Text copied!
CopyCompare
Le Devleskero Lav Andre Romaňi Čhib 2019 - 2. Kraľengero

2. Kraľengero 4

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Andre jekh džives jekh romňi phenďa le Elizeoske: “Tiro služobňikos, miro rom muľa. Se tu džanes, hoj ov daralas le RAJESTAR. Ale akana jekh murš, saveske kamavas love, kamel te lel mire soduje čhaven vaš o otroka.” Lakero rom sas andre partija le prorokengeri.
2O Elizeus latar phučľa: “So kames, hoj prekal tu te kerav? Phen mange, so tut hin khere?” “Tira služobňička andre calo kher nane ňič,” odphenďa leske, “ča sikra olivovo olejos andre kuči.”
3Pre oda lake phenďa: “Dža a mang tuke savore manušendar, save bešen pašal tute ajci prazdne džbani, keci šaj anes.
4Dža andro kher tire čhavenca, phand pal tumende o vudar a čhivker andre ola džbani olejos andral odi kuči. Sar pherareha jekh džbanos, thov les pre sera.”
5Oj odgeľa lestar a phandľa pal peskere čhave the pal peste o vudar. On lake anenas o džbani a oj andre čhivelas o olejos.
6Sar o džbani sas pherarde, phenďa le čhaske: “An mange aver džbanos.” Ale ov lake phenďa: “Imar nane buter.” Akor andral odi kuči preačhiľa te čuľal o olejos.
7Paľis, sar oda geľa te phenel le prorokoske Elizeoske, ov lake phenďa: “Dža, biken oda olejos a de pale o love, kaske kames (o adošagos), a pal oda, so tuke ačhela, šaj džives tu tire čhavenca.”
8Andre jekh džives o Elizeus džalas andro foros Šunem. Ode dživelas jekh barvaľi džuvľi, savi les vičinďa ke peste te chal. Kana odarik predžalas, furt ode džalas te chal.
9Oj phenďa peskere romeske: “Me džanav, hoj kada murš, savo furt adarik predžal, hino sentno murš le Devleskero.
10Ačhavas leske upral amaro kher cikno murimen kher a thovas leske ode haďos, skamind, stolkos the momeľaris. Bo te varekana avela ke amende, šaj džal ode te bešel.”
11Avke andre jekh džives, sar ode avľa o Elizeus, geľa andre oda kher a pašľiľa ode.
12Paľis peskere služobňikoske le Gehaziske phenďa: “Dža, vičin ade ola Šunemčanka.” Ov la vičinďa a oj avľa angle leste.
13O Elizeus le Gehaziske phenďa, hoj lake te phenel: “Phuč latar, so šaj kerav prekal late, bo oj pes pal amende starinel a igen but prekal amende kerel. Či na kamel, hoj man vaš lake te privakerav ko kraľis, abo ko veľiťeľis upral o slugaďa?” Sar ada lake o Gehazi phenďa, oj odphenďa: “Soske? Se me bešav maškar mire manuša!”
14“So šaj prekal late keras?” phučľa o Elizeus le Gehazistar. Ov odphenďa: “Se nane la muršoro a lakero rom imar hino phuro.”
15“Dža, vičin la!” phenďa o Elizeus. Sar la vičinďa, oj ačhiľa paš o vudar.
16Ov lake phenďa: “Pal o berš andre ajso časos ľikereha andro vasta tire muršores.” “Ó, le Devleskero murš, ma klamin tira služobňička!” phenďa leske.
17Andre oda časos, sar lake phenďa o Elizeus, odi romňi ačhiľa khabňi a uľiľa (narodzinďa pes) lake muršoro.
18Sar o čhavoro podbariľa, andre jekh džives geľa pal peskero dad, savo kidelas pal e maľa o uľipen.

