Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - IKUƆ́ NÌÙBƐ̀

IKUƆ́ NÌÙBƐ̀ 23

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nnɑ́kɛ́ Mɔyiisi kɛ dɔ̀:
2Nɑ́kɛ́ Isidɑyɛɛribɛ bɛ̀ yo mbɑɑ̀ nyɛ̀ɛ̀ bɑɑ n kpɛ́í. Dɛ kó yɛbɑɑ mmiɛkɛ di níí tíí nkɛ́ n sɑ̃ntɛ. N yóó di bɛnkɛmu dɛ kó yɛmɔ̀rɛ̀ di níí yoo tíí nyɛ̀.
3Di níí pĩ́ ndi tɔ̃mmú yɛwe yɛ̀kuɔ̀ miɛkɛ, diyiénnì tu tɛom̀pùtɛ̀ ntɛ. Di níí tíí ndɛ yiè kɛ́ n sɑ̃ntɛ, dɛ yiè di bɑ́ɑ́ pĩ́ mmutɔ̃mmú bɑ́ kɛ̀ di bo kɛ̀ɛ̀ bíɛ́kɛ̀ dɛ kó diyiè tu n kpɛri ndi.
4Ntɛ yɛbɑɑ nkó yɛmɔ̀rɛ̀ tɛyɛ̀ di níí yóó tíí nyɛ̀ɛ̀ miɛkɛ kɛ́ n sɑ̃ntɛ.
5Dibenni tɑ̃̀nkù ketiwè kó diyiè tɛpíítɛ̀ nɛ̀ dinɑɑnnì kó dihuri mɔ̀nnì yó ntú diyentɛ́bɑnni ndi.
6Dɛ kóo tɑ̃̀nkù omɑ́ɑ̀ kó diyiè tɛpíítɛ̀ nɛ̀ dinummurì yó ntú pɛ̃́ɛ̃̀bɛ̀ bɛ̀ɛ̀ í kɔɔrɛnɛ̀ mutie mùù muuti bɛ kó dibɑnni ndi. Dí nyo mpɛ̃́ɛ̃̀bɛ̀ bɛ̀ɛ̀ í kɔɔrɛnɛ̀ mutie mùù muuti kɛ dɔ̀ yɛwe yɛ̀yiekɛ̀.
7Diyiè ketirì yiè di tíí nkɛ́ n sɑ̃ntɛ, dɛ yiè di bɑ́ɑ́ pĩ́ mmutɔ̃mmú.
8Yɛwe yɛ̀yiekɛ̀ miɛkɛ kɛ́ nni mpɑ̃ɑ̃ nyɛpɑ̃rɛ̀ kɛ tuɔ̀. Diyiè yiénnì kɛ́tíí nkɛ́ n sɑ̃ntɛ, di bɑ́ɑ́ pĩ́ mmutɔ̃mmú.
9Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nyíɛ́ kɛ́bɛ́innɛ̀ Mɔyiisi kɛ dɔ̀:
10Nɑ́kɛ́ Isidɑyɛɛribɛ kɛ tú n yɛ̃ nkɛ̀ di tɑ dìì mɔ̀nnì dihɛì n di duɔ́ ndì kɛ kùútí, kɛ dɛ̀i tidiketitì, di boú dibou kɛ́duɔ́ nyikuɔ́ nìùtì.
11Kòò dɛ̀ nni mbɛnkɛ, kɛ̀ dɛ̀ɛ yie nkɛ̀ n dì cɔutɛ́. Tɛom̀pùtɛ̀ yiè kó diwentɛ́tɛrì ndi ikuɔ́ nìùtì yóó dɛ̀ nni mbɛnkɛmɛ̀,
12kɛ́ n féútɛ́ dipedɑbii dìì mɔ̀kɛ dibenni dimɑ́ɑ̀ kɛ kpɑ kuyɛ̀nkù kɛ́tuɔ,
13kɛ́wɑɑ́ mmuyuo ncìdóòbɛ̀ bɛ̀kuɔ̀ kɛ́ mù ɑ̃̀ntɛnɛ̀ mɛkùɔ̀, nkɛ́wɑɑ́ mmɛnɑɑ̀ mbɛ̀ tumɛ̀ difɛ̃́ɛ̃̀ dítìrì dikéè kɛ́cóú ndɛĩ́nkɛ̀ kɛ́tuɔ. N dɔkɛ dɔ́ dìì pɑ̃nnì ndi.
