Text copied!
CopyCompare
Ãcõrẽ Bed̶ea - Levitico

Levitico 23

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Maʌ̃be Ãcõrẽba Moisea jarasia:
2–Israelerãa jaradua mʌ̃a naʌ̃gʌ ewari droma b̶eada poaza obi b̶ʌda. Maʌ̃ ewari b̶ead̶e bãrãra ãbaa dji jʌred̶ida panʌa mʌ̃́a bia bed̶ead̶i carea.
3Sei ewari bãrã trajura od̶ida panʌa, baribʌrʌ sietebema ewarid̶e ʌ̃nãũnida panʌa. Maʌ̃ ewarid̶e bãrãra ni maãrĩ bid̶a trajad̶acara panʌa. Maʌ̃ awara ãbaa dji jʌred̶ida panʌa mʌ̃́a bia bed̶ead̶i carea. Bãrã panane wãbʌdama bid̶a ʌ̃nãũbada ewarira mʌ̃ itea wagad̶ida panʌa.
4Mʌ̃a naʌ̃gʌ ewari droma b̶eada poaza obi b̶ʌa. Mʌ̃a b̶ʌd̶a ewarid̶e maʌ̃ ewari b̶eara bãrãba od̶ida panʌa. Maʌ̃ ewarid̶e ãbaa dji jʌred̶ida panʌa mʌ̃́a bia bed̶ead̶i carea.
5Poaza dji naãrãbema jed̶ecod̶e catorce ewari queubʌrʌd̶e bãrã Egiptod̶eba ẽdrʌped̶ad̶a quĩrãnebabada ewarira od̶ida panʌa mʌ̃́a bia bed̶ead̶i carea.
6Maʌ̃be ab̶ari jed̶ecod̶e quince ewarid̶eba ʌ̃taa bãrãba paʌ̃ ẽsãbari neẽ́ b̶ʌ cobada ewarira od̶ida panʌa mʌ̃́a bia bed̶ead̶i carea. Maʌ̃ne siete ewari bãrãba paʌ̃ ẽsãbari neẽ́ b̶ʌda cod̶ida panʌa.
7Dji naãrãbema ewarid̶e bãrãra ãbaa dji jʌred̶ida panʌa mʌ̃́a bia bed̶ead̶i carea. Maʌ̃ ewarid̶e bãrãra trajad̶acara panʌa.
8Maʌ̃ siete ewarid̶e animarãda mʌ̃́a ewariza babue diabid̶ida panʌa. Jĩrũarebema ewarid̶e bãrãra wayacusa ãbaa dji jʌred̶ida panʌa mʌ̃́a bia bed̶ead̶i carea. Maʌ̃ ewarid̶e bid̶a bãrãra trajad̶acara panʌa.–
9Idjab̶a Ãcõrẽba Moisea jarasia:
10–Israelerãa nãwã jaradua: “Mʌ̃a bãrãa diai jarad̶a ẽjũãne jũẽped̶ad̶acarea poaza bãrã néu naãrã ewabʌdad̶ebemada jʌwa jãmãtʌma ab̶a sacerdotemaa eded̶ida panʌa.
11Maʌ̃ra idjia mʌ̃ quĩrãpita ʌ̃taa waida b̶ʌa mʌ̃a bãrã bia unui carea. Mãwã oida b̶ʌa bãrã Egiptod̶eba ẽdrʌped̶ad̶a quĩrãnebabada ewari nurẽma.
12Ara maʌ̃ ewarid̶e bãrãba oveja poa ab̶a b̶ʌda mʌ̃́a babue diabid̶ida panʌa. Maʌ̃ ovejara jũma bia b̶aida b̶ʌa.
13Maʌ̃ awara dji biara b̶ʌ harinada eped̶eco jũgurua umé nedragad̶aa bʌratʌd̶aped̶a maʌ̃nebema sid̶a mʌ̃́a maãrĩ babue diabid̶ida panʌa. Maʌ̃ harina babue diabʌrʌra mʌ̃a bia unuya. Idjab̶a uva b̶ada boteya ab̶a animarã babue diabada ʌ̃rʌ̃ mʌ̃́a wea diabid̶ida panʌa.
14Poaza maʌ̃gʌra mʌ̃́a diad̶i naẽna maʌ̃ poad̶ebema ewabʌdara cocara panʌa. Djiwid̶i puread̶ara, dji jututiad̶a sid̶a cocara panʌa. Paʌ̃ sid̶a od̶aped̶a cocara panʌa. Id̶iba ʌ̃taa bãrã panane wãbʌdaza maʌ̃ bed̶eara ĩjã od̶ida panʌa.
15Bãrã Egiptod̶eba ẽdrʌped̶ad̶a quĩrãnebabada ewari nurẽma bãrã néu naãrã ewabʌdad̶ebemada mʌ̃́a jʌwa jãmãtʌma ab̶a diad̶aped̶a domia siete juachad̶ida panʌa.