19Le dadeske phenďa: “Dukhal man o šero, dukhal man o šero!” Avke phenďa le sluhaske, hoj les te odľidžal ke leskeri daj.
20Odľigenďa les a diňa les leskera dake. O čhavo lake bešelas pro čanga dži ko dilos, a paľis muľa.
21Oj les ľigenďa upre te pašľol andro upruno kher pro Elizeoskero haďos, phandľa pal peste o vudar a geľa het.
22Paľis vičinďa peskere romes a phenďa: “Dža a bičhav mange jekhe le sluhendar, hoj te anel la oslica. Mušinav man so neksigeder te dochudel ko Devleskero murš, paľis avava pale.”
23“Soske kames ke leste te džal adadžives?” phučľa. “Se nane o Inepos Neve Čhoneskero aňi o Šabbat.” “Oda ňič!” oj odphenďa.
24Paľis thoďa pre oslica o sedlos a peskere sluhaske prikazinďa: “Siďar a ma zaačh! Ma dža polokeder, medik tuke na phenava.”
25Sar imar sas pašes ko verchos Karmel, kaj sas o Elizeus, ov la dural dikhľa a phenďa peskere sluhaske le Gehaziske: “Dikh, oda hiňi odi Šunemčanka!
26Denaš ke late a phuč latar.” Avke geľa a phučľa latar: “Sar sal tu? Sar hin tire romeske? A sar tire čhavoreske?” “Savoro mištes,” oj odphenďa.
27Sar avľa upre ko prorokos, banďiľa a obchudľa leskere pindre. Ale o Gehazi geľa ke late, hoj la lestar te odlel, ale o Elizeus leske phenďa: “Muk la, bo hiňi andro baro pharipen. O RAJ mange pal ada na diňa te džanel a garuďa ada angle ma.”
28Oj leske phenďa: “Či me mange mangas čhavores mire rajestar? Se na phenďom tuke, hoj man te na keres upre?”
29Akor o Elizeus prikazinďa le Gehaziske: “Pririchtin tut pro drom, le tuha miri paca a dža. Te pes arakheha varekaha pro drom, ma de pes ke leste anglal. Te pes vareko dela ke tu anglal, ma odphen leske. Miri paca thov le čhaske pro muj.”
30Ale leskeri daj phenďa: “Avke sar dživel o RAJ the tu, na džava bijal tu.” Avke o Elizeus ušťiľa a džalas pal late.
31O Gehazi ode sas sigeder sar on a thoďa le čhavoreske e paca pro muj, ale ňič pes na ačhiľa. Na dichinelas aňi peha na čhalaďa. Avke pes visarďa pale ko Elizeus a phenďa leske: “O čhavoro pes na prekerďa.”
32Sar o Elizeus geľa andro kher, o čhavoro pašľolas pro haďos mulo.
33Geľa andre, phandľa pal peste o vudar a modľinelas pes ko RAJ.
34Paľis geľa upre pro haďos, kaj sas o čhavoro, pašľiľa pre leste a thoďa peskere vušta ke čhavoreskere, o jakha ke leskere jakha the o burňika ke leskere burňika. Ačhiľa pre leste te pašľol, medik leskero ťelos na roztačiľa.
35Paľis ušťiľa a phirelas upre tele andro kher. Avke geľa upre a pale pašľiľa pre leste. Androda o čhavoro eftavar kichňinďa a phundraďa o jakha.
36Paľis o Elizeus vičinďa le Gehazi a phenďa leske, hoj te vičinel la Šunemčanka. Ov la vičinďa, a sar avľa ko Elizeus, ov lake phenďa: “Le tuke tire čhas.”

37Sar geľa andre, banďiľa anglal leste dži ke phuv. Paľis iľa peskere čhas a geľa het.
38Sar o Elizeus pes visarďa pale andro Gilgal, sas bokh andre odi phuv. Sar e partija proroka anglal leste bešenas, phenďa peskere služobňikoske: “Dža, thov e bari piri a tav varesavo chaben prekal kala proroka.”
39Paľis jekh lendar geľa pre maľa te kidel varesave bilini. Arakhľa varesavi dzivo rastlina a kidňa pal late o kirko ovocje pherdo plašťos. Čhingerďa oda ovocje andre piri a thoďa len te taďol, ale okla manuša pal oda na džanenas.
40Sar oda chaben denas te chal le muršenge, on koštoľinde a zvičinde: “Andre piri hin o meriben! Murš le Devleskero!” Oda chaben pes na delas te chal.
41Avke o Elizeus prikazinďa, hoj te anen aro. Čhiďa oda aro andre piri a phenďa: “Kiden le manušenge, hoj te chan.” Avke oda chaben imar na sas nalačho.
42Varesavo murš avľa andral o foros Baal-Šališa a anďa le Elizeoske le ešebne (perše) uľipnastar biš (20) cikne jačmeňiskere mare the žužoďiv, so mekča kidle upre, andro gono. A o Elizeus phenďa: “Rozde oda le manušenge, hoj te chan!”
43Ale leskero sluhas phenďa: “So, kada majinav te del te chal šel (100) manušenge?” Ov leske odphenďa: “Ča lenge de! Mi chan. Bo kavke phenel o RAJ: ‘Chana a mek olestar the ačhela.’ ”
44Avke lenge oda diňa. On chale a mek ačhiľa olestar, avke sar phenďa o RAJ.