14Di bɑ́ɑ́ di di pɑɑ nkó tidiitì, di bɑ́ɑ́ ti dɔ̀ɔ̀nɛ̀ pɛ̃́ɛ̃̀, di mɛ mbɑ́ɑ́ tì pũ̀ńnɛ́ kɛ́cɑ́ɑ́kɛ́, yoo dí ntì cɑ̀ɑ́ ntibɛ́ntì kɛ í ketɛ́ kɛ dɛ̀ boú dibou kɛ m pɑ̃. Dɛ kó ikuɔ́ yó mbomu sɑ̃́ɑ̃̀ nɛ̀ di yɑɑ̀bío bɑ́ kɛ̀ di bo kùù píkù.
15Kɛ̀ di níí m pɑ̃ tidipɑ̀ntì dìì yiè, di bɑ́ɑ́ kɑɑ ndɛ kó diyiè kɛ̀ dɛ̀ɛ wentɛ́ kɛ̀ di ketɛ́ kɛ́kɑɑ nkɛ dɔ̀ semɛ́nnìbɛ̀ bɛ̀yiekɛ̀,
16Semɛ́nnì oyiénwè wenwe kó tɛom̀pùtɛ̀ yiè, dɛ̀ yóó mbo yɛwe sipísìnùmmù ndi, kɛ̀ di m pɑ̃ tidiitì.
17Dɛ yiè bɑ́ wè wèè wɑɑ́ ntidipɑ̀ntì kó muyuo nsɑ̀ɑ̀mù cìdóòbɛ̀ bɛ̀tɑ̃ɑ̃ti kɛ́dɔɔ̀nɛ̀ pɛ̃́ɛ̃̀bɛ̀ bɛ̀dɛ́bɛ̀ kɛ́kɔɔrɛnɛ̀ mutie mùù muuti kɛ̀ di tɔní dɛ kó dipɑ̃nnì kɛ́ m bɛnkɛ.
18Pɛ̃́ɛ̃̀ kó difɔ̃nkúò kɛ̀ dí n féútɛ́ yɛpedɑbɛ yɛ̀yiekɛ̀ yɛ̀ɛ̀ mɔ̀kɛ dibenni dìmɑ́ɑ̀ dìmɑ́ɑ̀, kɛ kpɑ kuyɛ̀nkù nɛ̀ dinɑɑdɑpɑ̀nnì dìmɑ́ɑ̀ nɛ̀ yɛpedɑkɛ̀ yɛ̀dɛ́ɛ̀ kɛ́ yɛ̀ wɛ̃nnɛ́nɛ̀ tidiitì di m pɑ̃ tì, kɛ́ dɛ̀ còú mmɛnɑɑ̀ mbɛ̀ tu mɛ̀ difɛ̃́ɛ̃̀ kɛ́tuɔ, dipɑ̃nnì ndi dìì kó kufɔ̃ɔ̃ku n nɑɑti.

19Kɛ̀ di dèè dí wɑɑ́ ndibɔdɑɑ̀ mɛyɛi nhũtímù kpɛ́í nnɛ̀ yɛpedɑbɛ yɛ̀dɛ́ɛ̀ yɛ̀ɛ̀ mɔ̀kɛ dibenni dìmɑ́ɑ̀ dìmɑ́ɑ̀ kɛ́ n féútɛ́ mɛtɑummɛ̀ kpɛ́í.
20Kɛ̀ ikuɔ́ nìùtìi dɛ̀ nni mbɛnkɛ kɛ́ dɛ̀ nni nféútɛ́ mɛtɑummɛ̀ tou borɛ̀, kɛ́wɛ̃nnɛ́nɛ̀ tidipɑ̀ntì kóo pɛ̃́ɛ̃̀ nɛ̀ yɛpedɑbɛ yɛdɛ́. Dɛ̀ tu n kpɛrɛ ndɛ bɛ̀ m pɑ̃ dɛ̀ ikuɔ́ nìùbɛ̀ yóo nte dɛ̀.
