Text copied!
CopyCompare
Bab-Dummad-Garda-Islidikid - Levítico

Levítico 23

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Bab-Jehová, Moisésʼga sogdebalid:
2“Israel-dulemarga be weyob sogo: ‘Bab-Jehová we-itoakwaa-ibamar-onoleged mesisad. Bemar Bab-Jehová-nug-odummogega, a-ibamar islidikid-onmakedye bimaloed. Bab-Jehová we-ibamar omesisad.’ ”
3Bab-Jehová, Moisésʼga sogdebalid: “Israel-dulemarga be weyob sogo: ‘Bemar ibanergwa (6) arbamaloed. Ar ibagugledgindi (7), bemar obunnomaloed. A-iba, an-nug-odummogega itoakwaa-iba-onoleged-iba gued. A-ibagi, bemar bipisaale arbaosurmalad. A-ibagi, bemar na bia maimalodibe, Bab-Jehová-nug-odummogega bemar obunnogoed.’ ”
4Bab-Jehová, Moisésʼga sogdebalid: “Israel-dulemarga be weyob sogo: ‘Bab-Jehová we-itoakwaa-ibamar-onoleged mesisad. Bemar Bab-Jehová-nug-odummogega we-itoakwaa-ibamar-onolegedgi islidikidgi onmaknonimaloed. An bemarga iba-mesnaid-sekalaagi, bemar na onmaknonimaloed:
5” ’Gebe-nii-onodoed-ibambe-gakabakegi (14), a-sedogidba, bemar Bab-Jehová-nug-odummogega Egipto-yargi bemar Oburgwilegoenad-Iba onomaloed.’ ”
6Bab-Jehová, Moisésʼga sogdebalid: “Israel-dulemarga be weyob sogo: ‘A-nii-ibambe-gakatargi (15), Bab-Jehová-nug-odummogega Madu-E-Inasulid-Iba onodoed. Madu-e-inasulid ibagugle (7) be gunmaloed.
7Gebe-iba-onodoedgine, bemar islidikidgi danar ambikumaloed. A-ibagi, bipisaale bemar arbaosurmalad.
8Ibagugle (7) bane-bane, bemar Bab-Jehováʼga ibmar ogumakar ukmaloed. Geb ibagugledgi (7), bemar Bab-Jehová-e-nug-odummogega islidikidgi danar ambikunonimaloed. A-ibagi, bemar bipisaale arbaosurmalad.’ ”
9Bab-Jehová, Moisésʼga sogdebalid:
10“Israel-dulemarga be sogo: ‘Yar-an-bemarga-uknaidse bemar dogsamalale, agi bemar ibmar-gwag-digaled wearmalale, bemar gebe-ibmar-gwag-wesad-dukgwen, dule-irwa-Bab-Dummadse-goledse sedoed.
11Dule-irwa-Bab-Dummadse-goled Bab-Jehová-asabin we-ibmar-gwag bana-bana imakoed, adi, Bab-Jehová we-ibmar-gwag abingaegar. Obunnoged-iba-banedgine, we-ibmar-gwag Bab-Jehováʼga bana-bana imakoed.
12We-ibmar-gwag-dukgwenad Bab-Jehováʼga be uknaid-ibagi, sibad-wawaad-sapingwagwad-birgagwen-nikad, swilidikid, boni-gwen-nikasulid, Bab-Jehováʼga be ogumakar ukoed.
13Deginbali, madubur-bur-nued nibirbake olivo-gwalluba-omukuar, be ukbaloed. We-ibmar-ogumakar-ukleged Bab-Jehová yeer-yapanne itodaed. Degine, vino bute-gwagwen eba eolegoed.
