Text copied!
CopyCompare
Balaan nga Bibliya - Mga Maghuhukom

Mga Maghuhukom 7

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Unya mibangon si Jerub Baal (nga mao si Gideon) sa sayo sa kabuntagon, ug ang tanang katawhan nga uban kaniya, ug nagkampo sila sa kilid sa tuboran sa Harod. Anaa sa ilang amihanan nga bahin ang kampo sa mga Midianhon didto sa walog duol sa bungtod sa More.
2Miingon si Yahweh kang Gideon, “Adunay daghan kaayo nga mga sundalo alang kanako aron mohatag ug kadaogan kaninyo batok sa mga Midianhon, aron dili magpasigarbo ang Israel dinhi kanako, nga moingon, 'Naluwas kami pinaagi sa among kaugalingong gahom.'
3Busa karon, imantala ngadto sa mga igdulongog sa katawhan ug isulti, 'Si bisan kinsa ang nahadlok, si bisan kinsa ang nangurog, paulia siya ug pahawaa gikan sa Bukid sa Gilead.'” Busa 22, 000 ka mga tawo ang nanghawa, ug 10, 000 ang nagpabilin.
4Miingon si Yahweh kang Gideon, “Daghan pa gihapon ang katawhan. Dad-a sila ngadto sa tubig, ug kuhaan ko ang ilang gidaghanon didto alang kanimo. Kung ingnon ko ikaw, 'Mouban kini kanimo,' mouban siya kanimo; apan kung moingon ako, 'Dili kini mouban kanimo,' dili siya mouban.”
5Busa gidala ni Gideon ang mga tawo didto sa tubig, ug miingon si Yahweh kaniya, “Lahia ang tanan nga motilap sa tubig, sama sa pagtilap sa iro, gikan niadtong moluhod aron moinom.”
6300 ka mga lalaki ang mitilap aron moinom. Ang nahibilin miluhod aron sa pag-inom ug tubig.
7Miingon si Yahweh kang Gideon, “Uban sa 300 ka mga lalaki nga mitilap aron moinom, luwason ko kamo ug hatagan ug kadaogan batok sa mga Midianhon. Pabalika ang ubang mga tawo sa ilang kaugalingong dapit.”
8Busa kadtong napili mikuha sa ilang mga pagkaon ug sa ilang mga budyong. Gipauli ni Gideon ang tanang lalaki sa Israel, ang matag lalaki sa ilang mga tolda, apan iyang gipabilin ang 300 ka mga lalaki. Karon ang kampo sa mga Midianhon anaa lamang ubos kaniya didto sa walog.
9Nianang gabhiona usab miingon si Yahweh kaniya, “Bangon! Sulonga ang kampo, kay hatagan ko ikaw ug kadaogan batok niini.
10Apan kung mahadlok ka sa paglugsong, lugsong didto kuyog sa imong sulugoon nga si Pura,
11ug paminawa ang ilang isulti, ug magmaisogon ka sa pagsulong sa kampo.” Busa miadto si Gideon kuyog si Pura nga iyang sulugoon, ngadto sa mga dapit sa guwardiya sa maong kampo.
12Ang mga Midianhon, ang mga Amalekanhon, ug ang tanang katawhan sa sidlakan nahimutang didto sa walog, sama ka baga sa dulon nga daw panganod. Dili maihap ang ilang mga kamelyo; labaw pa sila kadaghan sa balas sa baybayon.
13Sa dihang miabot si Gideon didto, nagsugilon ang usa ka tawo sa iyang damgo ngadto sa iyang kauban. Miingon ang tawo, “Paminaw! Aduna akoy damgo, ug nakakita ako ug lingin nga tinapay nga sebada nga naligid padulong sa kampo sa Midianhon. Miabot kini ngadto sa tolda, ug kusog ang pagkabangga niini nga natumba ang tolda ug nabalit-ad, busa nahapla kini.”
14Miingon ang laing tawo, “Wala nay lain pa niini gawas sa espada ni Gideon (ang anak nga lalaki ni Joas), ang Israelita. Gihatagan siya ug kadaogan sa Dios batok sa mga Midianhon ug sa tanan nilang kasundalohan.”
15Sa dihang nadungog ni Gideon ang maong pagsugid sa damgo ug ang hubad niini, miyukbo siya aron sa pagsimba. Mibalik siya sa kampo sa Israel ug miingon, “Bangon! Gihatagan kita ni Yahweh ug kadaogan batok sa mga Midianhon.”
16Gibahin niya ang 300 ka mga lalaki ngadto sa tulo ka pundok, ug gihatagan silang tanan ug mga budyong ug mga banga nga walay sulod, uban sa mga sulo nga anaa sa sulod sa banga.
17Miingon siya kanila, “Tan-aw kanako ug buhata ang akong buhaton. Tan-aw! Sa dihang moabot ako duol sa kampo, kinahanglan buhaton ninyo ang akong buhaton.
18Sa dihang patingogon nako ang budyong, ako ug ang tanan nga uban kanako, patingoga usab ang inyong mga budyong sa matag kilid sa tibuok kampo ug singgit, 'Alang kang Yahweh ug alang kang Gideon!”

19Busa miadto si Gideon ug ang gatosan ka mga lalaki nga uban kaniya sa utlanan sa kampo, sa pagsugod gayod sa tungatunga sa pagbantay. Sa pagpuli sa mga guwardiya sa mga Midianhon, gipatingog nila ang ilang mga budyong ug gibuak ang mga banga nga anaa sa ilang mga kamot.
20Gipatingog sa tulo ka mga pundok ang mga budyong ug gipangbuak ang mga banga. Gigunitan nila ang mga sulo sa ilang wala nga kamot ug ang mga budyong ngadto sa ilang tuo nga kamot aron sa pagpatingog niini. Misinggit sila, “Ang espada ni Yahweh ug ni Gideon.”
21Ang matag lalaki mitindog sa ilang dapit libot sa kampo ug nanagan ang tanang mga sundalo nga Midianhon. Naninggit sila ug nanagan palayo.
22Sa dihang gipatingog nila ang 300 ka mga budyong, gitugot ni Yahweh nga unayon sa matag Midianhon ang kauban pinaagi sa espada ug batok sa tanan nilang mga kasundalohan. Midagan ang kasundalohan hangtod sa Bet Shita paingon sa Zerera, hangtod sa utlanan sa Abel Mehola, duol sa Tabat.
23Gipatawag ang mga kalalakin-an sa Israel gikan sa Neftali, Asher, ug ang tanang taga-Manases, ug gigukod nila ang mga Midianhon.
24Nagpadala si Gideon ug mga mensahero sa tibuok kabungtoran sa lungsod ni Efraim, nga nag-ingon, “Lugsong batok sa mga Midianhon ug dumalahi ang Suba sa Jordan, hangtod sa Bet Bara, aron sa pagpugong kanila.” Busa ang tanang kalalakin-an sa Efraim nagtigom ug gidumalahan ang katubigan, hangtod sa Bet Bara ug sa Suba sa Jordan.
25Nadakpan nila ang duha ka prinsipe nga Midianhon, si Oreb ug si Zeeb. Gipatay nila si Oreb didto sa bato ni Oreb, ug gipatay nila si Zeeb didto sa pug-anan ug ubas ni Zeeb. Gigukod nila ang mga Midianhon, ug gidala nila ang mga ulo ni Oreb ug ni Zeeb ngadto kang Gideon, nga anaa sa tabok sa Jordan.