Text copied!
CopyCompare
Beebaa Dabu - John

John 16

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1“Au ne hagi adu nia mee aanei bolo gi dee kili gi daha godou hagadonu.
2Digaula ga hagabagi goodou gi daha mo nia synagogee, gei di madagoaa ga dau mai, digau huogodoo ala e daaligi goodou gii mmade, ga hagamaanadu bolo di hai deenei le e hai nnegau a God.
3Digaula gaa hai nia mee aanei adu gi goodou, i digaula e de iloo Tamana mo Au.
4Malaa, Au gu hagi adu nia mee aanei, bolo goodou gi langahia agu helekai i di madagoaa digaula gaa hai nia mee aanei adu gi goodou. “Au digi hagi adu nia mee aanei i taamada, idimaa, Au nogo i godou baahi.
5Malaa, dolomeenei gei Au gaa hana gi Mee dela ne hagau mai Au, gei tangada i goodou e heeu be Au e hana gi hee ai.
6Di manawa gee gu haga honu godou lodo i di Au ne hagi adu gi goodou nia mee aanei.
7Au e hagi adu di tonu: Dogu hana le e humalia adu gi goodou, idimaa, maa Au ga hagalee hana, gei di Hagamaamaa la hagalee hanimoi gi goodou. Maa Au gaa hana, gei Au ga hagau mai a Mee gi goodou.
8Mee ga hanimoi, ga hagamodongoohia gi henuailala bolo ginaadou e hai gee i di huaidu, i di mee dela e donu, mo i di hagi aga a God.
9Digaula e hai gee i di huaidu, idimaa, digaula e de hagadonu Au.
10Digaula e hai gee i di hai di mee dela e donu, idimaa, Au gaa hana gi Tamana, gei goodou ga de gidee Au labelaa.
11Digaula e hai gee i di hagi aga, idimaa, di tagi o henuailala la gu hagi aga.
12“Nia mee logowaahee i golo belee helekai iei Au adu gi goodou, gei e haingadaa huoloo di donu ginai goodou dolomeenei.
13Gei di Hagataalunga dela e donu ga hanimoi, gaa dagi goodou gi nia mee huogodoo ala e donu. Mee hagalee helekai aga hua i de Ia. Mee e haga modongoohia aga hua ana mee ala ne hagalongo ginai, ga hagi adu gi goodou nia mee ala ga lloomoi.
14Mee ga gaamai di madamada idimaa, Mee gaa kae agu helekai, ga hagi adu gi goodou.
15Nia mee huogodoo ala e hai mee ginai Tamana, la nia mee ni aagu. Dela ne helekai iei Au bolo di Hagataalunga gaa kae agu mee ala e wanga gi Mee, ga hagi adu gi goodou.
16“Di madagoaa bodobodo, gei goodou ga de gidee Au, gei i muli di madagoaa bodobodo, gei goodou ga gidee Au.”
17Hunu daangada i ana dama agoago ga heheeu i nadau mehanga, “Di mee hai bolo aha deenei? Mee gu helekai bolo i muli di madagoaa bodobodo, gei gidaadou ga de gidee Ia, gei i muli di madagoaa bodobodo, gei gidaadou ga gidee a Mee. Mee gu helekai labelaa boloo, ‘Idimaa, Au gaa hana gi Tamana.’
18Di madagoaa bodobodo deenei le e hai bolo aha? Gidaadou e de iloo be mee e helekai bolo aha!”

19Jesus gu modongoohia bolo digaula belee hai nadau heeu, malaa, gei Mee ga helekai adu gi digaula, “Au ne helekai boloo, ‘Di madagoaa bodobodo, gei goodou ga de gidee Au, gei i muli di madagoaa bodobodo, gei goodou ga gidee Au.’ Deenei di mee e heheeu i godou mehanga?
20Au e hagi adu gi goodou di tonu: Goodou ga tangitangi ge manawa gee, gei henuailala ga tenetene. Goodou ga lodo huaidu, gei godou lodo huaidu gaa huli ga tenetene.
21Di madagoaa di ahina ma ga hoohoo ga haanau, mee e manawa gee, idimaa, dono madagoaa haga mmaemmae la gu dau mai. Gei di madagoaa di tama gaa lawa di haanau, mee gu de langahia dono mmaemmae, idimaa, mee gu tenetene, bolo di tama la gu haanau mai gi henuailala.
22E hai labelaa be goodou. Dolomeenei gei goodou e lodo huaidu, gei Au ga heetugi adu labelaa gi goodou, gei godou manawa gaa honu i di tenetene. Tangada e mee di daa gi daha di godou tenetene ai.
23“Di laangi dela ma gaa dae mai, goodou hagalee dangi mai i dahi mee. Au e hagi adu gi goodou di tonu: Tamana ga dugu adu gi goodou di godou mee ga tangi ai i dogu ingoo.
24Gaa dae mai gi dolomeenei, goodou digi tangi mai i dahi mee i dogu ingoo. Dangidangi, gei goodou ga hai mee ginai, godou tenetene la gaa dohu.
25“Au gu hai hegau gi nia ala kai belee hagi adu gi goodou nia mee aanei, gei di madagoaa ga dau mai, gei Au ga hagalee hai hegau gi nia ala kai. Au ga helekai adu gi goodou haga madammaa i Tamana.
26Di laangi ga dau mai, gei goodou ga tangi gi Mee i dogu ingoo. Au hagalee helekai bolo Au gaa dangi gi Mee i goodou,
27idimaa, ma go Tamana dela e aloho i goodou. Mee e aloho i goodou, idimaa, goodou e aloho i di Au, gei goodou ne hagadonu bolo Au ne hanimoi i baahi o God.
28Au ne hanimoi i baahi Tamana gi henuailala. Gei dolomeenei Au ga hagatanga i henuailala, gaa hana gi baahi Tamana.”
29Gei ana dama agoago ga helekai gi mee, “Dolomeenei Goe gu helekai madammaa, hagalee hai hegau gi nia ala kai.
30Dolomeenei gimaadou gu iloo, bolo Goe e iloo nia mee huogodoo. Dono hadinga gi di Goe ai bolo tangada e hai adu ana heeu. Di mee deenei e hai gimaadou gi hagadonu bolo Goe ne hanimoi i baahi o God.”
31Jesus ga helekai gi digaula, “Goodou gu hagadonu laa dolomeenei?
32Di madagoaa ga dau mai, gei gu i kinei, gei goodou huogodoo ga maaheu, tangada nei mo tangada nei gaa hana gi dono hale donu. Gei Au gaa dubu modogoau. Au hagalee modogoau hua, idimaa, Tamana le e madalia Au.
33Au ne hagi adu gi goodou nia mee aanei, bolo gii noho goodou i di aumaalia, i di godou buni mai gi di Au. Henuailala ga hagaduadua goodou, malaa goodou gi manawa maaloo! Au gu aali i henuailala!”