21Dɛ kó diyiè kɛ́tíí nkɛ́ n sɑ̃ntɛ, dí bɑ́ɑ́ pĩ́ mmutɔ̃mmú dɛ yiè. Dɛ̀ yó ntú ikuɔ́ nyi di kpɛ́í nsɑ̃́ɑ̃̀ nɛ̀ di yɑɑ̀bío bɑ́ kɛ̀ di bo kɛ̀ɛ̀ bíɛ́kɛ̀.
22Kɛ̀ di dɛi tidiitì di bɑ́ɑ́ dɛitɛ kɛ́tɑunnɛ̀ tìì bo di pɑɑ mmɑ̀nku, di mɛ mbɑ́ɑ́ kóntɛ́ kɛ́dɛ́rí, dí tì yóu bɛcĩ̀rìbɛ̀ nɛ̀ bɛpɔ̀ɔ̀bɛ̀ kpɛ́í. Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie mmíì di te.
23Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nnɑ́kɛ́ Mɔyiisi kɛ dɔ̀:
24Nɑ́kɛ́ Isidɑyɛɛribɛ kɛ tú: Dibenni tɑ̃̀nkù yiénwè kó diyiè ketirì níí yó ntú tɛom̀pùtɛ̀ ntɛ, di níí tíí nkɛ́ n sɑ̃ntɛ nɛ̀ tipíɛ́tì nɛ̀ siheú.
25Dɛ yiè di bɑ́ɑ́ pĩ́ mmutɔ̃mmú, dí n féútɛ́ fɛɔ̃̀fɛ̀ kɛ́tuɔ.
26Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nyíɛ́ kɛ́nɑ́kɛ́ Mɔyiisi kɛ dɔ̀:
27Otɑ̃̀nkù yiénwè yiè píínnì yó ntú mɛyɛi nhũtímù yiè ndi, di níí tíí nkɛ́ n sɑ̃ntɛ, kɛ́boú dinùù kɛ́ n féútɛ́ fɛɔ̃̀fɛ̀ kɛ́tuɔ.
28Di bɑ́ɑ́ pĩ́ mmutɔ̃mmú mɑmù dɛ yiè mɛyɛi ncĩ́ɛ̃́mmɛ̀ kó diyiè ndi, bɛ̀ yóó di dɔɔ̀ dì mɛyɛi ncĩ́ɛ̃́mmɛ̀ kó ikuɔ́ kɛ̀ n di cĩ́ɛ̃́ mmí ndi Yiɛ̀ nKuyie.
29Kɛ̀ wèè í boú dinùù dɛ yiè bɛ̀ɛ ò dènnɛ o kɔbɛ miɛkɛ.
30Kɛ̀ wèè pĩ mmutɔ̃mmú dɛ yiè m bo ò dɛ̀itɛ o kɔbɛ miɛkɛ.
31Di bɑ́ɑ́ pĩ́ mmutɔ̃mmú dɛ yiè dɛ̀ yóó ntú ikuɔ́ nyi di kpɛ́í nsɑ̃́ɑ̃̀ bɑ́ kɛ̀ di bo kɛ̀ɛ̀ bíɛ́kɛ̀.
32Dɛ kó diyiè yó ntú n kpɛri ndi, otɑ̃̀nkù yiè wɛínnì kó kuyuoku nku di yóó boúmɛ̀ dinùù kɛ́ntɔ kɛ́tuɔkɛnɛ̀ diyiè tɛrì kuyuoku.
33Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nní nsɔkɛ́ ku nɑ́ɑǹtì kɛ́nɑ́kɛ́ Mɔyiisi kɛ dɔ̀:
34Nɑ́kɛ́ Isidɑyɛɛribɛ kɛ tú n yɛ̃ nhotɑ̃̀nkù yiénwè yiè tɛpíítɛ̀ nɛ̀ dinummurì di níí ɑ̃nnɛ́ titouti kó dibɑnni kɛ́ n sɑ̃ntɛ, kɛ̀ dì mbo kɛ dɔ̀ yɛwe yɛ̀yiekɛ̀.
