Text copied!
CopyCompare
Luda yã takada kũ Bisã yão - Sɑ̃ɑrun Woodɑ

Sɑ̃ɑrun Woodɑ 23

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Yinni Gusunɔ u Isirelibɑ sɔ̃ɔwɑ sɑɑ Mɔwisin nɔɔn di u nɛɛ, tɔ̃ɔ bɑkɑ nì sɔɔ i ko i n dɑ mɛnnɛ i mɑn sɑ̃, ni wee.
3Alusumɑ tiɑ sɔɔ, sɔ̃ɔ nɔɔbɑ tiɑ i ko i n dɑ sɔmburu ko, sɔ̃ɔ nɔɔbɑ yiruse, i ko i wɛ̃rɑ kpɑ i mɛnnɑ i kɑ mɑn sɑ̃. Yen tɔ̃ɔ te, i ku rɑ sɔmburu gɑru ko. I ko i tu diwɑ nɛn sɔ̃ bɑɑ mi i wɑ̃ɑ kpuro gesi.
4Tɔ̃ɔ bɑkɑ ni nu mɑɑ tie, nì sɔɔ i ko i mɛnnɑ i kɑ mɑn sɑ̃, nin tɔ̃nu wee.
5Yinni Gusunɔ u nɛɛ, wɔ̃ɔn suru gbiikoon sɔ̃ɔ wɔkurɑ nnɛsen yokɑn di, i Gɔɔ sɑrɑribun tɔ̃ɔ bɑkɑru dio nɛ, Yinni Gusunɔn sɔ̃.
6Yen sɔ̃ɔ wɔkurɑ nɔɔbuse sɔɔrɑ i ko i pɛ̃ɛ ye bɑ kun seeyɑtiɑ doken tɔ̃ɔ bɑkɑru tore. I ko i kowɑ sɔ̃ɔ nɔɔbɑ yiru i n pɛ̃ɛ dimɔ ye bɑ kun seeyɑtiɑ doke.
7Alusumɑ yen tɔ̃ɔ gbiikiru sɔɔrɑ i ko i mɛnnɑ i mɑn sɑ̃. Yen tɔ̃ɔ te, i ku rɑ sɔmburu gɑru ko.
8Alusumɑ yen tɔ̃ɔ bɑɑtere i ko i n dɑ mɑn yɑ̃ku dɔ̃ɔ mwɑɑrɑrugiru kuewɑ. Sɔ̃ɔ nɔɔbɑ yiruse, i ko i kpɑm mɛnnɑ i mɑn sɑ̃. Yen tɔ̃ɔ te, i ku sɔmburu gɑru ko.
9Yinni Gusunɔ u mɑɑ Isirelibɑ sɔ̃ɔwɑ sɑɑ Mɔwisin nɔɔn di u nɛɛ, ì n duɑ tem mɛ kon bɛɛ wɛ̃ sɔɔ, mɑ i dĩɑnu gɑ̃, i ko i kɑ dĩɑ gbiikii ni i gɑ̃ mi yɑ̃ku kowo dɑɑwɑwɑ.
11Kpɑ yɑ̃ku kowon tii u mɑn nu tusiɑ tɔ̃ɔ wɛ̃rɑrugirun sisiru kpɑ n wɑ n kɑ bɛɛ nɔnu geu mɛɛri.
12Yen tɔ̃ɔ te, i ko i mɑn yɑ̃ku dɔ̃ɔ mwɑɑrɑrugiru kuɑ kɑ yɑ̃ɑru wɔ̃ɔ tiɑgiru te tɑ ǹ ɑlebu gɑɑ mɔ.
13I ko i mɑɑ som kilo nɔɔbɑ tiɑ mɛ i kɑ gum burinɑ sɔndi kpɑ ye kpuron nuburu tu nɛ, Yinni Gusunɔ dore. Yen biru kpɑ i tɑm litiri tiɑ kɑ bɔnu tɑ̃re som mɛn wɔllɔ.
14I ǹ ko i dĩɑ gbiikii nin pɛ̃ɛ di ǹ kun mɛ nin bimɑ ye bɑ sɔnwɑ ǹ kun mɛ ye bɑ kɔsukɑ sere dɔmɑ te i kɑ nɛ, Yinni Gusunɔgiɑ nɑ. I ko woodɑ yeni mɛm nɔɔwɑwɑ mi i wɑ̃ɑ kpuro sere kɑ bɑɑdommɑɔ.
15Yinni Gusunɔ u mɑɑ Isirelibɑ sɔ̃ɔwɑ sɑɑ Mɔwisin nɔɔn di u nɛɛ, i ko i mɑɑ ɑlusumɑ gɑriwɑ nɔɔbɑ yiru sɑɑ tɔ̃ɔ wɛ̃rɑrugirun sisirun di dɔmɑ tèn di i kɑ bɛɛn dĩɑ gbiikii ni, nɛ, Yinni Gusunɔ nɑɑwɑ.
