Text copied!
CopyCompare
Metĩndjwỳnh Kute Memã Kabẽn Ny Jarẽnh - Atãri Texarônika

Atãri Texarônika 2

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Akmere ar, àpnhĩre ar, Bẽnjadjwỳr Jeju Kritu akubyn bôx gwaj baje 'ã aben pydjimã, kam dja gar axwe amikam adjumar kêt ne ar aba. Kwãrĩk wãnh gar arĩk abenmã ajêx ne, —Arỳm ne gwaj bajo bikẽnh djà nhõ akati gwaj bawỳr bôx, anhỹr kêt ne kam adjumar punu kêt. Godja me'õ arĩk 'êx ne, —Arỳm ne gwaj bajo bikẽnh djà nhõ akati gwaj bawỳr bôx, ane. Nàr kon arĩk 'êx ne, —Arỳm ne gwaj bawỳr bôx. Metĩndjwỳnh Karõkôt ne ba kuman kam ar amã ikabẽn jarẽ. Nàr kon ijã, —Arỳm ne Paur gwaj bamã pi'ôk no'ôk ne. Arỳm ne gwaj bajo bikẽnh djà nhõ akati gwaj bawỳr bôx, ane. Kati, dja gar tu ate akrãn ar aba. Nãm me 'êx ar ba.
3Kwãrĩk wãnh me'õ arĩk ar amã 'êx ne ar amã kabẽn jarẽ gar kôtbit ajamak bẽn kêt. Dja gar tu ate akrãn ar aba. Ẽ, meo bikẽnh djà nhõ akati bôx djwỳnhràm godja me kato, ne amibê Metĩndjwỳnh kurên axwebit ma. Nhym kam gormã me'õ katon kam me kadjy bẽnjadjwỳr ne kam ar axwe ban ĩ axweo amijo amirĩt mex ne. Godja axweo amijo amirĩt kumrẽx nhym kam atãri arỳm meo bikẽnh djà me'ỳr bôx. Kam godja me'õ ar axwe baja tu biknorkumrẽx ne. Arỳm ne Metĩndjwỳnh me'õ jaxweja tu biknorkumrẽxmã amim 'ã karõ.
4Be, dja me'õ ar axwe baja arĩk 'êx ne amijo Metĩndjwỳnh. Godja me kute mỳjjao metĩndjwỳnhja kunĩ kum kurên mekbê o akabê, ne me kute mỳjja karõ nhipêx ne kum, “Me Itĩndjwỳnh”, anhỹr kajgoja kunĩo akabê. Ne kam ta amijã bẽnjadjwỳr rax mẽ. Ne kam Metĩndjwỳnh nhõ kikremã wadjàn nhỹn kam mekmã kum, —Ibê ne Metĩndjwỳnh, ane. Nãm arĩk 'êx ne amijo Metĩndjwỳnh. Axwekam arĩk 'êx ne mekmã amijo Metĩndjwỳnho nhỹ.
5Djãm arỳm ne gar ikabẽno akno? Ar akam idjãmkam ne ba arỳm bẽnjadjwỳr ar axwe baja ar amã arẽ gar arỳm ama.
6Ẽ, kraxje bẽnjadjwỳr ar axwe baja nhõ akati 'ỳr bôx kêt. Gêdja õ akati 'ỳr bôx nhym arỳm axweo amijo amirĩt ne. Nhym bep mỳjja ne mã me banêje bẽnjadjwỳr ar axwe baja kukrà, me baje Jeju mar nêje kukrà. Arỳm ne gar mỳjja ja ma.
7Mrãmri ne me arỳm bẽnjadjwỳr ar axwe bajakôt axwebit ma. Axweo kute amijo amirĩt kêt rã'ãkam ne me kukãm axwemãbit amima. Nhym bep kute me banêje kukrà djwỳnhja dja me banêje kukrào dja:n kam mã tẽ.
8Mã tẽ nhym kam arỳm axweo memã amijo amirĩt. Nhym kam Bẽnjadjwỳr Jeju bôx. Bôx ne kam axwe pãnh akôro pyka mẽ o amrà. Umao dja bôx ne o kubĩ, prĩne o akno.
