Text copied!
CopyCompare
Ilagano lya Katali, Ilagano Linyale kwa Wanhu Weng’ha - Walawi

Walawi 23

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Mkulu Nguluwi nakamlonjela Musa,
2“Walonjele Waisilaeli kota kuli mnvina za Mkulu Nguluwi, ziwele mozidamla kota mowa na nhing'hano yelile, mnvina zonandonjile ndo azi.
3Kowa na mazuwa sita ga kukola mijito. Ila zuwa lya saba ndo zuwa lya kwesela, hamkola mijito na mowa kuli nhing'hano yelile. Zuwa alyo lya saba hamkola mijito hebu, alyo ndo zuwa lya kwesela kwa Mkulu Nguluwi kuli honhu homlingikala hemwe mweng'ha.
4“Mnvina ziyage za Mkulu Nguluwi ndo mowa na nhing'hano yelile mozidamla kuli mhela uyage uwichigwe.
5“Mhela wa kuzinga kwa isanya, kuli zuwa lya kumi na gane lya mwezi wa mwaluko, mogongomanya mnvina ya Pasaka ya Mkulu Nguluwi.
6Zuwa lya kumi na kahano lya mwezi uwo, ndo lya mnvina kwa Mkulu Nguluwi, mnvina ya mibumunda johajiwichigwe usaso. Kwa mhela wa mazuwa saba, molya mibumunda johajiwichigwe usaso.
7Kuli zuwa lya mwaluko mowa na nhing'hano yelile. Zuwa alyo mleche kukola mijito ja chila zuwa.
8Kwa mhela wa mazuwa saba momlavila Mkulu Nguluwi nhambiko kwa chiluli. Kuli zuwa lya saba modita nhing'hano yelile. Mleche kukola mijito ja chila zuwa.”
9Mkulu Nguluwi nakamlonjela Musa,
10“Walonjele Waisilaeli kota vyomkwinjila kuli isi yondiwapa na kubeta mbena, momigalila mtambika chizabala cha mbena ya mwaluko.
11Mtambika kodita ulajilo wa kwinula kuchanya chizabala acho hali Mkulu Nguluwi leka ukundigwe, loimalile Zuwa lya Kwesela, mtambika kokwinula kuchanya.
12Zuwa alyo vyomwinula kuchanya kwa ulajilo wa kulavya acho chizabala, momlavila Mkulu Nguluwi nhambiko ya kulakazwa ya ing'holo lyana ilume lya mwaka umwe lilihela nongwa.
13Hamwe na nhambiko ayo, molavya nhambiko ya nyhule ya kilo mbili za utimbo unojile uhanzigwe na mafuta ga mzeituni, gawele ndo ga kumlavila Mkulu Nguluwi kwa chiluli na kunhunyhilila kwake kwangunojeza na nhambiko ya heye ya chakunwa ndo lita imwe ya divai.
14Namwe mleche kulya mibumunda ne nyhule zikalanjigwe ne nyhule ndodi, mbaka zuwa lyomumlavila nhambiko Mkulu Nguluwi wa hemwe. Ali ndo ilajizo loyalajize liwinzigwe mazuwa gose kuli lulelo lwa hemwe honhu honeche homchikala.
15“Mowaliza majuma saba genele kwaluchila zuwa lila loimalile Zuwa lya Kwesela, lomigale chizabala cha nhambiko ya kwinula kuchanya.
16Loifichile zuwa lya makumi gahano, zuwa lya keli ya Zuwa lya Kwesela lya saba, momlavila Mkulu Nguluwi nhambiko iyage ya nyhule zinyale.
17Chila ivyazi kulawa kuli ng'handa za hewo, lyochigala mibumunda mili ja nhambiko ya kwinula kuchanya kwa ulajilo hali Mkulu Nguluwi. Ibumunda lyanguganigwa liwe ligongomanyigwe kwa kilo mbili za utimbo unojile uwichigwe usaso, na awo momlavila Mkulu Nguluwi uwe nhambiko ya mbena ya mwaluko.
18Hamwe na ago, molavya ming'holo myana saba ja mwaka umwe jilihela nongwa na ilogota ilume limwe na ming'holo milume mili. Migongolo ajo jowa nhambiko ya kulakazwa hamwe na nhambiko ya nyhule na nhambiko ya cha kunwa. Nhambiko azo zolavigwa kwa chiluli na unhunyhililo awo womnojeza Mkulu Nguluwi.

