Text copied!
CopyCompare
Kisin Kiraan Kitabuna - Taruxune Firindena

Taruxune Firindena 15

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Alaa Nii Sariɲanxin yi godo Odɛdi a dii xɛmɛna Asari ma.
2A yi siga Asa fɛma, a yi a fala a xa, a naxa, “Asa nun ɛ tan Yuda kaane nun Bunyamin bɔnsɔnna muxune, ɛ tuli mati n na. Alatala ɛ xɔn xa ɛ lu a fɔxɔ ra. Xa ɛ a fen, ɛ a toma nɛn, koni xa ɛ xun xanbi so a yi, a mɛma nɛn ɛ ra.
3Xabu waxati xunkuye, Isirayila kaane lu nɛn, e mi bira Ala yɛtɛɛn fɔxɔ ra, saraxarali mi yi na naxan yi e xaranɲɛ, sariya fan mi yi na.
4Koni, e xɛtɛ nɛn Alatala ma, Isirayilaa Ala, e tɔrɔ waxatini, e yi a fen, a yi a yɛtɛ yita e ra.
5Na waxatini, muxune mi yi sigama sigatini bɔɲɛ xunbenli, bayo kɔntɔfinle yi yamanan birin yi.
6Siyane yi kelima siyane xili ma, taane yi keli taane xili ma, amasɔtɔ Ala bata yi ɲaxankatan sifan birin nagodo e ma.
7Koni iki, ɛ tan xa ɛ sɔbɛ so, ɛ nama xadan, amasɔtɔ ɛ kɔntɔnna sɔtɔma nɛn.”
8Manga Asa to na nabiya falane mɛ, Nabi Asari naxan ti, Odɛdi a dii xɛmɛna, Asa yi a sɔbɛ so, a yi suxurene ba Yuda yamanan nun Bunyamin yamanan birin yi, e nun a taan naxanye tongo Efirami geya yireni. A yi Alatalaa saraxa ganden nafala, naxan yi Alatala Batu Banxin so dɛɛn palaan yɛtagi.
9A yi Yuda kaane nun Bunyamin bɔnsɔnna muxune birin malan e nun muxun naxanye sa kelixi Efirami bɔnsɔnna nun Manase bɔnsɔnna nun Simeyɔn bɔnsɔnna yɛ, e fa dɔxɔ Yuda yamanani, bayo Isirayila kaan wuyaxi bira nɛn Asa fɔxɔ ra, e to a to a Alatala, a Ala yi a xɔn.
10Asaa mangayaan ɲɛɛ fu nun suulunden kike saxandeni, e birin yi e malan Yerusalɛn yi.
11Na lɔxɔni, e fa xuruseen naxanye ra keli yɛngɛni, e yi ne birin ba saraxan na Alatala xa, ɲinge kɛmɛ solofere e nun yɛxɛɛ wuli solofere.
12E yi layirin xidi a e xa Alatala fen, e benbane Ala, e bɔɲɛn nun e niin birin na.
13Xa naxan yo mi Alatala fen, Isirayilaa Ala, muxudin nun muxu gbeena, xɛmɛn nun ɲaxanla, na kanna yi lan nɛn a faxa.
14E yi e kɔlɔ Alatala xa e xuini texin na, e nun butu xuiin nun xɔta xuini.
15Yuda kaane birin yi sɛwa na kɔlɔna fe ra, bayo e layirin xidi e bɔɲɛn birin nan na, e yi Alatala fen sɛwani, a yi a yɛtɛ yita e ra. Alatala yi bɔɲɛ xunbenla fi e ma yamanan birin yi.
16Manga Asa yi a mame Makaa ɲaxalan mangaya tiden ba a yii, amasɔtɔ a bata yi Asera kide gbindonna bitin. Asa yi na gbindonna rabira, a yi a gan Kedirɔn lanbanni.
17Koni, Asa mi taan kidene kala Isirayila yi, hali a to yi Ala fɔxɔ ra a bɔɲɛn ma feu, a siimayaan birin yi.
18A fafe bata yi seen naxanye dɛntɛgɛ Ala xa e nun a tan yɛtɛɛn bata yi naxanye dɛntɛgɛ Ala xa, a yi ne birin maxali Ala Batu Banxini, gbeti fixɛn nun xɛmaan nun se sifa wuyaxi.

19Yɛngɛ mi so Yuda yi han Asaa mangayaan ɲɛɛ tonge saxan e nun suulundena.