Text copied!
CopyCompare
Buk Baibel long Tok Pisin - Namba

Namba 15

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Bikpela i tokim Moses
2long givim dispela tok long ol Israel. Em i tok olsem, “Taim yupela i go long dispela kantri mi laik givim long yupela, na yupela i sindaun gut long en,
3na yupela i laik mekim ofa long mi Bikpela, orait yupela i ken kisim bulmakau o sipsip o meme bilong yupela yet. Na yupela i ken mekim ofa bilong paia i kukim olgeta o ofa bilong inapim promis o ofa bilong ol bikpela de bilong lotu o ofa long laik bilong yupela yet. Mi save laikim gutpela smel bilong ol dispela kain ofa yupela i mekim long mi.
4Sapos wanpela man i bringim wanpela sipsip o meme olsem ofa bilong paia i kukim olgeta, na em i givim long mi, Bikpela, orait em i mas bringim wanpela kilogram plaua em i bin tanim wantaim wanpela lita wel bilong oliv, bilong mekim ofa bilong kukim wit,
5na wanpela lita wain. Na em i mas ofaim ol dispela samting wantaim sipsip o meme.
6Na sapos em i ofaim sipsip man, orait em i mas kisim 2 kilogram plaua na tanim wantaim wanpela lita na hap wel bilong oliv.
7Na tu, em i mas kisim wain inap wanpela lita na hap, na ofaim ol dispela samting wantaim sipsip man. Mi save laikim gutpela smel bilong dispela kain ofa.
8Na sapos wanpela man i ofaim bulmakau man olsem ofa bilong paia i kukim olgeta o ofa bilong inapim promis o ofa bilong kamap wanbel,
9orait em i mas kisim tripela kilogram plaua na tanim wantaim tupela lita wel bilong oliv.
10Na em i mas bringim tupela lita wain, na ofaim ol dispela samting wantaim bulmakau man. Mi Bikpela, mi save laikim gutpela smel bilong dispela kain ofa.
11“Yupela i mas bringim dispela kain plaua na wel bilong oliv na wain na ofaim long mi wantaim olgeta wan wan bulmakau man na sipsip man na pikinini sipsip na pikinini meme yupela i ofaim long mi.
12Na sapos yupela i ofaim tupela o tripela bulmakau samting, orait yupela i mas putim wankain skel bilong plaua na wel na wain long olgeta wan wan abus na mekim ofa.
13Na olgeta taim yupela Israel i laik mekim wanpela bilong ol dispela ofa i gat gutpela smel mi Bikpela, mi save laikim, orait yupela i mas putim ofa bilong plaua na wel na wain wantaim dispela ofa.
14Na sapos i gat man bilong narapela kantri i stap sotpela taim wantaim yupela o i stap olgeta long ples bilong yupela, na dispela man i laik mekim ofa i gat gutpela smel mi Bikpela, mi save laikim, orait em i ken mekim. Tasol em i mas bihainim ol lo bilong mekim ofa, olsem yupela ol Israel i save mekim.
15I gat wanpela lo tasol bilong yupela Israel na bilong ol man bilong narapela kantri ol i stap wantaim yupela. Dispela lo bai i stap olsem oltaim oltaim, inap long taim bilong ol lain tumbuna i kamap bihain. Long wanem, mi Bikpela, mi lukim yupela Israel na olgeta arapela lain i wankain tasol.
16Yupela Israel na ol man bilong ol arapela lain i mas bihainim wankain pasin tasol bilong mekim ofa.”
17Bikpela i tokim Moses
18long givim dispela tok long ol Israel. Em i tok olsem, “Nau mi wok long bringim yupela i go long dispela graun mi laik givim yupela. Na bihain bai yupela i sindaun gut long en.

