Text copied!
CopyCompare
Beebaa Dabu - Numbers

Numbers 12

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Miriam mo Aaron guu tamu a Moses, idimaa mee guu lodo gi di ahina o Cush.
2Meemaa ga helekai, “Ma go Moses hua dela ne helekai ginai Dimaadua? Gei hagalee go gidaua labelaa?” Dimaadua gu longono di nau tamu.
3(Moses taane hila gi lala, ge koia e kaedahi e hila gi lala i digau hagatau i henuailala.)
4Di madagoaa hua deelaa, gei Dimaadua ga helekai gi Moses, Aaron mo Miriam, “Goodou dogodolu aanaa, lloomoi laa gi dogu Hale.” Digaula guu hula,
5gei Dimaadua ga haneia i lodo di baahi gololangi, gu hanimoi gi mua di bontai di Hale laa, ga gahi mai a Aaron mo Miriam, gei meemaa ga loomoi.
6Dimaadua ga helekai, “Goolua hagalongo gi agu helekai aanei: Ma iai nia soukohp i golo i godou baahi, gei Au e haga gida Au gi digaula i lodo nia moe, gei Au e helekai gi digaula i lodo nadau midi.
7E hai gee mo dagu hai dela e helekai gi dagu dangada hai hegau go Moses, idimaa Au guu wanga gi mee tegau dela belee dagi agu daangada Israel huogodoo.
8Au e helekai hua hagammaa gi mee, mee e mmada mai gei Au e mmada gi mee, hagalee i di ada mee hua, gei mee guu mmada labelaa gi dogu ada! Gei goolua e aha ala e maaloo dangihi e tamu a Moses, e hai baahi gi dagu dangada hai hegau?”
9Dimaadua gu hagawelewele gi meemaa, ga hagatanga gi daha.
10gei di gololangi ga hagatanga gi daha mo di Hale laa, gei di gili o Miriam gaa kene i di magi genegene gadoo be nia ‘snow’. Di madagoaa Aaron ne mmada gi mee, gu gidee ia bolo Miriam la guu hii go di magi genegene,
11Aaron ga helekai gi Moses, “Dumaalia, goe hudee haga huaidu ina gimaua gi di hagaduadua o di mau mee hala dela ne hai.
12Hudee heia di ahina deenei gii hai be di mee ne haanau gei digi hai tangada, idimaa di baahi tuaidina o maa guu gai gi daha.”
13Moses ga dangidangi gi nua ang gi Dimaadua, “Meenei God, dumaalia mai, haga hili ina a mee.”
14Dimaadua ga helekai gi Moses, “Maa tamana o maa guu bui ana haawale gi nia golomada o maa, gei mee e hai gi haga langaadia i lodo nia laangi e hidu. Deenei laa, mee e hai gii noho i daha mo di waahale laa i lodo tabu e dahi, ga nomuli ga laha mai laa gi lodo di waahale laa.”
15Miriam gu haga noho i daha mo di waahale laa i nia laangi e hidu, gei nia daangada digi hagatanga gi daha, e noho hua i di gowaa deelaa, gaa dae loo gi di laha mai a Miriam gi muli.
16Nomuli, gei digaula ga hagatanga gi daha mo Hazeroth ga hagaduu aga di nadau waahale laa i lodo di Anggowaa o Paran.