pê Tĩrtũm nê mẽ piitã mẽ hkurê ho pa. Mẽ kot Tĩrtũm kôt amnhĩ xunhwỳr pymaj tanhmã nê mẽ ho ho pa. Nom kormã kêp àmnàr xwỳnhja kêp àmnàr jakamã nhũm hte mẽ noo mã tanhmã mẽ ho hkêt nẽ. Tã koja Tĩrtũm nhỹrmã kêp àmnàr xwỳnhja mã anẽ nhũm kuma nẽ kãm ure nhũm rĩ kormã amnhĩ to amnhĩrĩt nẽ mẽ piitã mẽ noo mã mõ nẽ Tĩrtũm nê tanhmã mẽ kãm hêx to ho pa.
8Koja kato nẽ Satanasti mẽ wa mẽ piitã tanhmã mẽ nokupyr to ho ri mẽ hkôt pa. Nẽ hêx rom mẽ kãm aa mẽ kot mẽmoj pumunh kêt kwỳ ho anhỹr o ri pa. Koja wa hêx rom te Tĩrtũm kot amnhĩ nhĩpêx pyràk o ã amnhĩ nhĩpêx anẽ. Hãmri nhũm mẽ kot Jejus kôt amnhĩ xunhwỳr kêt xwỳnhjaja ja hã wa omu nẽ wa hkôt hamaxpẽr kurê kumrẽx. Nẽ ãm hãmri wa kapẽr ã wa hkamnhĩx. Kop apu ra mẽ kot Tĩrtũm kapẽr mar nẽ hkôt amnhĩ xunhwỳr ronhỹx ra Tĩrtũm amnhĩ tã mẽ omu nẽ mẽ ho hkra. Nom koja mẽ kãm kapẽr mar prãm kêt nẽ. Ãm wa kot amnhĩ to hêx o wa pa xwỳnhta kôt pix mã koja mẽ kãm amnhĩ nhĩpêx prãm. Ja mỳrapê koja Tĩrtũm tee ri ja hã mẽ omu hãmri nẽ mẽ nê wa kot amnhĩ tomnuj tỳx xwỳnhta wa omunh kêt nhũm wa tanhmã mẽ kãm amnhĩ nhĩpêx to nhũm mẽ wa omu nẽ wa hkôt hamaxpẽr kurê kumrẽx. Hãmri nẽ wa gryk ã Tĩrtũm kaga jakamã nhũm nhỹrmã mẽ kot amnhĩ xà htỳx kamã hamak tũm xàja wỳr mẽ rẽnh pa. Koja Satanasti mẽ kot amnhĩ tomnuj tỳx kumrẽx xwỳnh maatita ã hêx rom tanhmã mẽ no kupyr to anhỹr o pa rãhã nhũm Pahihti Jejusja hirã rax kãm akupỹn mẽ pahwỳr wrỳ. Hãmri nẽ kot amnhĩ tomnuj tỳx kumrẽx xwỳnh maatita ã amỹnê nhũm mẽ kãm hpĩr kurê kumrẽx nhũm hapêx. Koja ã amnhĩ nhĩpêx anẽ.
13Nẽ amnepêm kormã mẽmoj kêt ri na pre Tĩrtũm amnhĩm mẽ arê. Mẽ ate kapẽr mar nẽ hkôt amnhĩ xunhwỳr nhũm kot mẽ ato hkra kaxyw mẽ arê. Kãm mẽ ajapêê. Na pre mẽ awỳr amnhĩ Karõ rẽ nhũm mẽ akarõ mã agjê nẽ tanhmã mẽ ajamaxpẽr to ka mẽ ỹ hã tãm amnhĩ nhĩpêx rãhã ho ri apa. Na pa htem ja hã mẽ amã ijamaxpẽr nẽ mẽ anhỹ hã ixkĩnh kãm Tĩrtũm mã mẽ ajarẽnh o ri ixpa.
14Na pre mẽ awỳr mẽ ixrẽ. Mẽ ixte mẽ awỳr ixpa nẽ mẽ amã tanhmã Jejus kot mẽ panê amnhĩ nhĩpêx to hã harẽnh o ixpa kaxyw. Mẽ ate mẽ inhmar nẽ Jejus kôt amnhĩ xunhwỳr nhũm Tĩrtũm kot Pahihti Jejus Kris o mex pyrà nẽ tanhmã mẽ ato mex to kaxyw.
15Jakamã kwa kêr ka mẽ ra mẽ ixte wam mẽ awỳr kagà mẽnhta kamã harẽ nẽ mar tỳx nẽ. Nẽ mẽ akôt mẽ ixpa ri tanhmã mẽ ixte mẽ ajahkre htoja mã ajamaxpẽr mex nẽ hã ano htỳx nẽ hkôt amnhĩ nhĩpêx rãhã ho ri apa. Jao Jejus kôt amnhĩ nhĩpêx mex o ri apa Kris kôt ixkwỳjaja.
16Mẽpanhĩpêêxà maati mẽ Pahihti Jejus Kris wa kãm mẽ pajapê htỳx kumrẽx. Na hte wa tanhmã mẽ pajamaxpẽr o hihtỳx to ho pa pu mẽ wa ỹ hã tãm pajamaxpẽr o ri papa. Nẽ wa ỹ hã nhỹrmã wa kuri pamex nẽ pahtĩr tũm nẽ papa hkukamã pajamaxpẽr kaprỳ ho papa hkêt nẽ.
17Na pa htem mẽ ato wa hwỳr o ixpa nẽ wa kãm: —Pa Tĩrtũm mẽ Jejus wa? Kwa kêr ka wa tanhmã Tesarõn kamã akrajê mã mẽ hamaxpẽr o hihtỳx to kê mẽ war anhỹ hã tãm amnhĩ nhĩpêx nẽ tãm hamaxpẽr. Jao kapẽr mex rãhã nẽ pa ho pa. Anẽ.