35Diyiè ketirì yiè di tíí nkɛ́ n sɑ̃ntɛ, dɛ yiè òmɔù bɑ́ɑ́ pĩ́ mmutɔ̃ncɛ̃́ɛ̃́mù.
36Yɛwe yɛ̀yiekɛ̀ yɛnyɛ miɛkɛ, bɑ́ dì di níí n féútɛ́ fɛɔ̃̀fɛ̀ kɛ́tuɔ. Diyiè niínnì yiè kɛ́tíí nkɛ́ n sɑ̃ntɛ kɛ́ n féútɛ́ fɛɔ̃̀fɛ̀ kɛ́tuɔ. Di bɑ́ɑ́ pĩ́ mmutɔ̃ncɛ̃́ɛ̃́mù dibɑnni denni dìì yiè.

37Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie ndɔ̀: M mɛ ntɑ̃ɑ̃tɛ́ yɛ̀ɛ̀ we di níí yóó yɛ ntíí kɛ́ n sɑ̃ntɛ, kɛ́ n fíé iwũɔ̃ kɛ́tuɔ kɛ́ m pɑ̃ tidiitì kó yɛpɑ̃rɛ̀, kɛ́ n fíénɛ̀ iwũɔ̃ mɛtɑummɛ̀ kpɛyi, kɛ́cóú mmɛnɑɑ̀ nkɛ́tuɔ kɛ́ntũ mbɑ́ dìì yiè di kuɔ́ dòmmɛ̀.
38Kɛ nɛ́ yíɛ́nɛ̀ iwũɔ̃ di n feu ì siom̀pùsi kó yɛwe nɛ̀ yɛpɑ̃rɛ̀ di m pɑ̃ɑ̃ nyɛ̀ nɛ̀ iwũɔ̃ di n feu ì, di n dɔunkonɛ̀ yɛ̀ɛ̀ nɔ̀ kpɛ́í nnɛ̀ yɛpɑ̃rɛ̀ diwɛ̀ì kpɛyɛ.
39Dɛ kó difɔ̃nkúò otɑ̃̀nkù yiénwè kó diyiè tɛpíítɛ̀ nɛ̀ dinummurì kɛ sɔ̃́ ndi dɛ̀itɛ di diitì kɛ dèè, dí ɑ̃nnɛ́ titouti kó dibɑnni kɛ́ nni nsɑ̃ntí kɛ dɔ̀ yɛwe yɛ̀yiekɛ̀. Dibɑnni yiè ketirì nɛ̀ diniínnì yó ntú tɛom̀pùtɛ̀ ntɛ.
40Diyiè ketirì, dí wɑɑ́ nyɛtebɛ sɑ̀ɑ̀yɛ̀ nɛ̀ tipuonti nɛ̀ kukó nkó titieti, kɛ́nyɑ̃nku mɛtɑummɛ̀ tou di Yiɛ̀ nKuyie nyììkɛ̀ kɛ dɔ̀ yɛwe yɛ̀yiekɛ̀.
41Dibenni miɛkɛ di níí ɑ̃nnɛ́ dibɑnni kɛ́ nni nsɑ̃ntí kɛ dɔ̀ yɛwe yɛ̀yiekɛ̀. Dɛ̀ yó ntú ikuɔ́ nyi di kpɛ́í nsɑ̃́ɑ̃̀ nɛ̀ di yɑɑ̀bío. Dibenni tɑ̃̀nkù yiénwè miɛkɛ nkɛ di níí yóó ɑ̃nnɛ́mɛ̀ dɛ kó dibɑnni.
42Isidɑyɛɛribɛ di níí yó mbo titouti miɛkɛ nkɛ kɛ dɔ̀ yɛwe yɛ̀yiekɛ̀.
43Kɛ̀ dɛ̀ɛ yie kɛ̀ di yɑɑ̀bíi bɑntɛ́ kɛ do ndi dò ɑ̃ titouti miɛkɛ nkɛ, n di dènnɛní dìì mɔ̀nnì Esibiti. Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie mmíì di te.
44Kɛ̀ Mɔyiisii nɑ́kɛ́ Isidɑyɛɛribɛ yɛmɔ̀rɛ̀ bɛ̀ yó mbɑɑ̀ nyɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nkó yɛbɑɑ.