Text copied!
CopyCompare
KO E TOHI TAPU KĀTOA - Nomipā

Nomipā 18

Play LogoGoogle Play  APK Logo APK
Click on verse(s) to share them!
1Pea naʻe pehē ʻe Sihova kia ʻElone, “Ko koe mo ho ngaahi foha mo e fale ʻo hoʻo ngaahi tamai te mou fua ʻae hia ʻoe faletapu: pea ko koe mo ho ngaahi foha te mou fua ʻae hia ʻa hoʻomou ngāue fakataulaʻeiki.
2Pea te mou ʻomi fakataha foki mo koe ho kāinga ʻi he faʻahinga ʻo Livai, ko e faʻahinga ʻo hoʻo tamai, koeʻuhi te mou feangai mo koe, ʻo ngāue kiate koe: ka ko koe mo ho ngaahi foha te mou fakatahaʻo ngāue ʻi he matafale fehikitaki ʻoe fakamoʻoni.
3Pea tenau tokanga ki hoʻo ngāue, mo e tauhi kotoa pē ʻoe fale fehikitaki: kaeʻoua tenau haʻu ke ofi ki he ngaahi ipu ʻoe faletapu mo e feilaulauʻanga, telia naʻa nau mate ai, mo kimoutolu foki.
4Pea tenau fakataha ʻakinautolu kiate koe, ʻo tokanga ki he tauhi ʻoe fale fehikitaki ʻoe kakai, ki he ngāue kotoa pē ʻoe fale fehikitaki: pea ʻe ʻikai haʻu ha muli ke ofi kiate kimoutolu.
5Pea te mou tokanga ki he tauhi ʻoe faletapu, mo e tauhi ʻoe feilaulauʻanga: koeʻuhi ke ʻoua naʻa toe hoko ʻae houhau ki he fānau ʻa ʻIsileli.
6Pea ko au, vakai, kuo u ʻomi homou kāinga ʻoe kau Livai mei he fānau ʻa ʻIsileli: ʻoku foaki ʻakinautolu ʻo hangē ko e meʻa foaki kiate kimoutolu maʻa Sihova, ke fai ʻae ngāue ʻoe fale fehikitaki ʻoe kakai.
7Pea ko ia, ko koe mo ho ngaahi foha te mou tokanga ki hoʻomou ngāue fakataulaʻeiki ki he meʻa kotoa pē ʻoe feilaulauʻanga, mo e loto puipui; pea te mou tauhi: kuo u foaki kiate kimoutolu hoʻomou ngāue fakataulaʻeiki ʻo hangē ko e meʻa foaki: pea ko e muli ʻe haʻu ʻo ofi ʻe tāmateʻi ia.”

8Pea naʻe folofola ʻa Sihova kia ʻElone, ʻo pehē, “Kuo u foaki foki kiate koe ʻae tauhi ʻo ʻeku feilaulau hiki hake ʻi he ngaahi meʻa tapu kotoa pē ʻae fānau ʻa ʻIsileli; kuo u foaki ia kiate koe koeʻuhi ko e fakanofo, pea ki ho ngaahi foha, ʻi he talatuku ʻo lauikuonga.
9Ko hoʻo meʻa eni ʻi he ngaahi meʻa toputapu, kuo hao ʻi he afi: ko ʻenau feilaulau kotoa pē, ko ʻenau feilaulau meʻakai kotoa pē, ko ʻenau feilaulau kotoa pē maʻae angahala, mo ʻenau feilaulau fakalelei kotoa pē, ʻaia kuo nau ʻange kiate au, ʻe mātuʻaki tapu ia maʻau, mo ho ngaahi foha.
10Te ke kai ia ʻi he potu tapu ʻaupito, ʻe kai ia ʻe he kakai tangata kotoa pē: ʻe māʻoniʻoni ia kiate koe.
11Pea ko e meʻa eni ʻaʻau; ko e feilaulau hiki hake ʻoku nau foaki, fakataha mo e ngaahi feilaulau lialiaki kotoa pē ʻae fānau ʻa ʻIsileli: kuo u foaki ia kiate koe, mo ho ngaahi foha, pea mo ho ngaahi ʻofefine fakataha mo koe, ʻi he fekau ʻo lauikuonga: ko ia kotoa pē ʻoku maʻa ʻi ho fale te ne kai mei ai.
12Ko e lelei kotoa pē ʻoe lolo, mo e lelei kotoa pē ʻoe uaine, pea mo e uite, ko hono ʻuluaki fua ʻaia tenau ʻatu kia Sihova, kuo u foaki ia kiate koe.
13Pea mo ia ʻoku fuofua moho ʻi he fonua, ʻaia tenau ʻomi kia Sihova, ʻe ʻaʻau ia; ko ia kotoa pē ʻoku maʻa ʻi ho fale te ne kai mei ai.
14Ko e meʻa kotoa pē ʻoku fakatapu ʻi ʻIsileli ʻoku ʻaʻau ia.
15‌ʻAe meʻa kotoa pē ʻoku ne toʻo ʻae mānava ʻi he kakano kotoa pē, ʻaia ʻoku nau ʻomi kia Sihova, ʻi he kau tangata, pe ʻi he fanga manu, ʻe ʻaʻau ia: ka ko e moʻoni te ke huhuʻi ʻae ʻuluaki tama ʻi he tangata, pea mo e ʻuluaki fānau ʻi he fanga manu taʻemaʻa te ke huhuʻi ia.
16Pea ko ia ʻoku totonu ke huhuʻi mei he taha māhina, te ke huhuʻi ia ʻo fakatatau ki hoʻo lau, ʻaki ʻae paʻanga ko e sikeli ʻe nima, ʻo hangē ko esikeli ʻoe faletapu, ʻaia ko e kela ʻe uofulu.
17Ka ko e ʻuluaki fānau ʻae fanga pulu, pea mo e ʻuluaki fānau ʻae sipi, pea mo e ʻuluaki fānau ʻae kosi, ʻe ʻikai te ke huhuʻi ia; he ʻoku māʻoniʻoni ia: pea te ke luluku ʻaki honau toto ʻae feilaulauʻanga, pea te ke tutu honau ngako ko e feilaulau kuo ngaohi ʻaki ʻae afi, ko e meʻa namu kakala kia Sihova.
18Pea ko honau kakano ʻe ʻaʻau ia, ʻo hangē ko e ʻaʻau ʻae fatafata lialiaki, pea mo e alanga nima toʻomataʻu.

