Text copied!
CopyCompare
परमप्रभु यावे आ लोव़ - लेवी

लेवी 23

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1मिनु परमप्रभु यावेमी मोसा कली
2“गे इस्राएली आन कली ‘परमप्रभु यावे आ देंशो पचा माल्‍शो चाड परमप्रभु यावे के बाक्‍नीम। मिनु गे मेको पचा माल्‍नीनी।
3गे ६ नाक्‍ती सम्‍म गेय पचा माल्‍नीनी। तन्‍न ७ नाक्‍त चहिं थमा पा नाइक्‍तीक नाक्‍ती बाक्‍शा, परमप्रभु यावे केन बाक्‍ब। गे मारेइ गेय मपने। इन बाक्‍तीक नेल्‍लेमी परमप्रभु यावे आ नाइक्‍तीक नाक्‍ती बाक्‍ब’ ” देंत। प्रस्‍थान २०:८-११
4मिनु परमप्रभु यावेमी लेंशा, मुर आन कली शेंचा, दे मोसा कली “परमप्रभु यावे आ देंशो पचा माल्‍शो चाड आ चाड बाक्‍नीम। आ देंशो नाक्‍ती मानेचा माल्‍नीनी। परमप्रभु यावे आ चाडपुकी मार बाक्‍नीम देंशा हना, प्रस्‍थान २३:१४-१९
5ङोंइती ङा महिना ङा १४ नाक्‍ती नाक्‍नाक्‍दो पास्‍सा चाड ङा परमप्रभु यावे कली चढ़ेतीक गेय पचा माल्‍नीम। प्रस्‍थान १२:-
6मेको महिना ङा १५ नाक्‍ती परमप्रभु यावे कली बोरब ओख्‍ती मसुप्‍शो शोब्‍ले जतीक चाड बाक्‍ब। गेपुकीमी ७ नाक्‍त सम्‍म बोरब ओख्‍ती मसुप्‍शो शोब्‍ले जचा माल्‍नीनी।
7ङोंइती ङा नाक्‍ती आं पर्बम ग्रुम्‍तीक नाक्‍ती दुम्‍चा माल्‍ब। मेको नाक्‍ती मारेइ गेय मपने।
8मिनु ७ नाक्‍त सम्‍म गेपुकीमी परमप्रभु यावे कली मी चोशो चढ़ेतीके चढ़ेचा माल्‍नीनी। मेको आ ७ नाक्‍ती लेंशा परमप्रभु यावे आ पर्बम ग्रुम्‍तीक दुम्‍चा माल्‍ब। मेको नाक्‍ती गेपुकीमी मारेइ गेय मपने” देंत। प्रस्‍थान १३:६
9मिनु परमप्रभु यावेमी मोसा कली
10“गे इस्राएली आन कली ‘इन कली गेशो रागीम जाक्‍दीश्‍शा, मेकेर ङा बाली नाली खुप्‍तीनीनु, गेपुकीमी ङोंइती ङा रिक्‍शो बाली मुठा का चढ़ेब आन कली चाक्‍कीन।
11मेकोमी अन्‍न मुठा परमप्रभु यावे आ ङोंइती क्‍युक्‍शा हिम्‍चा माल्‍ब। मो पाइतीनी हना परमप्रभु यावेमी इन कली ब्राइब। नाइक्‍तीक नाक्‍ती आ दीसा चढ़ेबमी मेको क्‍युक्‍शा हिम्‍चा माल्‍ब।
12मेको क्‍युक्‍शा हिम्‍शो नाक्‍ती गेपुकीमी परमप्रभु यावे कली बर्स का दुम्‍शो मारेइ मदुम्‍शो थम रिम्‍शो सांड चोशा चढ़ेचा माल्‍नीनी।