19Orait bai yupela i planim kaikai na kisim kaikai i mau. Na taim yupela i laik kaikai, orait yupela i mas kisim sampela kaikai na givim long mi olsem ofa.
20Namba wan taim yupela i wokim bret long namba wan hap plaua bilong wit, yupela i mas kisim wanpela bret na givim long mi olsem ofa. Yupela i mas kisim dispela wit yupela i bin wilwilim nupela yet long ples bilong kisim kaikai bilong wit, na mekim dispela ofa.
21Yupela wantaim ol lain tumbuna i kamap bihain, yupela i mas kisim wanpela bilong ol dispela namba wan lain bret yupela i kukim, na givim long mi olsem ofa.
22“Yupela i bin kisim ol dispela lo long han bilong Moses, na ol tumbuna i kamap bihain tu bai i kisim. Tasol ating bai sampela man i no tingting gut na i kalapim sampela lo.
24Sapos olgeta Israel i no tingting gut na ol i kalapim sampela lo, orait ol i ken ofaim wanpela bulmakau man olsem ofa bilong paia i kukim olgeta. Na ol i mas mekim ofa bilong kukim wit na ofa bilong kapsaitim wain wantaim dispela bulmakau. Na tu ol i mas ofaim wanpela meme man olsem ofa bilong rausim sin. Na bai mi laikim smel bilong dispela ofa.
25Orait pris i mas mekim dispela ofa bilong rausim sin bilong olgeta manmeri, na bai mi Bikpela, mi ken rausim sin bilong ol. Long wanem, ol i no bin tingting gut na ol i kalapim lo bilong mi, na bihain ol i bringim ofa bilong rausim sin bilong ol, na ol i givim long mi.
26Mi bai rausim sin bilong olgeta Israel na bilong ol manmeri bilong narapela kantri i stap wantaim ol, em ol i bin kalapim sampela lo bilong mi.
27“Sapos wanpela man tasol i no tingting gut na i mekim sin, orait em i mas ofaim wanpela meme meri i gat wanpela krismas tasol, olsem ofa bilong rausim sin.
28Na long ai bilong mi Bikpela, pris i mas ofaim dispela meme bilong rausim sin bilong dispela man na mekim em i kamap klin. Pris i mekim olsem, orait bai mi lusim sin bilong dispela man.
29Taim yupela i no tingting gut na yupela i mekim sin, orait yupela i mas bihainim dispela wanpela lo tasol, maski yupela ol Israel o ol man bilong arapela kantri i stap long ples bilong yupela.
30“Tasol man o meri i bikhet long mi na i mekim sin, dispela i olsem em i tok bilas long mi Bikpela. Olsem na yupela i mas kilim em i dai, maski em i man bilong yupela Israel o bilong narapela kantri i stap long ples bilong yupela.
31Long wanem, dispela man o meri i bikhet long mi na long laik bilong em yet em i brukim wanpela lo bilong mi. Olsem na yupela i mas kilim em i dai. Asua bilong em yet tasol.”
32Ol Israel i stap yet long ples wesan nating na long wanpela de Sabat ol i lukim wanpela man i wok long kisim paiawut.
33Na ol i kisim em i go long Moses tupela Aron na long olgeta manmeri bilong Israel.
34Na ol i kalabusim em pastaim, long wanem, ol i no save bai ol i mekim wanem samting long em.
35Orait Bikpela i tokim Moses olsem, “Yupela i mas kilim dispela man i dai. Kisim em i go ausait long kem, na yupela olgeta i mas tromoi ston long em inap em i dai.”
36Orait olgeta manmeri i bihainim dispela tok bilong Bikpela na i kisim dispela man i go ausait long kem na tromoi ston long em na em i dai.
37Bikpela i tokim Moses long tokim olgeta Israel olsem,

38“Yupela i mas kisim ol sotpela hap string na wokim ol liklik mekpas bilong pasim long 4-pela kona bilong klos bilong yupela. Na long ol wan wan mekpas yupela i mas putim wanpela blupela string. Yupela wantaim ol lain tumbuna i kamap bihain i mas mekim olsem.
39Na olgeta taim yupela i lukim dispela hap string bai yupela i ken tingim olgeta lo mi bin givim yupela. Na yupela i ken bihainim ol dispela lo. Olsem na bai yupela i no lusim mi na bihainim laik bilong yupela yet na mekim pasin nogut.
40Ol dispela hap string bai i mekim yupela i tingting long bihainim olgeta lo bilong mi na bai yupela i stap ol manmeri tru bilong mi tasol.
41Mi Bikpela, mi God bilong yupela. Mi bin kisim yupela long Isip na bringim yupela i kam, bilong mi ken i stap God bilong yupela. Mi God, Bikpela bilong yupela, mi tok pinis.”