16I ko i gɑriwɑ sɔ̃ɔ weerɑɑkuru sere n kɑ ko tɔ̃ɔ wɛ̃rɑrugiru nɔɔbɑ yirusen sisiru. Kpɑ i mɑɑ nɛ, Yinni Gusunɔ yɑ̃kuru kuɑ.
17I ko i kɑ pɛ̃ɛ yiru nɑ sɑɑ bɛɛn yɛnun di yèn bɑɑyere bɑ kuɑ kɑ som kilo itɑ kɑ pɛ̃ɛ seeyɑtiɑ. Bɛɛn gberun dĩɑ gbiikii niyɑ i ko i kɑ yen som mɛ ko, kpɑ yɑ̃ku kowo u ye sɔ̃ɔsi beri berikɑ.
18Yen biru, i ko i nɛ, Yinni Gusunɔ yɑ̃ku dɔ̃ɔ mwɑɑrɑrugiru kuɑ kɑ yɑ̃ɑnu nɔɔbɑ yiru ni nu wɔ̃ɔ tiɑ tiɑ mɔ kpɑ nu kun ɑlebu gɑɑ mɔ kɑ mɑɑ kɛtɛ kinɛ kpɛm teeru kɑ yɑ̃ɑ kinɛnu yiru kɑ sere tɑm. Kpɑ ye kpuron nuburu tu nɛ, Yinni Gusunɔ dore.
19I ko i mɑɑ boo go bɛɛn torɑnun yɑ̃kurun sɔ̃ kɑ mɑɑ yɑ̃ɑnu yiru ni nu wɔ̃ɔ tiɑ tiɑ mɔ siɑrɑbun yɑ̃kurun sɔ̃
20kɑ pɛ̃ɛ ye sɑnnu. Yɑ̃ku kowo u koo kɑ ye kpuro Yinni Gusunɔ dɑɑwɑwɑ u nu tusiɑrun wororu koosi. Kpɑ ye kpuro yɑ n sɑ̃ɑ nɛ, Yinni Gusunɔgiɑ. Ye kpuron biru, yɑɑ ye kpuro yɑ koo kowɑ yɑ̃ku kowogiɑ.

21Yen tɔ̃ɔ te, i ko mɛnnɑwɑ bɛɛ kpuro i mɑn sɑ̃. I ǹ mɑɑ sɔmburu mɔ̀ dɔmɑ te. Mi i wɑ̃ɑ kpuro, i ko i woodɑ yeni mɛm nɔɔwɑwɑ sere kɑ bɑɑdommɑɔ.
22Ì n bɛɛn gberun dĩɑnu gɛ̃ɛmɔ, i ku ni nu wɑ̃ɑ bɛɛn gbee goorɔ gɛ̃. Yen biru i ku mɑɑ nu kunɔnu ko. I ko i nu sɑ̃ɑrobu kɑ sɔbu deriɑwɑ. Nɛ Gusunɔ bɛɛn Yinniwɑ nɑ ye geruɑ.
23Yinni Gusunɔ u Isirelibɑ sɔ̃ɔwɑ sɑɑ Mɔwisin nɔɔn di u nɛɛ, wɔ̃ɔn suru nɔɔbɑ yirusen tɔ̃ɔ gbiikiru sɔɔ, i ko i wɛ̃rɑwɑ kpɑ i kɔbi so Gusunɔ u kɑ bɛɛ yɑɑyɑ. Tɔ̃ɔ te, i ko i mɛnnɑwɑ kpɑ i mɑn sɑ̃.
25I ku rɑ sɔmburu gɑru ko. Kpɑ i mɑn yɑ̃ku dɔ̃ɔ mwɑɑrɑruginu kuɑ.
26Yinni Gusunɔ u Mɔwisi sɔ̃ɔwɑ u nɛɛ,
27wɔ̃ɔn suru nɔɔbɑ yirusen sɔ̃ɔ wɔkurusewɑ i ko i yɑ̃kuru ko bɛɛn torɑnun suurun sɔ̃. I ko i mɛnnɑwɑ kpɑ i nɔɔ bɔke kpɑ i mɑn sɑ̃. Kpɑ i mɑn yɑ̃ku dɔ̃ɔ mwɑɑrɑruginu kuɑ.
28I ku rɑ sɔmburu gɑru ko tɔ̃ɔ te sɔɔ. Domi tɔ̃ɔ te sɔɔrɑ bɑ koo bɛɛ torɑnun suuru kobun woronu koosi Gusunɔ bɛɛn Yinnin wuswɑɑɔ.
29Wi u kun nɔɔ bɔkue yen tɔ̃ɔ te, bɑ koo nùn wunɑwɑ win tɔmbun suunu sɔɔn di.
30Wi u mɑɑ sɔmburu kuɑ tɔ̃ɔ te sɔɔ, kon de bu yɛ̃ro gowɑ.