13मेको नु अन्‍न चढ़ेतीक चढ़ेचा माल्‍नीनी। मेको अन्‍न चढ़ेतीक चहिं तेलम निशो एफाह के २० भाग थम रिम्‍शो फस दुम्‍चा माल्‍ब। मेको परमप्रभु यावे कली आ दाक्‍शो ब्रोव़शो रिना पाइश्‍शो मीम चोशा चढ़ेतीके बाक्‍ब। मेको नु तूचा थोव़क चढ़ेतीके हिन का ङा ४ भाग सेल्‍शो रे भाग का अङगुर शांबु चढ़ेचा माल्‍नीनी। एफाह पुक्‍तीके का बाक्‍ब। एफाह का २२ लिटर रिक्‍ब। मेको के २० भाग ४.४ लिटर बाक्‍ब। लोग आइक्‍च पुक्‍तीके का बाक्‍ब। मेको ०.३ लिटर रिक्‍ब। हिन अर्को पुक्‍तीक का बाक्‍ब। हिन का ४ लिटर खोदेंशो रिक्‍ब। हिन का ४ भाग सेल्‍शो रे भाग का लिटर का खोदेंशो बाक्‍ब।
14मेको नेल्‍ल परमप्रभु कली चढ़ेशो नोले ला शोब्‍ले, कारशो अन्‍न नु गिगी बाला मारेइ जने चाप्‍नीनी। मेको गेपुकी ते बाक्‍तीनी हना यो, एको गेना हना यो नेल्‍ल पाला सम्‍म पतीक बाक्‍ब।
15मिनु नाइक्‍तीक नाक्‍ती आ दीसा, गे अन्‍न आ मुठा क्‍युक्‍शा हिम्‍शा चढ़ेतीक नाक्‍त रे गेपुकीमी ७ हप्‍ता हिक्‍चा माल्‍नीनी। गन्‍ती २८:२६-३१; ब्‍यवस्‍था १६:९-१२
16मिनु गेपुकीमी ७ हप्‍ता आ दीसा, ५० नाक्‍त सम्‍म हिक्‍चा माल्‍नीनी। मेको नाक्‍ती गेपुकीम परमप्रभु यावे कली नक अन्‍न चढ़ेचा माल्‍नीनी।
17गेपुकीमी आंम इन खिं रे शोब्‍ले निक्‍शी क्‍युक्‍शा हिम्‍शा चढ़ेचा कली माल्‍नीनी। मेको शोब्‍ले का एफाह का के २० भाग थम रिम्‍शो फस रे बोरब ओख्‍ती सुप्‍थु चोशा सेल्‍शो दुम्‍चा माल्‍ब। मेको ङोंइती मीशो अन्‍न के परमप्रभु यावे कली चढ़ेतीक बाक्‍ब। एफाह पुक्‍तीके का बाक्‍ब। एफाह का २२ लिटर रिक्‍ब। मेको के २० भाग ४.४ लिटर खोदेंशो बाक्‍ब।
18मेको शोब्‍ले नु बर्स का गाप्‍शो ७ ओटा मारेइ मदुम्‍शो थम रिम्‍शो पाठा नु ब्‍यफ का नु सांड निक्‍शी चढ़ेचा माल्‍नीनी। मेको अन्‍न चढ़ेतीक नु तूचा थोव़क चढ़ेतीके परमप्रभु यावे कली आ दाक्‍शो ब्रोव़शो रिना पाइश्‍शो मीम चोशो चढ़ेतीक बाक्‍ब।

19मिनु गेपुकीमी पाप आ पर्बम चढ़ेचा कली बोका का नु दुशा बाक्‍चा आ पर्बम चढ़ेचा कली बर्स का गाप्‍शो सांड निक्‍शी यो चढ़ेचा माल्‍नीनी।
20मिनु चढ़ेबमी परमप्रभु यावे कली ङोंइती नक मीशो अन्‍न के शोब्‍ले नु सांड निक्‍शी क्‍युक्‍शा हिम्‍शा चढ़ेचा माल्‍ब। मेको चढ़ेब आ भाग दुम्‍चा कली परमप्रभु यावे कली गेशो बाक्‍नीम।