19Molavya ipongo limwe lya nhambiko ya gehile na ming'holo myana milume mili ja mwaka umwe kwa chiwalo cha nhambiko ya kikala goya.
20Mtambika kovinula kuchanya vinhu avyo kwa ulajilo hali Mkulu Nguluwi, hamwe na ibumunda lya mbena ya mwaluko na jila ming'holo myana mili. Vinhu avyo ndo vyelile kwa Mkulu Nguluwi na avyo vyowa vya mtambika.
21Zuwa lilyo mowikula kota hana nhing'hano yelile. Mleche kukola mijito ja chila zuwa. Ali ndo ilajizo lya kuwinza mazuwa gose kuli lulelo lwa hemwe lweng'ha, kuli kikala kwa hemwe.
22“Hombeta mbena za hemwe kumgunda, lelo mleche kubeta mbaka kuli mbaka ja migunda ja hemwe na mleche kuhiluka kumbele kukungajiza gasigale. Mowalechela wazunwa na wajenzi. Heni ndo Mkulu Nguluwi, Nguluwi wa hemwe.”
23Mkulu Nguluwi nakamlonjela Musa,
24“Walonjele wanhu wa Isilaeli kota zuwa lya mwaluko lya mwezi wa saba mokwesela, zuwa lya kukumbuchila vyoiwikuligwa lizi lya mhalamhanda na kudita nhing'hano yelile.
25Mleche kukola mijito ya chila zuwa na yanguganigwa mumlavile nhambiko Mkulu Nguluwi kwa chiluli.”
26Mkulu Nguluwi nakamlonjela Musa,
27“Zuwa lya kumi mwezi awo wa saba ndo Zuwa lya Uhanyisi. Zuwa alyo ndo zuwa lya nhing'hano yelile. Mokwesela kulya na kumlavila nhambiko Mkulu Nguluwi kwa chiluli.
28Mleche kukola mijito ja hemwe joneche zuwa alyo. Zuwa alyo ndo Zuwa lya Uhanyisi, ndo zuwa ya kusa gehile hali Mkulu Nguluwi, Nguluwi wa hemwe.
29Munhu yoneche yula yohambe yesele kulya zuwa alyo yanguganigwa yabaguligwe kutali na wanhu wa heye.
30Munhu yoneche yokola mijito joneche zuwa alyo, ndomkopola kulawila kwa wanhu wa heye.
31Mleche kukola mijito, ali ndo ilajizo lya kuwinza mazuwa gose kuli lulelo lwa hemwe, na kuli luga lwa hemwe lweng'ha.
32Mokwesela zuwa alyo, namwe mokwesela kulya. Zuwa lya kwesela ndo zuwa lya tisa lya mwezi awo kwaluchila matinazo mbaka matinazo zuwa lya kumi.”
33Mkulu Nguluwi nakamlonjela Musa,
34“Walonjele Waisilaeli kota kwaluchila zuwa lya kumi na zihano lya mwezi awo wa saba, momditila Mkulu Nguluwi mnvina ya vibumuli kwa mhela wa mazuwa saba. Ayo ndo mnvina ya Mkulu Nguluwi.
35Zuwa lya mwaluko lya mazuwa ago saba, mowa na nhing'hano yelile na mleche kukola mijito ja chila zuwa.
36Kwa mhela wa mazuwa saba molavya nhambiko kwa Mkulu Nguluwi kwa chiluli. Zuwa lya nane mowa na nhing'hano yelile na kumlavila nhambiko Mkulu Nguluwi kwa chiluli. Nhing'hano ayo ndo yelile. Zuwa alyo mleche kukola mijito ja chila zuwa.

37“Azo ndo mnvina za Mkulu Nguluwi ziwichigwe, ziwele mowikula kuwe na nhing'hano yelile ya Mkulu Nguluwi, nhambiko zilingulavigwa kwa chiluli na nhambiko ya kulakazwa na nhambiko za nyhule na nhambiko na nhambiko za cha kunwa, chila imwe na zuwa yake iwichigwe.
38Nhambiko azo ndo hamwe na zila zomuwele ngumlavila Mkulu Nguluwi Zuwa lya Kwesela hamwe na ndolendole ya hemwe na hamwe na nhambiko ya kutawiza kilaha kwa hemwe na hamwe na nhambiko za hemwe za kunuwila zomlingumlavila Mkulu Nguluwi.
39“Aho hombeta migunda ja hemwe modita mnvina ya Mkulu Nguluwi kwa mhela wa mazuwa saba, kwaluchila zuwa lya kumi na zihano lya mwezi wa saba. Zuwa lya mwaluko lyowa Zuwa lya Kwesela na kahi zuwa lya nane.
40Kuli zuwa lya mwaluko mohola mafuza ga igodi linojile na nhagala za mitende na nhagala ziwele na mahamba menji na nhagala za migodi jilingota hafungo ha lwanda, na hemwe modita mnvina hali Mkulu Nguluwi, Nguluwi wa hemwe kwa mazuwa saba.
41Chila mwaka yangulapigwa kuwe na mnvina ayi kwa mhela wa mazuwa saba kwa Mkulu Nguluwi. Ali ndo ilajizo lya kuwinza mazuwa gose kuli lulelo lwa hemwe. Modita ahi kuli mwezi wa saba.
42Kwa mhela wa mazuwa saba mochikala kuli vibumuli. Waisilaeli weng'ha wochikala kuli vibumuli mhela awo.
43Mbuli ayo yoluzelesa lulelo lwenu kota vyondiwalavile wanhu wa Isilaeli kuli isi ya Misili, nandiwadita wekale kuli vibumuli. Heni ndo Mkulu Nguluwi, Nguluwi wa hemwe.”
44Musa nakawalonjela Waisilaeli mnvina za Mkulu Nguluwi ziwichigwe.