31I ku rɑ sɔmburu gɑru ko tɔ̃ɔ te. Yɑ ko n sɑ̃ɑwɑ woodɑ kɑ bɑɑdommɑɔ kɑ bɛɛn bibun bweserɔ. Mi i wɑ̃ɑ kpuro, i ko ye mɛm nɔɔwɑwɑ.
32Yɑ ko n sɑ̃ɑwɑ nge tɔ̃ɔ wɛ̃rɑrugiru kpɑ i nɔɔ bɔke. I ko i wɛ̃rɑwɑ sɑɑ surun sɔ̃ɔ nɔɔbɑ nnɛn yokɑn di sere kɑ yen sisirun yokɑɔ.
33Yinni Gusunɔ u Isirelibɑ sɔ̃ɔwɑ sɑɑ Mɔwisin nɔɔn di u nɛɛ, sɑɑ wɔ̃ɔn suru nɔɔbɑ yirusen sɔ̃ɔ wɔkurɑ nɔɔbun di, i ko i Kunun tɔ̃ɔ bɑkɑru diwɑ sɔ̃ɔ nɔɔbɑ yiru i kɑ nɛ, Yinni Gusunɔ sɑ̃.
35Yen tɔ̃ɔ gbiikiru, i ko i mɛnnɑ i mɑn sɑ̃. I ku rɑ sɔmburu gɑru ko tɔ̃ɔ te.
36Tɔ̃ɔ bɑɑtere i ko i n dɑ mɑn yɑ̃ku dɔ̃ɔ mwɑɑrɑrugiru kuewɑ sere n kɑ ko sɔ̃ɔ nɔɔbɑ yiru ye. Yen sɔ̃ɔ nɔɔbɑ itɑse, i ko i kpɑm mɛnnɑwɑ i mɑn sɑ̃ kpɑ i mɑn yɑ̃ku dɔ̃ɔ mwɑɑrɑruginu kuɑ. Tɔ̃ɔ te, i ku rɑ sɔmburu gɑru ko. Tɑ sɑ̃ɑwɑ gɑ̃ɑ girinu.
37Yenibɑ kpuro yɑ sɑ̃ɑwɑ tɔ̃ɔ bɑkɑ ni i ko i di nɛ Yinni Gusunɔn sɔ̃. Kpɑ i mɑn yɑ̃ku dɔ̃ɔ mwɑɑrɑruginu kuɑ kɑ bɛɛn gberun dĩɑnu kɑ siɑrɑbun yɑ̃kunu kɑ tɑm. Yɑ̃kuru bɑɑtere kɑ ten tɔ̃ru.
38Mɛyɑ i ku mɑɑ tɔ̃ɔ wɛ̃rɑrugiru duɑri kɑ yɑ̃ku ni i rɑ mɑn kue kɑ sere mɑɑ kɛ̃ɛ ni i rɑ kɑ nɛ kɑ mɑɑ nɔɔ mwɛɛrun yɑ̃kuru.
39Suru nɔɔbɑ yirusen sɔ̃ɔ wɔkurɑ nɔɔbuse sɔɔ, ì n bɛɛn gberun dĩɑnu gɑ̃, i ko i tɔ̃ɔ bɑkɑru diwɑ sɔ̃ɔ nɔɔbɑ yiru i kɑ mɑn bɛɛrɛ wɛ̃. Yen tɔ̃ɔ gbiikiru kɑ yen tɔ̃ru nɔɔbɑ itɑse, i ko i wɛ̃rɑwɑ i ku sɔmburu gɑru ko.
40Yen tɔ̃ɔ gbiikii te, i ko i dɑ̃ɑ mɑrum burɑm suɑ kɑ kpɑkpɑ wurusu kɑ dɑ̃ɑ wuru bɑkɑsu si su rɑ n wɑ̃ɑ dɑɑrɔ kpɑ i n nuku dobu mɔ̀ nɛn wuswɑɑɔ sɔ̃ɔ nɔɔbɑ yiru ye.

41Wɔ̃ɔ bɑɑgere i ko i n dɑ tɔ̃ɔ bɑkɑ te diwɑ i kɑ mɑn bɛɛrɛ wɛ̃ suru nɔɔbɑ yiruse ye sɔɔ. Yɑ ko n sɑ̃ɑwɑ woodɑ sere kɑ bɑɑdommɑɔ.
42Bɛɛ Isirelibɑ kpurowɑ i ko i n wɑ̃ɑ kunu sɔɔ sere sɔ̃ɔ nɔɔbɑ yiru.
43Kpɑ bɛɛn bibun bweseru tu kɑ giɑ mɑ nɑ ben sikɑdobɑ sinɑsiɑ kunu sɔɔ sɑnɑm mɛ nɑ bu yɑrɑmɑ Egibitin di. Nɛ Gusunɔ bɛɛn Yinniwɑ nɑ ye geruɑ.
44Nge mɛyɑ Mɔwisi u Isirelibɑ tɔ̃ɔ bɑkɑ ni sɔ̃ɔwɑ ni bɑ ko n dɑ di bu kɑ Yinni Gusunɔ bɛɛrɛ wɛ̃.