19Ko e ngaahi feilaulau hiki hake ʻoe ngaahi meʻa tapu kotoa pē, ʻaia kuo ʻange ʻe he fānau ʻa ʻIsileli kia Sihova, kuo u foaki ia kiate koe, mo ho ngaahi foha, pea mo ho ngaahi ʻofefine fakataha mo koe, ʻi he fekau ʻo lauikuonga: ko e fuakava ia kiate ko e ʻoe māsima ʻi he ʻao ʻo Sihova, fakataha mo ho hako ʻo lauikuonga.”

20Pea naʻe folofola ʻa Sihova kia ʻElone, ʻo pehē, “ʻE ʻikai te ke maʻu ha tofiʻa ʻi honau fonua, pea ʻe ʻikai te ke maʻu ha tufakanga ʻiate kinautolu: ka ko au ko ho ʻinasi mo ho tofiʻa ʻi he fānau ʻa ʻIsileli.
21Pea vakai, kuo u foaki ki he fānau ʻa Livai ʻa hono vahe hongofulu ʻoe meʻa kotoa pē ʻi ʻIsileli ko honau tofiʻa, koeʻuhi ko e ngāue ʻoku nau tauhi, ʻio ʻae tauhi ʻoe fale fehikitaki ʻoe kakai.
22Pea ʻe ʻikai toe haʻu ʻae fānau ʻa ʻIsileli ʻo ofi ki he fale fehikitaki ʻoe kakai, telia naʻa nau fua ʻae angahala, pea nau mate.
23Ka ko e kau Livai te nau fai ʻae tauhi ʻoe fale fehikitaki ʻoe kakai, pea te nau fua ʻenau hia: ko e fekau ia ki homou ngaahi toʻutangata ʻo lauikuonga, ke ʻilo ʻoku ʻikai tenau maʻu ha tofiʻa ʻi he fānau ʻa ʻIsileli.
24Ka ko hono hongofulu ʻoe vahe ʻoe meʻa ʻae fānau ʻa ʻIsileli, ʻaia ʻoku nau ʻatu ko e feilaulau hiki hake kia Sihova, kuo u foaki ia ki he kau Livai kenau maʻu ia: pea ko eni, ne u pehē ai kiate kinautolu, ʻE ʻikai tenau maʻu ha tofiʻa ʻi he fānau ʻa ʻIsileli.”

25Pea naʻe folofola ʻa Sihova kia Mōsese, ʻo pehē,
26Ke ke lea ki he kau Livai, ʻo ke pehē kiate kinautolu, “ʻOka mou ka maʻu hono hongofulu ʻoe vahe ʻoe meʻa mei he fānau ʻa ʻIsileli, ʻaia ne u foaki meiate kinautolu maʻamoutolu, ko homou tofiʻa, te mou toki ʻohake hono feilaulau hiki hake kia Sihova, ʻio, ko hono hongofulu ʻoe vahe ʻi homou vahe hongofulu.
27Pea ko hoʻomou feilaulau hiki hake ʻe lau ia kiate kimoutolu, ʻo hangē ko e koane ʻoe potu hahaʻanga, pea mo e pito ʻoe tataʻoʻanga uaine.
28‌ʻE pehē hoʻomou ʻatu ʻae feilaulau hiki hake kia Sihova ʻi homou vahe hongofulu kotoa pē, ʻaia ʻoku mou maʻu ʻi he fānau ʻa ʻIsileli; pea te mou foaki hono feilaulau hiki hake ʻo Sihova kia ʻElone ko e taulaʻeiki.
29Ko e meʻa foaki kotoa pē ʻoku mou maʻu te mou ʻange mei ai ʻae feilaulau hiki hake kia Sihova, mei hono lelei, ʻio, mei hono meʻa ʻoku tapu.
30Pea ko eni, te ke lea pehē kiate kinautolu, ʻOka mou ka hiki hono lelei mei ai, ʻe toki lau ai ia ki he Livai ʻo hangē ko hono tupu ʻoe hahaʻanga koane, pea mo e tupu ʻoe tataʻoʻanga uaine.
31Pea te mou kai ia ʻi he potu kotoa pē, ʻekimoutolu mo homou kau nofoʻanga: he ko hono totongi ia ʻo hoʻomou tauhi ʻae fale fehikitaki ʻoe kakai.
32Pea ʻe ʻikai te mou fua ʻae angahala koeʻuhi ko ia, ʻoka mou ka hiki hono lelei mei ai: pea ʻe ʻikai te mou fakaʻuli ʻae ngaahi meʻa tapu ʻoe fānau ʻa ʻIsileli, telia naʻa mou mate.”