14Be-Bab-Dummadga-inse be we-ibmar-gwag uksasulile, bemar madu gunnosulid. Bemar ibmar-gwag-dibyaled, igi, ibmar-gwag-biniddibe, gunnosurmarbalid. Bia be mai-guoe, bega, degi, be-waganga, we-igar degisadegu mai guoed.’ ”
15Bab-Jehová, Moisésʼga sogdebalid: “Israel-dulemarga be sogo: ‘Obunnoged-banedgine, orosgi-dakleged-trigoʼye-nugad-dukgwen Bab-Jehováʼga be bana-bana-uksad-sorbali, itoged-ilagugle (7) be ebisoed.
16Obunnoged-ilagugled (7), geb a-banedgine, bela iba-dulabo-gakambe (50) guoed. Geb degine, Bab-Jehováʼga ibmar-gwag-binidi bemar ukoed.
17Be-neggine, madu-gwabo madubur-nuedgi-e-inaba-sobaled, Bab-Jehováʼga bana-bana-ukega be sedoed. We-madu-gwagwen madubur-nibirbake-imakaled, baid amba deyob imakarbalid. We-madumar Bab-Jehováʼga gebe-ibmar-sanmaked-uklegedid.
18Maduba-mesa sibad-wawaad-sapingwagwad-birgagwen-nikad, swilidik, boni-nikasulid, walagugle (7) be ukoed. Deginbali, moli-bebe-nikad-sapingwagwad-wargwen, degi, sibad-wawaad-machered walabo be ukbaloed. Wemala, Bab-Jehováʼga ogumakar be ukoed. Degine, ibmar-gwag eba be ukbaloed, degine, vino-egi-eolemalad be ukbaloed. Wemarde, Bab-Jehováʼga soogi ogumakar-uklegedid, Bab-Jehová yeer-yapanne itodaed.

19” ’A-ukinbali, isgued-ular sibad-machered-wargwen be ukbaloed, degi, gwenatigwar-guega sibad-wawaad-sapingwagwad-birgagwen-nikad, warbo be ukbaloed.
20Dule-irwa-Bab-Dummadse-goled, sibad-wawaad-sapingwagwad-warbogwad madu-gebe-uklegedba-mesa Bab-Jehová-asabin bana-bana imakoed. We-ibmarmala, Bab-Jehová-asabin ibmar-ukleged-bana-bana guedid. Wemar, Bab-Jehováʼga ibmar-islidik-uklegedid, dule-irwa-Bab-Dummadse-goledga uklegoedid.
21” ’A-ibagi, bela bemar Bab-Jehová-nug-odummogega islidiki danar ambikunonimaloed. A-ibagi, bemar bipisaale arbaosurmalad. Be-wagan bia maimardibe, we-igar degisadegu ega maigu guoed.
22” ’Ibmar-gwag-weed-ibagan mosale, melle bela be-nainu-dikar-nagase be weo. Deginbali, ibmar-gwag napase batisale, melle a-ibmar-gwag be bar suo. Ar ade, wemala dulemar-wileganaga, degi, Israel-dulesurmaladga be obegoed. Ani an be-Bab-Dummad-Jehová gued.’ ”
23Bab-Jehová, Moisésʼga sogdebalid:
24“Israel-dulemarga be sunmake, ega be soge: ‘Nii-walagugled-gebe-iba-onodedgi, bemar obunnogoed. A-ibagi, gar-trompeta-ogolale, bemar iba onogoed. Deginbali, bemar Bab-Jehová-nug-odummogega danar ambikunonimarbaloed.
25A-ibagi, bemar bipisaale arbaosurmalad. Agine, bemar, Bab-Jehováʼga ibmar ogumakar ukoed.’ ”
26Bab-Jehová, Moisésʼga sogdebalid:
27“Israel-dulemarga be sunmake, ega be soge: ‘Nii-walagugled-ibambegi Isgued-Elied-Iba guoed. A-ibagi, bemar Bab-Jehová-nug-odummogega, islidik danar ambikunonikoed. A-ibagi, bemar mas-gunsuli gudigumaloed, deginbali, bemar Bab-Jehováʼga ibmar ogumakar ukmarbaloed.
28A-ibaginbali, bemar bipisaale arbaosurmalad, ar ade, a-iba, Isgued-Elileged-Ibad, agine, be-Bab-Dummad-Jehová bemarga isgued elioed.