16Maʌ̃ siete domia juachaped̶ad̶acarea nurẽma cincuenta ewari baya. Maʌ̃ ewarid̶e bãrã néu naãrã ewaped̶ad̶ad̶ebemada mʌ̃́a wayacusa diad̶e zed̶ida panʌa.
17Nãwã od̶ida panʌa: bãrã diguid̶aʌba paʌ̃da umé enenida panʌa mʌ̃́a ʌ̃taa wa diabid̶i carea. Maʌ̃ paʌ̃ra eped̶eco jũgurua umé dji biara b̶ʌ harina ẽsãbari bara od̶a baida b̶ʌa.
18Maʌ̃ paʌ̃ diabʌdad̶e paca dji umaquĩrã zaqueda ab̶a, oveja dji umaquĩrãda umé, idjab̶a oveja dji umaquĩrã zaquerã poa ab̶a b̶eada siete diad̶ida panʌa. Maʌ̃ animarãra jũma bia b̶ead̶ida panʌa. Maʌ̃gʌra diad̶ia sacerdoteba mʌ̃́a jũma babue diamãrẽã. Maʌ̃gʌrã animarã babue diabʌrʌd̶e bãrã néud̶ebema harina od̶ara mʌ̃́a diabid̶ida panʌa, uva b̶a sid̶a wea diabid̶ida panʌa. Maʌ̃ babue diabʌrʌra mʌ̃a bia unuya.

19Maʌ̃be bãrãba cadjirua oped̶ad̶a carea chiwatu dji umaquĩrãda ab̶a bead̶aped̶a sacerdoteba babue diaida b̶ʌa. Idjab̶a Ãcõrẽ ume necai b̶ai carea oveja zaquerã poa ab̶a b̶eada umé bead̶apeda sacerdoteba dji dragada babue diaida b̶ʌa.
20Maʌ̃ umébema oveja zaque djarara, bãrã néu naãrã ewaped̶ad̶ad̶ebema paʌ̃ od̶a sid̶a sacerdoteba mʌ̃́a ʌ̃taa wa diaida b̶ʌa. Maʌ̃ne jũma maʌ̃gʌra mʌ̃ itea b̶eya. Maʌ̃ bẽrã sacerdoterãba jũma edad̶ida panʌa cod̶i carea.
21Ara maʌ̃ ewarid̶e bãrãra ãbaa dji jʌred̶ida panʌa mʌ̃́a bia bed̶ead̶i carea. Maʌ̃ ewarid̶e trajad̶acara panʌa. Id̶iba ʌ̃taa bãrã panane wãbʌdaza bãrãba, bãrã warrarãneba yõbʌdarã bid̶a maʌ̃ bed̶eara ĩjã od̶ida panʌa.
22Bãrã néu ewabʌdad̶e jũma ewarãnadua. Icawa maãrĩ b̶ed̶adua. Dji b̶aed̶a sid̶a jʌrʌ perãnadua. Maʌ̃gʌra b̶ed̶adua dji ne neẽ́ qued̶ea itea idjab̶a ãĩbemarã bãrã tãẽna panʌ itea. Mʌ̃ra bãrã Ãcõrẽa.”–
23Idjab̶a Ãcõrẽba Moisea jarasia:
24–Israelerãa nãwã jaradua: “Poaza sietebema jed̶ecod̶e dji nabema ewarid̶e bãrãba ʌ̃nãũbada ewarida wagad̶ida panʌa. Bãrãra trajad̶acara panʌa. Maʌ̃ ewarid̶e bãrãba cachiruda zad̶aped̶a ãbaa dji jʌred̶ida panʌa mʌ̃́a bia bed̶ead̶i carea. Idjab̶a animarãda mʌ̃́a babue diabid̶ida panʌa.”–
26Idjab̶a Ãcõrẽba Moisea jarasia:
27–Poaza sietebema jed̶ecod̶e die ewari b̶ʌd̶e mʌ̃a cadjirua quĩrãdoabari ewarida bãrãba od̶ida panʌa. Maʌ̃ ewarid̶e bãrãra ne cod̶acara panʌa, ãbaa dji jʌred̶ida panʌa mʌ̃́a bia bed̶ead̶i carea, idjab̶a animarãda mʌ̃́a babue diabid̶ida panʌa.
28Maʌ̃ ewarira mʌ̃a cadjirua quĩrãdoabari ewari bẽrã bãrãra trajad̶acara panʌa. Maʌ̃ ewarid̶e sacerdoteba oya bãrãba cadjirua oped̶ad̶ara mʌ̃a quĩrãdoamãrẽã.
29Maʌ̃ ewarid̶e bariduaba ne cod̶aca ewarida oẽ́bʌrʌ, idjira bãrã tãẽnabemada ãyã jʌretad̶ida panʌa.
30Idjab̶a bariduaba trajuda maʌ̃ ewarid̶e oibʌrʌ, maʌ̃ ẽberãra mʌ̃a beubiya.