21मेको नाक्‍त इन कली ठेयब ग्रुम्‍तीक नाक्‍त बाक्‍ब, दे गेपुकीमी नेल्‍ल आन कली नेंपाइक्‍चा माल्‍नीनी। गेपुकीमी मारेइ गेय मपने। मेको गेपुकी ते बाक्‍तीनी हना यो, एको गेना हना यो नेल्‍ल पाला सम्‍म पतीक बाक्‍ब।
22मिनु गेपुकीमी इन बाली नाली रिक्‍नीनु, रू आ कुना कुना सम्‍म मरिक्‍कीन। गेपुकीमी इन रू ङा सिला बाला यो मगुपीन। गेपुकीमी इन दाते ङा प्रुङग नु अर्को रागी ङा मुर आन पर्बम प्रोनीन। गो परमप्रभु यावे, इन परमप्रभु नङ’ दे शेंचा माल्‍नेवे” देंत। लेवी १९:९-१०
23मिनु परमप्रभु यावेमी मोसा कली
24“इस्राएली आन कली ‘७ महिना ङा ङोंइती ङा नाक्‍ती गे नाइक्‍चा माल्‍नीनी। गे परमप्रभु यावे आ पर्बम ग्रुम्‍शा, मेको नाक्‍त मिम्‍चा कली तुराही ताप्‍चा माल्‍नीनी। गन्‍ती २९:१-६; गन्‍ती १०:१०
25गेपुकीमी मेको नाक्‍त मारेइ गेय मपने। मिनु परमप्रभु यावे कली मीम चोशो चढ़ेतीके चढ़ेन’ दे शेंचा माल्‍नेवे” देंत।
26मिनु परमप्रभु यावेमी मोसा कली
27“मेको ७ महिना ङा १० नाक्‍त पाप क्‍याम्‍तीक नाक्‍त बाक्‍ब। मेको नाक्‍ती गेपुकीमी परमप्रभु यावे आ पर्बम ग्रुम्‍चा माल्‍नीनी। गेपुकी मेको नाक्‍त माइजा बाक्‍चा माल्‍नीनी। मिनु गेपुकीमी परमप्रभु यावे कली मीम चोशा चढ़ेतीक चढ़ेचा माल्‍नीनी। लेवी १६:-
28मेको नाक्‍त मारेइ गेय मपने। मारदे हना मेको पाप क्‍याम्‍तीक नाक्‍त बाक्‍ब। मेको नाक्‍ती परमप्रभु यावे, इन परमप्रभु आ ङोंइती इन पर्बम पाप क्‍याम्‍तीक गेय पतीक नाक्‍ती बाक्‍ब।
29मिनु सु मेको नेल्‍ल नाक्‍ती माइजा मबाक्‍बा, मेको आ मुर आन दाते रे साइक्‍चा पुंइसीब।
30मिनु सुइमी मेको नाक्‍त मारेइ गेय पाम्‍तेक्‍म हना, गो मेको आन कली साइक्‍नुङ।
31गेपुकीमी मेको नाक्‍त मारेइ गेय मपने। गेपुकी ते बाक्‍तीनी हना यो, मेको गेना हना यो इन पतीक बाक्‍ब।
32मेको नाक्‍त इन कली थमा पा नाइक्‍तीक नाक्‍त बाक्‍ब। मिनु मेको नाक्‍त गेपुकी माइजा बाक्‍चा माल्‍नीनी। मेको महिना ङा ९ नाक्‍त ङा नां रिक्‍म रे आ दीसा नां रिक्‍म सम्‍म गेपुकी माइजा बाक्‍शा नाइक्‍चा माल्‍नीनी, दे शेंचा माल्‍नेवे” देंत।
33मिनु परमप्रभु यावेमी मोसा कली
