Text copied!
CopyCompare
MƗNƗM KOMIŊ - 2 Tesalonaika

2 Tesalonaika 2

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ai mam sɨkop. Bɨ Kɨb cɨn Jisas Krais adɨk gɨ apɨl cɨnop yɨprɨg dek ne eip mɨdonɨgabɨn mɨnɨm ak agnɨgain.
2Pen bin bɨ ognap agebal, Bɨ Kɨb adɨk gɨ onɨgab ñɨn ak pɨs nep owɨp agebal. Pen mɨnɨm tom agɨl, Pol bɨ okok God Kaun gos ñek mɨnɨm aglak ak nɨŋɨl nɨbep agobɨn, agenɨmel, aka mɨnɨm tom agɨl, Pol bɨ okok nɨb agel bɨ ognap nɨŋɨl mɨnɨm dopal ak nɨŋɨl nɨbep agobɨn, agenɨmel, aka mɨnɨm tom agɨl, Pol bɨ okok mɨj ñu kɨl tɨkɨl yokel owɨp ak nɨŋɨl nɨbep agobɨn, agenɨmel ak, mɨdmagɨl nɨbi pɨlɨs gek, Pol bɨ okok kɨri ke mɨnɨm nɨbaul ag yokpal agɨl gos par ma nɨŋnɨmɨb.
3Pen nɨŋ tep gɨnɨmɨb. Bin bɨ ognap nɨbep mɨnɨm esek agenɨmel, mɨnɨm kɨri ak ma dɨnɨmɨb. Bɨ Kɨb adɨk gɨ onɨgab ñɨn ak kɨsen onɨgab. Pen ned ak, bin bɨ koŋai nep God nop kɨrɨg gɨl, gos kɨri ke kɨsen gɨl abramek gɨnɨgal. Nɨg gel nɨŋlɨg gɨ, God nop kaual maual mɨdeb bɨ ak mɨseŋ lek bin bɨ nop nɨŋnɨgal. Pen kɨsen Bɨ Tɨmel yɨb nɨbak mab ke eyaŋ amnɨgab.
4Bɨ Tɨmel nɨbak tap tari tari yɨb god apal okok abe, tap tari tari sobok gɨpal okok abe ag sɨkol gɨl, yɨb ne ke nep agek ar amnɨgab. Ne am God sobok gep karɨp ak am bɨsɨg gɨl, yad me God, agnɨgab.
5Nɨbep eip mɨdɨl, nɨg gɨnɨgab agɨl agnek ak pen saköl gɨpɨm rek lɨp.
6Nɨbi nɨpɨm, tap alap Bɨ Tɨmel kanɨb komɨb ak me, mɨñi nɨg gɨnɨmɨŋ rek ma lɨp. God ne ke ag lak ñɨn ak nep nɨg gɨnɨgab.
7Pen mɨñi ñɨn aul, God nop kaual maual mɨdeb bɨ ak apek, gɨnɨgal ar ak bɨr gɨpal ak pen sɨkol nep gɨpal; gɨ kɨb gɨplap pen bɨ kanɨb komɨb bɨ nɨbak mɨdek nɨŋlɨg gɨ, God nop kaual maual mɨdeb bɨ ak, bin bɨ okok tapɨn lɨp gɨ kɨd ne okok dad amnɨmɨŋ rek ma lɨp. Nɨb ak, tap si tap tɨmel sɨkol rek gɨ dam dapɨl gel nɨŋlɨg gɨ, God gek bɨ kanɨb komɨb ak ke okok amnɨgab.
8God gek bɨ kanɨb komɨb ak ke okok amnɨgab ak, God nop kaual maual mɨdeb bɨ ak mɨseŋ lɨnɨgab. Pen Bɨ Kɨb Jisas onɨgab ñɨn nɨbak, ne tɨb kadɨg gɨl apɨl mɨnɨm nep agek, Bɨ Tɨmel ak pɨs nep ap yap paknɨgab.
9God nop kaual maual mɨdeb bɨ onɨgab ak, ne Seten kɨlɨs ne magɨlsek dɨl, esek agɨl, tap ma gep ke ke koŋai yɨb nep, tap nɨŋeb ma nɨŋeb ke ke koŋai yɨb nep gɨ dam mɨdek nɨŋlɨg gɨ, bin bɨ kɨb gaul gɨnɨgal.
10God nop kaual maual mɨdeb bɨ ak, bin bɨ okok kɨrop esek agɨl, neb neb gɨl, lɨp lɨp gɨl gɨ dam mɨdek nɨŋlɨg gɨ, mab ke eyaŋ amnɨg gɨnɨgal bin bɨ okok mɨnɨm ne ak dɨnɨgal. Kɨri Krais mɨnɨm tep ak nɨŋɨl mɨnɨm nɨŋɨd agɨl nɨŋ dɨl mɨdmagɨl nab kɨri adaŋ lɨplap ak, God kɨrop bin bɨ ne ke rek dɨpkop. Pen kɨri nɨg ma gɨnɨgal; kɨri mɨnɨm tep ak yo nɨŋnɨgal.
11Tari gɨnɨg: Krais mɨnɨm nɨŋɨd ak ma dɨl, tap si tap tɨmel gɨl mɨñ mɨñ gɨnɨgal. Nɨb ak, God gek kɨri magɨlsek mɨnɨm tom nɨbak tapɨn nɨŋ dɨnɨgal nɨŋɨl ne kɨrop mɨnɨm kɨb agɨl mab ke eyaŋ ag yoknɨgab.
13Pen nɨbep ai mam Bɨ Kɨb mɨdmagɨl lɨp okok gos nɨŋɨl, per nep God nop tep agɨn. Tari gɨnɨg: bɨrarɨk ped okok God gos ne ke nɨŋɨl agak, bin bɨ okok mɨnɨm tep yad ak nɨŋ del, Kaun yad kaun kɨri nab adaŋ mɨdɨl gos tep ñek kɨri bin bɨ sɨŋ mɨdel nɨŋlɨg gɨ, yad kɨrop bin bɨ yad ke dɨnɨgain, agak. God ne nɨb agak ak, nɨbep nep nɨŋɨl ag lak.
14Cɨn Krais mɨnɨm tep nɨbep ag ñɨnok nɨŋlɨg gɨ, tap tep agebin nɨbaul God ne ke nɨbep ñɨnɨgain agak. God gak nɨbak, Bɨ Kɨb cɨn Jisas Krais melɨk tep aknɨb ke sek mɨdeb ak, nɨbi ne eip mɨdɨl melɨk tep ne nɨbak ognap dɨl mɨñ mɨñ gɨlɨg gɨ mɨdenɨgabɨm, agɨl gak.
15Nɨb ak me, ai mam sɨkop, Bɨ Kɨb Jisas Krais eip mɨd tep gɨnɨgabɨn, agɨl, kɨlɨs gɨl, mɨnɨm nɨbep ag ñɨnok nɨpek ak abe, mɨnɨm ñu kɨl tɨkɨl agnok nɨpek ak abe nɨŋ dɨ kɨlɨs gɨl mɨdenɨmɨb.
16Bapi God cɨnop mɨdmagɨl lɨl dɨ tep yɨb gek tap tep dɨnɨgabɨn agɨl gos sek mɨdobɨn. Bapi God abe, Bɨ Kɨb cɨn Jisas Krais ne ke abe,
17apɨl mal nɨbep kod mɨder, gos sek mɨdɨl, wög kɨri apɨl mal ak ma kɨrɨg gɨl, mɨnɨm tep kɨri ak ag ñɨl, gɨ tep gɨlɨg gɨ nep mɨdenɨmɨb.