9Ẽ, godja bẽnjadjwỳr ar axwe baja Xatanaj kabẽnkôt bôx ne kam ar ro'ã ar ba. Xatanajmẽ dja ar ar ba nhym kam bẽnjadjwỳr ar axwe baja ar mekmã amimao ba, ar mekmã amimao pôxo ba. Ne kam mekmã mỳjja pumũnh kêt nhipêx ar o ba. Kute o me noo biknormã ar mỳjja pumũnh kêt nhipêxo ba. Nãm ar mekmã 'êx ba.
10Dja prĩne mỳjja punu kunĩo me noo akno nhym me kuma. Dja me jamã 'êx nhym kute mrãmri pyràk, nhym me kôtbit amak bẽn ne, ajbit ma. Metĩndjwỳnh kute me jao biknor'ã amim karõja, me tãm. Metĩndjwỳnh kute katàt memã amikabẽn jarẽnh nhym me kute mar prãm kêtja, me tãm. Me tãm ne me kum Metĩndjwỳnh kabẽn mar prãm kêtkumrẽx ne kum kĩnh kêtkumrẽx nhym te Metĩndjwỳnh kute me utàrmã. Kam dja me tu biknorkumrẽx ne.
11Nãm Metĩndjwỳnh katàt mekmã amikabẽn jarẽ nhym me mar prãm kêt ne kum 'êxnhĩbit kĩnh ne. 'Êxnhĩbit mar prãm nhym kam me kute 'êxnhĩbit mar kadjy me kanga. Me kute 'êxnhĩbit marmã me kanga.
12Mỳkam? Bir, nãm te Metĩndjwỳnh mekmã amikabẽn katàt arẽ, nhym me kum axwebit kĩnh ne. Kam dja Metĩndjwỳnh me jamã axwe pãnh jarẽn me biknor djà'ỳr me ano.
13Akmere ar, àpnhĩre ar, nhym bep ar ga ne gar atemã. Ar ga ne Bẽnjadjwỳr Jeju kum ar ajabê:kumrẽx. Metĩndjwỳnh ne amijo ar apytà, kute ar apytàrmã ne amijo ar apytà. Amrẽbê mỳjja kêtri ne amijo ar apytà, ar aje tu Metĩndjwỳnh kute katàt amikabẽn jarẽnh markumrẽx nhym Metĩndjwỳnh Karõ kute katàt ar akrã djar kadjy ne amijo ar apytà. Kam ne bar mã Metĩndjwỳnhmã ar akam ikĩnh jarẽ.
14Kadjy ne amiwỳr ar ajuw. Ar amã idjujarẽnh kôt, Jeju'ã idjujarẽnh nykôt ne amiwỳr ar ajuw. Gwaj banhõ Bẽnjadjwỳr Jeju Kritu ne kute umao, mexo, raxo mỳjja kunĩ jakrenh gwaj kôt badjwỳ ã baje anhỹrmã ne amiwỳr gwaj bajuw.
15Ẽ, akmere ar, àpnhĩre ar, kam dja gar 'ã angrà tỳx ne. Ar ije ar amã prĩne Metĩndjwỳnh kukràdjà jarẽnhja dja gar ajamako mar tỳx mex ne. Ar ije pi'ôk no'ôkkam ar amã arẽnh ne ije ijajkwakam ar amã arẽnhja tãm dja gar ajamako mar tỳx mex ne mã ama.
16Be, gwaj banhõ Bẽnjadjwỳr Jeju Kritu ne kum gwaj bajabêkumrẽx. Nhym Metĩndjwỳnhbê gwaj Babãmdjwỳ kum gwaj bajabêkumrẽx. Nãm tu kum gwaj bakaprĩn gwaj bamã tỳx jadjàr rã'ã: rã'ã ne. Gwaj kam batỳxo ino rer kêt rã'ã ne. Nhym kam arỳm gwaj bamã mỳjja mex jarẽ gwaj kam amim kamnhĩxbê ar kadjy baba. Gê Metĩndjwỳnhmẽ krabê Jeju Kritu ar prĩne ar amã kĩnh jadjàn ar amã tỳx jadjà. Gar kam arỳm akabẽn mexkumrẽx ne ar aban apỹnh mỳjja mex djàribit kupê.