Text copied!
CopyCompare
KO E TOHI TAPU KĀTOA - 2 Tesalonaika

2 Tesalonaika 2

Play LogoGoogle Play  APK Logo APK
Click on verse(s) to share them!
1Pea ko eni, ʻoku mau kole kiate kimoutolu, ʻe kāinga, ko e meʻa ʻi he hāʻele mai ʻa hotau ʻEiki ko Sisu Kalaisi, pea mo ʻetau kātoa fakataha kiate ia,
2Ke ʻoua naʻa ueʻi ngofua homou loto, pe puputuʻu, ʻi ha laumālie, pe ʻi ha lea, pe ʻi ha tohi ʻo hangē ʻoku meiate kimautolu, ʻo pehē kuo ofi ʻae ʻaho ʻo Kalaisi.
3‌ʻOua naʻa kākaaʻi ʻakimoutolu ʻe ha tokotaha ʻi ha meʻa ʻe taha: koeʻuhi ʻe ʻikai hoko ʻae ʻaho ko ia, ʻo kapau ʻe ʻikai tomuʻa hoko ʻae liliu kovi, pea fakahā ʻae tangata ʻoe angahala, ko e foha ʻoe malaʻia;
4‌ʻAia ʻoku angatuʻu pea fakahikihiki ia ke māʻolunga ʻi he meʻa kotoa pē ʻoku ui ko e ʻOtua, pe ʻoku fai ki ai ʻae hū; pea ʻoku nofo ia ʻo hangē ko e ʻOtua ʻi he fale ʻoe ʻOtua, ʻo fakahā ia ko e ʻOtua.
5‌ʻIkai ʻoku mou manatu, ʻi heʻeku kei ʻiate kimoutolu, ne u fakahā kiate kimoutolu ʻae ngaahi meʻa ni?
6Pea ʻoku mou ʻilo eni ʻaia ʻoku ne taʻofia, kaeʻoua ke fakahā ia ʻi hono kuonga.
7He ʻoku ngaue ni ʻae meʻa fakalilolilo ʻoe angahala: ka ʻoku ai ha taha ʻoku taʻofi, kaeʻoua ke toʻo atu ia.
8Pea ʻe toki fakahā ʻae taha Angakovi, ʻaia ʻe fakaʻosiʻosi ʻe he ʻEiki ʻaki ʻae mānava ʻo hono fofonga, ʻo fakaʻauha ʻi he malama ʻo ʻene hāʻele mai.
9Ko ia ia ʻoku haʻu ʻo tatau mo e ngaue ʻa Sētane ʻi he mālohi lahi, mo e ngaahi fakaʻilonga, mo e ngaahi meʻa fakaofo loi,
10Pea mo e kākā kotoa pē ʻoe taʻemāʻoniʻoni ʻiate kinautolu ʻoku ʻauha; ko e meʻa ʻi he ʻikai te nau maʻu ʻae ʻofa ki he moʻoni, koeʻuhi ke nau moʻui ai.
11Pea ko e meʻa ko ia ʻe fakatukutukuʻi ai ʻakinautolu ʻe he ʻOtua ki he mālohi ʻoe kākā, ke nau tui ki he loi:
12Pea ke fakamalaʻia ʻakinautolu kotoa pē ʻoku ʻikai tui ki he moʻoni, ka nau fiemālie ʻi he taʻemāʻoniʻoni.
13Ka ʻoku totonu ʻemau fakafetaʻi maʻuaipē ki he ʻOtua koeʻuhi ko kimoutolu, ʻe kāinga ʻofeina ʻi he ʻEiki, koeʻuhi kuo fili ʻakimoutolu ʻe he ʻOtua talu mei he kamataʻanga ki he fakamoʻui ʻi he fakamāʻoniʻoniʻi ʻe he Laumālie, mo e tui ki he moʻoni:
14‌ʻAia naʻa ne uiuiʻi ʻakimoutolu ki ai ʻi homau ongoongolelei, ke mou lavaʻi ʻae nāunau ʻo hotau ʻEiki ko Sisu Kalaisi.
15Ko ia, ʻe kāinga, mou tuʻumaʻu, ʻo kuku mau ʻae ngaahi akonaki ʻaia naʻe akonekina ai ʻakimoutolu, pe ko ha meʻa ʻi he malanga, pe ʻi heʻemau tohi.
16Pea ko eni, ko hotau ʻEiki ko Sisu Kalaisi pe, mo e ʻOtua, ko ʻetau Tamai, ʻaia naʻa ne ʻofeina ʻakitautolu, ʻo ne foaki mai ʻae fiemālie taʻengata mo e ʻamanaki lelei ʻi he ʻaloʻofa,
17Ke ne fakafiemālie ki homou loto, pea fakatuʻumaʻu ʻakimoutolu ʻi he ngaahi lea mo e ngaue lelei kotoa pē.