Text copied!
CopyCompare
U VURUNGAN ROF FOUN TEN GOV NANE JISAS KRAIS - Jon

Jon 16

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1“Nyo tsue of bus mami na foka to ma faterof faavot vaare mi tan faason Vanyo.
2Ri nai gargar fatafuts maromi tana fo numaa iny fafaatouf tsuri. Ai tan nainy te naa minon te atsuiny famat maromi sei na mes ee, ana ya te fakats kat to aya, ayei te faarei te bibinun of non e Gov.
3Ri nai kat rora fo mamatsiny kat to tsumi tana saa ri gim ror ma natiny e Tamanyo ge Anyo.
4Sana Nyo tsue of bus mami na ka to, to te naa minon nainy tsuri tan kat a fo mamatsiny ka to, mi nai tamomots rom a ka te tsue of bus im yam.” “Nyo gima tsue of mami na foka to tan tatanik nan fafaatsuts Tsonyo tsumi tana saa Anyo kaa fiisen mamimi.
5Sin tovei Nyo naa os to Tsunia to te jiats Vaminyo ana sikia vaarik ta isen tsumi ma rangats Vanyo, ‘Fei te naa rom Anyi ei?’
6Ai tovei Nyo tsue of bus mami Nyo naa rou an reesik via os to koma mami.
7Sana Nyo tsue faman of maromi ayei na rof namami to ma naa Nyo, tana saa te gim fi Ronyo ma naa, a Tsoiny Fifaakouts te gim non ma naa on me tsumi. Sana Nyo te naa rou ana Anyo te nai jiats mi Ya tsumi.
8Ai to te naa minon Ya Ayei nai kat raror a vainy tana monaagits to ma nat ari tan kat aveto tsuri, ai to kan tan kat tavaron Tsonyo ai to tan vaatsuk ten Gov.
9Ri nat ror tan aveto, tana saa ari te gima faaman Tsonyo;
10ito kan tan kat tavaron Tsonyo, tana saa Anyo naa rou ten Tamanyo ana mi te gima tagei pis Vanyo;
11ito kan tan vaatsuk ten Gov, tana saa a tsoiny tatagaa ot tana monaagits to te kaa busen tan vaatsuk sa biu ovei en.
12“Nyo kaa mirou vegiau kinai iny tsue of im yam, sin tovei ami sikia ma onot ma natiny ya.
13Sai te naa minon Aaven Taabos Ya te pokei iny a man, Ayei nai mei maromi tana fo man. Ayei te gim ma tsue tsuk iny a Tsivon. Sana Ayei nai tsue tsuk iny non a ka te nongoiny Ya, ana Ya te tsue of mami na foka te naa minon.
14Ayei nai pokei faruak non a tou kainy Tsunaun Tsonyo to sa vamarits Varonyo, tana saa Ayei te nai nom non vegiau te fainy Ronyo Ya ma tsue of mami Ya.
15A foka te kaa minon e Tamanyo, a foka Tsonyo, to sa Nyo tsue rou, u Aaven Taabos nai nom non a ka te fainy Ronyo Ya, Ya te tsue of mami.”
16“Tana fo ar nainy to mi gim rom ma tagei pis Vanyo ai to tan fo mar nainy te naa minon mi nai tagei pis Varonyo.”
17Mesapan tsurin matisian Tsunia tsue to tsuri na mesapan, “Saf a kifon ya to na? Ayei te tsue of rara, ‘Tan fo ar nainy to mi gim rom ma tagei Vanyo, ai to tan fo mar nainy te naa minon mi nai tagei pis Varonyo.’ Ana Ya tsue pis to na ka, ‘Ito tana saa Anyo naa fi rou ten Tamanyo.’
18Saf kifon vegiau to ayei na, ‘Ito tan ar nainy?’” te rangat fi ri. “Ara gim ror ma natiny a ka te tsue iny non Ya!”

19Jisas nat rari te pon ma rangats Ya ana Ya tsue to tsuri, “Nyo te tsue, ‘Tan ar nainy mi gim rom ma tagei pis Vanyo ai to tan fo mar nainy te naa minon mi nai tagei pis Varonyo.’ Ai koraa na ka te rangat iny romi fapoopoan namami?
20Nyo tsue faman of maromi mi nai tangis emarom am susuiny matan to, sana taa Jiu ton vavaajets nai mamagat eraror; mi nai reesik emarom, san reesik tsumi nai takopis enanon a faarei miton mamagat.
21Te sisiruu iny faagiir non a moun a guei a meran ayei reesik non, tana saa nainy saraa kamits tsunia te naa os mito, sai te agiir fi non a guei a meran to a moun to aya te anofe non a kamits tsuan tana saa ayei te mamagat iny non a guei a meran te agiir en.
22Jesan te kat fi non ya to tsumi tovei roman mi reesik rom, sana Nyo nai tagei pis maromi, ana koma mami te nai via me na mamagat tsian ito na mamagat a sikia ta mes te pets osing maromi Ya.
23“Te naa minon nainy to aya, mi sikia rom ma nai rangats Vanyo tan ta ka. Nyo tsue faman of maromi, e Tamanyo te faan maromi na ka te rangat fi romi Ya tana asanga Vanyo.
24Onot roman mi sikia ma rangat iny ta ka tana asanga Vanyo, rangats yam, mi te nom ya, ana mamagat to ayei tsumi te nai via tsitapuu ovei en.”
25“Nyo tsue of bus mami na fo mamatsiny ka to tana fo tsue fapapaar. Sai tan nainy te naa minon Nyo sikia rou ma tsue iny a fo tsue fapapaar, Nyo nai tsue fatoobing of maromi Tamanyo.
26Te naa minon nainy mi nai rangats rom Ya tana asanga Vanyo ana Nyo gim rou ma rangat of mami, to ma rangat of mami yam e Tamanyo ma faakouts mami Ya,
27tana saa e Tamanyo tsun Tsivon patsukanen te mangiir maromi. Ayei mangiir maromi tana saa mi te mangiir Varonyo ana mi faaman to Tsonyo te poo fi me ten Gov.
28Nyo poo fi me ten Tamanyo ana Nyo naa mito tana monaagits to; ai tovei roman Nyo naus osing rou a monaagits to ana Nyo te tabin fi you ten Tamanyo.”
29An matisian Tsunia tsue to, “Tagaa, Nyi te tsue fatoobing ovei bus em, ana Nyi sikia ma tsue iny rom fo tsue fapapaar.
30Amam nat busem roman, Tsumanyi te natiny rom ma fo mamatsiny ka, Anyi sikia rom ma anaanos ta mes ma rangats Manyi tan tu rangat tana saa Nyi nat faamuan bus iny fakats tana mes. Ka to te kat mamam sa mam faaman Manyi to te poo fi me ten Gov.”
31Jisas biny ratuari sa tsue na ka, “Ami faaman osto ge?
32U nainy te naa os mito ai tovei te ruak en, mi nai fabuubus vavis fi naa rom tana fo numaa tsuam ana Nyo kaa patsukan You Tsivou. Sana Nyo sikia ma Tsivou tovei, tana saa e Tamanyo te kaa fiisen Vamironyo.
33Nyo tsue of bus mami na ka to mi kaa rom koma Vanyo ma nai kaa mimi na aaverof. U kat tana monaagits to te fakamits maromi. Sana mi ma tsutsun faparits! Nyo kat fabiu bus kat tana monaagits to!”