29Ar dule-wargwen a-ibagi mas-guchale, we-dule, e-dulemar-abargi onolegoed.
30Ar dule-wargwen a-ibagi arbasale, we-dule, e-dulemar-abargi an obelogoed.
31” ’Degisoggu, a-ibagi, bemar bipisaale arbaosurmalad. Be-wagan bia maimardibe, we-igar degisadegu ega maigu guoed.
32A-iba, bemarga obunnogoed-iba guoed. A-ibagine, bemar mas-gunsuli gudiguoed. We-obunnoged-iba, bemar nii-walagugled-ibabakebak-sedodedgi onodoed. Geb banedgi, sedogidse bergudapoed.’ ”
33Bab-Jehová, Moisésʼga sogdebalid:
34“Israel-dulemarga be sogo: ‘Nii-walagugled-ibambe-gakaatargine, Neg-Matargana-Sobaled-E-Iba Bab-Jehová-e-nug-odummogega be onodoed. We-iba, ibagugle (7) onolenai guoed.
35Gebe-iba-onodedgine, bemar Bab-Jehová-e-nug-odummogega islidiki danar ambikunonimaloed. A-ibagi, bemar bipisaale arbaosurmalad.
36Bemar ibagugle (7) Bab-Jehováʼga ibmar-ogumakar-uknai guoed. Ibabaabakadgine (8), bemar Bab-Jehová-e-nug-odummogega islidiki danar ambikunonimaloed. Agine, amba bemar Bab-Jehováʼga ibmar ogumakar ukbaloed. A-iba, iba-dummadid. Degisoggu, bemar a-ibagi, bipisaale arbaosurmalad.

37” ’We-ibamala Bab-Jehováʼga iba-itoakwaa-onolemaladid. A-ibagi, Bab-Jehová-e-nug-odummogega bemar islidiki danar ambikunonimaloed, adi, Bab-Jehováʼga we-ibmarmar-ogumakar ukegar: Ibdurgan-ogumakar-ukleged, ibmar-gwagmar-ukleged, ibmarmar-ukleged, degi, vino-ukleged. We-ibmarmar e-ibagan-uklegoed-maidba be ukmaloed.
38We-ibamala, Bab-Jehová-obunnoged-iba-ukine, Bab-Jehováʼga ibmar-uklegoye-ise-sogar-sogsad-ukine, degi, ibmar-ukbiedba-ukleged-ukine, be onobaloed.
39” ’Nii-walagugled-ibambe-gakatargi, bemar ibmar-gwag-wesmalad-sorbali, Bab-Jehováʼga ibagugle (7) bemar iba onomaloed. Gebe-iba-onodoedgi, degi, ibabaabakgi (8) bemar arbaosurmalad.
40Gebe-iba-onodoedgine, bur sapimar-nuegangi e-sanmar-nuegan-nanaid, ogobgi-dakleged-e-gagan, sapimar-dummagan-e-anagan, degi, sosgamar bemar amimaloed. Ibagugle (7) bemar be-Bab-Dummad-Jehová-asabin wergumaloed.
41Birga-iliba, nii-walagugledgi (7), ibagugle (7) bemar Bab-Jehová-nug-odummogega iba-onodii gumaloed. We-igar bemar-waganga degisadegu maigu guoed.
42Ibagugle (7) bemar neg-matargan-sobaledgi-mai gumaloed. Bela bemar Israel-dulemar Israel-yargi-gwalulesmalad we-neg-matargan-sobaledgi-mai gumaloed,
43adi, be-wagan wisgumalaga, an Egipto-yargi Israel-dulemar-onosgu, ani an neg-matargan-sobaledgi-megega bemar-imaksaye. Ani an bemar-Bab-Dummad-Jehová gued.’ ”
44Weyobi, Moisés, Israel-dulemarga Bab-Jehováʼga-ibamar-itoakwaa-onolegedgi sunmaksad.