Text copied!
CopyCompare
Godɨn Akar Aghuim; Akar Dɨkɨrɨzir Gavgavir Igiam - 2 Tesalonika

2 Tesalonika 2

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1En adarasi, e bizitam ia mɨkɨmasa, en Ekiam Krais Iesus a uamategh izam, eghtɨ e a ko uari akuvagham. E kamagh sua, ia bar deravɨra akar kam baragh.
2Gumazir taba ti ia mɨgɨa ghaze, Ekiam Izamin Dughiam otogha gɨfa. Gumazir mamɨn nɨghnɨzim ghaze, Godɨn Duam ti uan akar kam a ganɨngizɨ an an gun mɨgei. O gumazir mam Godɨn akam akura akar kam gun mɨgei. O gumazir mam ghaze, e osirizir akɨnafarir mam, akar kam an iti. Ezɨ ia akar kam managh a baraki, ia zuamɨra dɨgavir kuram damighɨva egh okam nɨghnɨghan markɨ.
3Ia gumazitamɨn gantɨ a uan akatam o arazir an amitamɨn ia gifaran markɨ. Ia oragh! Dughiar kam puram otoghan kogham. Puvatɨ. Faragh gumazir avɨrim Godɨn akaba batoghɨva egh akɨrim God gasaragham. Eghtɨ Godɨn araziba adoghadozir gumazir mam azenara otogham, gumazir kam God helɨn a gasɨghasɨgham.
4Bizir gumaziba ziaba feba ko dar bora ghaze men godba o men aseba, a dar apanimɨn ikiam. Egh a uabɨra uan ziam fɨva egh a bizir kaba bar da dɨkabɨragham. Egh a Godɨn Dɨpenimɨn aven daperagh ikɨva kamaghɨn mɨkɨmam, “Kɨ uabɨra God.”
5Ia fo, kɨ ia ko itir dughiam, kɨ bizir kabar gun ia mɨkeme. Ia ti okɨnɨghnɨghiz, o?
6Ia fo, bizir mam gumazir kamɨn tuavim apɨrima an azenaram otivan kogham. A gɨn God a bagha atɨzir dughiamra, an azenim giram.
7Ia fo, datɨrɨghɨn Godɨn araziba adoghadozir arazir kam averara ingari iti. A modogh averara ikɨ mangɨtɨ, gumazir an tuavim apɨrizim, sɨvagh mangɨtɨ, an azenaram otogham.
8Egh Godɨn araziba adoghadozir gumazir kam dughiar kamɨn azenim giram. Eghtɨ Ekiam Iesus uan akamɨn a giveragh a mɨsueghtɨma an aremegham. Ekiam uan angazangarim ko gavgavir ekiam sara izɨva, egh uan angazangarim ko gavgavir kamra a gumazir kam bar a gasɨghasɨgham.
9Godɨn araziba adoghadozir gumazir kam, a Satanɨn gavgavimɨn azenan otogham. Egh Satanɨn ifavarir arazimɨn, a dɨgavir kuram gamir arazir avɨriba ko arazarazir igharaziba ko mirakelɨn ifavarir igharagha gariba, dar amuam.
10An arazir kurar avɨrir igharazibar amu, ovevemɨn tuavimɨn gɨn zuir gumazibagh ifaram. Me guizɨn akam gifongeghan aghua, ezɨ God men akuraghan kogham. Kamaghɨn amizɨma, gumazamizir kaba bar arɨghregham.
11God kamagh sua, gumazir nɨghnɨzir gavgavim guizɨn akamɨn itir puvatɨgha arazir kurabagh amua bar akongeziba, me nɨghnɨzir gavgavim akar ifarimɨn ikɨva, Godɨn kotɨn ivezir kuram iniam. Kamaghɨn amizɨma, God men nɨghnɨzibagh amizɨma, me paza nɨghnɨsi.
13En darasi, ia Ekiam bar ifongeziba, God faragha inizir gumazamizibar tongɨn ikiasa ia mɨsefe. God uan Duamɨn gavgavimɨn ian navir averiamɨn ingarima, ia a baghavɨra itir gumazamiziba, egha ia guizɨn akam nɨghnɨzir gavgavim an iti. Ezɨ tuavir kamɨn God ian akurvaghasa. Kamaghɨn amizɨ, e zurara God ia bagh a mɨnabagham.
14God kamagh sua, ia uan Ekiam Krais Iesusɨn angazangarir ekiamɨn aven a ko ikiasa a ifonge. Egha a uan akar aghuir e ia mɨkemezir kamɨn ian dia.
15Kamaghɨn ami, en adarasi, ia bar tuivigh gavgafigh. Eghtɨ Godɨn akar e ia mɨkemeziba, o akar ian sure damuasa osiriziba, ia dar gɨn mangɨ.
16E kamaghɨn God ko mɨgɨa ghaze, en Ekiam Krais Iesus ko God en Afeziam bar e gifonge. Egha en apangkuvigha en navibagh amima, da dera, egh mamaghɨra ikiam. Egha en akurvazima en nɨghnɨzir gavgavim ikiava Godɨn mɨzuai, eghtɨ an arazir aghuimɨn e damuam.
17Egh a gavgavim ian navibar anɨng, egh ian akurvaghtɨ ia arazir aghuiba bar, dar gɨn mangɨva egh akar aghuibav kɨmam.