Text copied!
CopyCompare
Sveta Biblija - Jovanu

Jovanu 16

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ovo vam kazah da se ne sablaznite.
2Izgoniæe vas iz zbornica; a doæi æe vrijeme kad æe svaki koji vas ubije misliti da Bogu službu èini.
3I ovo æe èiniti, jer ne poznaše oca ni mene.
4Nego vam ovo kazah kad doðe vrijeme da se opomenete ovoga da vam ja kazah; a isprva ne kazah vam ovo, jer bijah s vama.
5A sad idem k onome koji me posla, i niko me od vas ne pita: kuda ideš?
6Nego što vam ovo kazah žalosti napuni se srce vaše.
7Nego vam ja istinu govorim: bolje je za vas da ja idem: jer ako ja ne idem, utješitelj neæe doæi k vama; ako li idem, poslaæu ga k vama.
8I kad on doðe pokaraæe svijet za grijeh, i za pravdu, i za sud:
9Za grijeh dakle što ne vjeruju mene;
10A za pravdu što idem k ocu svojemu; i više me neæete vidjeti;
11A za sud što je knez ovoga svijeta osuðen.
12Još vam mnogo imam kazati; ali sad ne možete nositi.
13A kad doðe on, Duh istine, uputiæe vas na svaku istinu; jer neæe od sebe govoriti, nego æe govoriti što èuje, i javiæe vam što æe biti unapredak.
14On æe me proslaviti, jer æe od mojega uzeti, i javiæe vam:
15Sve što ima otac moje je: zato rekoh da æe od mojega uzeti, i javiti vam.
16Još malo, i neæete me vidjeti, i opet malo, pa æete me vidjeti: jer idem k ocu.
17A neki od uèenika njegovijeh rekoše meðu sobom: šta je to što nam kaže: još malo, i neæete me vidjeti; i opet malo pa æete me vidjeti; i: ja idem k ocu?
18Govorahu dakle: šta je to što govori: malo? ne znamo šta govori.

19A Isus razumje da šæadijahu da ga zapitaju, pa im reèe: zato li se zapitujete meðu sobom što rekoh: još malo i neæete me vidjeti, i opet malo pa æete me vidjeti?
20Zaista, zaista vam kažem da æete vi zaplakati i zaridati, a svijet æe se radovati; i vi æete žalosni biti, ali æe se vaša žalost okrenuti na radost.
21Žena kad raða trpi muku; jer doðe èas njezin: ali kad rodi dijete, više se ne opominje žalosti od radosti, jer se rodi èovjek na svijet.
22Tako i vi dakle imate sad žalost; ali æu vas opet vidjeti, i radovaæe se srce vaše, i vaše radosti niko neæe uzeti od vas;
23I u onaj dan neæete me pitati ni za što. Zaista, zaista vam kažem da što god uzištete u oca u ime moje, daæe vam.
24Doslije ne iskaste ništa u ime moje; ištite i primiæete, da radost vaša bude ispunjena.
25Ovo vam govorih u prièama; ali æe doæi vrijeme kad vam više neæu govoriti u prièama, nego æu vam upravo javiti za oca.
26U onaj æete dan u ime moje zaiskati, i ne velim vam da æu ja umoliti oca za vas;
27Jer sam otac ima ljubav k vama kao što vi imaste ljubav k meni, i vjerovaste da ja od Boga iziðoh.
28Iziðoh od oca, i doðoh na svijet; i opet ostavljam svijet, i idem k ocu.
29Rekoše mu uèenici njegovi: eto sad upravo govoriš, a prièe nikakve ne govoriš.
30Sad znamo da sve znaš, i ne treba ti da te ko pita. Po tome vjerujemo da si od Boga izišao.
31Isus im odgovori: zar sad vjerujete?
32Evo ide èas, i veæ je nastao, da se razbjegnete svaki na svoju stranu i mene sama ostavite; ali nijesam sam, jer je otac sa mnom.
33Ovo vam kazah, da u meni mir imate. U svijetu æete imati nevolju; ali ne bojte se, jer ja nadvladah svijet.