34“गे इस्राएली आन कली ‘७ महिना ङा १५ नाक्‍त रे ७ नाक्‍न सम्‍म परमप्रभु यावे आ ङोंइती गोठ सेल्‍शा बाक्‍तीक चाड मानेचा माल्‍नीनी।
35मेको आ ङोंइती ङा नाक्‍ती परमप्रभु यावे आ पर्बम ग्रुम्‍चा माल्‍नीनी। गेपुकी मेको नाक्‍त इन गेय मपने।
36मिनु गेपुकीमी ७ नाक्‍त सम्‍म परमप्रभु यावे कली मीम चोशा चढ़ेतीक चढ़ेन। मिनु गेपुकीमी आ दीसा परमप्रभु यावे आ पर्बम ग्रुम्‍तीक नाक्‍ती मानेन। मिनु परमप्रभु यावे कली मीम चोशा चढ़ेन। मेको ठेयब ग्रुम्‍तीक नाक्‍ती बाक्‍ब। मिनु गेपुकीम मेको नाक्‍त इन गेय काइ मपने। यूहन्‍ना ७:३७

37मिनु परमप्रभु यावे आ देंशो ठेयब ग्रुम्‍तीक ङा मानेचा माल्‍शो चाड तेको बाक्‍नीम देंशा हना, मेको नाक्‍ती गेपुकीमी परमप्रभु यावे कली मीम चोशा चढ़ेतीके, अन्‍न चढ़ेतीके, क्‍योरशा चढ़ेतीके नु तूचा थोव़क चढ़ेतीके ठीक नाक्‍ती चढ़ेचा माल्‍नीनी।
38मेको क्‍येङा परमप्रभु यावे आ नाइक्‍तीक नाक्‍ती ङा, इन दाक्‍शा गेतीक थोव़क, इन कबल पशो गेतीक थोव़क नु इन ग्‍येरशा गेशो थोव़क परमप्रभु यावे कली चढ़ेचा माल्‍नीनी।
39मिनु ७ महिना ङा १५ नाक्‍ती आंम रू ङा अन्‍न खुप्‍शो नोले गेपुकीमी ७ नाक्‍त सम्‍म परमप्रभु यावे आ चाड मानेचा माल्‍नीनी। ङोंइती ङा नाक्‍त नु ८ नाक्‍ती थमा पा नाइक्‍चा माल्‍नीनी।
40ङोंइती ङा नाक्‍ती गेपुकीमी रवा आन रिम्‍शो फल फुल, खजूर रवा आन राशी, शुश सफा पाइश्‍शो रवा आन राशी नु अरु खोलामी बाक्‍शो रवा आन राशी चाक्‍शा, गे परमप्रभु यावे, इन परमप्रभु आ ङोंइती ७ नाक्‍त सम्‍म ग्‍येरसीन। नेहेम्‍याह ८:१४-१६
41गेपुकीमी बर्सम ७ नाक्‍त सम्‍म एको चाड मानेशा, परमप्रभु यावे कली ठेयब सेल्‍चा माल्‍नीनी। गेपुकी ७ महिनामी एको चाड मानेचा माल्‍नीनी। एको इन कली गेना हना यो पतीक बाक्‍ब।
42गे ७ नाक्‍त सम्‍म गोठीमी बाक्‍कीन। इस्राएल ङा मुर नेल्‍ल गोठीम बाक्‍चा माल्‍नीम।
43गो इन कली इजीप्‍त रे ग्रुंइशा चाक्‍नीनु, गोठीम बाक्‍पाइश्‍शो नङ, दे इन चच युइपुकीम तुइक्‍चा माल्‍नीम। गो परमप्रभु यावे, इन परमप्रभु नङ’ दे शेंदो” देंत।
44मिनु मोसामी परमप्रभु यावे कली मानेचा माल्‍शो चाड मुर नेल्‍ल आन कली नेंपाइक्‍तीमी।