31Maʌ̃ ewarid̶e bãrãra ni maãrĩ bid̶a trajad̶acara panʌa. Id̶iba ʌ̃taa bãrã panane wãbʌdaza bãrãba, bãrã warrarãneba yõbʌdarã bid̶a maʌ̃ bed̶eara ĩjã od̶ida panʌa.
32Maʌ̃ ewarira bãrã ʌ̃nãũbada ewari dromaa. Maʌ̃ ewarid̶e bãrãra ne cod̶acara panʌa. Maʌ̃ ʌ̃nãũbada ewarira wagad̶ida panʌa poaza sietebema jed̶ecod̶e nueve ewari queud̶ad̶eba ab̶a nurẽma queubʌrʌd̶aa.–
33Idjab̶a Ãcõrẽba Moisea jarasia:
34–Israelerãa nãwã jaradua: “Poaza sietebema jed̶ecod̶e quince ewarid̶eba ʌ̃taa siete ewari warrewarreabema de zaqued̶e pananida panʌa mʌ̃́a bia bed̶ead̶i carea.
35Dji nabema ewarid̶e bãrãra ãbaa dji jʌred̶ida panʌa mʌ̃́a bia bed̶ead̶i carea. Maʌ̃ ewarid̶e bãrãra trajad̶acara panʌa.
36Maʌ̃ siete ewarid̶e animarãda mʌ̃́a ewariza babue diabid̶ida panʌa. Maʌ̃ siete ewari jõnacarea nurẽma bãrãra wayacusa ãbaa dji jʌred̶ida panʌa mʌ̃́a bia bed̶ead̶i carea. Idjab̶a maʌ̃ ewarid̶e bãrãba mʌ̃́a animarãda babue diabid̶ida panʌa. Maʌ̃ ewarira mʌ̃ itea waga panʌ bẽrã bãrãra trajad̶acara panʌa.
37Jũma mʌ̃a jarad̶a ewari droma b̶eara bãrãba od̶ida panʌa. Maʌ̃ ewari b̶ead̶e bãrãra ãbaa dji jʌred̶ida panʌa mʌ̃́a bia bed̶ead̶i carea idjab̶a mʌ̃́a animarãda babue diabid̶i carea. Ewariza mʌ̃a jarad̶a quĩrãca bãrãba animarã b̶eada babue diabid̶ida panʌa, bãrã néud̶ebemada diabid̶ida panʌa, mʌ̃ ume necai b̶ead̶i carea animarã b̶eada babue diabid̶ida panʌa, idjab̶a uva b̶ada wea diabid̶ida panʌa.

38Domiazabema ʌ̃nãũbada ewari awara mʌ̃a jarad̶a ewari droma b̶eara bãrãba od̶ida panʌa. Bãrãba ewariza mʌ̃́a diad̶ida panʌ awara, sod̶eba mʌ̃́a dia panʌ awara, mʌ̃́a diad̶ida jaraped̶ad̶a awara, mʌ̃a jarad̶a ewari droma b̶ead̶e diabi b̶ʌra diad̶ida panʌa.
39Bãrã néu jũma ewaped̶ad̶acarea siete ewari bãrãra warrewarreabema de zaqued̶e panabada ewarida od̶ida panʌa mʌ̃́a bia bed̶ead̶i carea. Maʌ̃ ewarira od̶ida panʌa poaza sietebema jed̶ecod̶e quince ewarid̶eba ʌ̃taa. Dji nabema ewarid̶e bãrãba ʌ̃nãũbada ewarida wagad̶ida panʌa. Idjab̶a maʌ̃ siete ewari jõnacarea nurẽma bãrãba ʌ̃nãũbada ewarida wagad̶ida panʌa.
40Dji nabema ewarid̶e bãrãba dji biara b̶ea nejõda, uruta queduaca b̶eada, bacuru jʌwate quedua bara b̶eada, do icawabema bacuru jʌwate quedua bara b̶ea sid̶a edad̶ida panʌa. Maʌ̃be siete ewari bãrãra mʌ̃ quĩrãpita b̶ʌsrid̶a duananida panʌa.
41Poaza sietebema jed̶ecod̶e bãrãba maʌ̃ ewari dromada siete ewari od̶ida panʌa mʌ̃́a bia bed̶ead̶i carea. Id̶iba ʌ̃taa bãrãba, bãrã warrarãneba yõbʌdarã bid̶a naʌ̃ bed̶eara ĩjã od̶ida panʌa.
42Maʌ̃ siete ewari droma o panʌne jũma bãrã israelerãra warrewarreabema de zaqued̶e pananida panʌa.
43Mãwã bãrã warrarãneba yõbʌdarãba cawad̶ia bãrãra warrewarreabema de zaqued̶e panabadjid̶ada mʌ̃a bãrãra Egiptod̶eba ẽdrʌ enesid̶e. Mʌ̃ra bãrã Ãcõrẽa.”–
44Ãcõrẽba mãwã jarad̶acarea Moiseba israelerãa jarasia jũma Ãcõrẽba jarad̶a ewari droma b̶ea od̶amãrẽã.