Text copied!
CopyCompare
Luda yã takada kↄ̃n Bokobaru yão - YÃGƆ̃GƆ̃RINƆ

YÃGƆ̃GƆ̃RINƆ 7

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Gidiↄn kↄ̃n gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ↄ kúonↄ fɛ̀ɛ kↄngↄ idɛ'idɛ aↄ̃ gàa wà bùra kàɛ Arodi íbↄkiia. Midiãnↄ bùra kú guzurɛn gu'igbãroo kpa Mↄre sĩ̀sĩgɛɛzi.
2Ben Dii bè Gidiↄnnɛ: Gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ↄ kúnyonↄ kɛ̀ pari, mɛ́ Midiãnↄ nańnɛ ń ↄzĩro. Tó má ń náńnɛ ń ↄzĩ, aↄ̃é ĩa dã wà be ń zĩnda gbãaa bé à ń bↄ́.
3Ǹ kpàakpa kɛ gĩa ǹ beńnɛ, gbɛ̃ kɛ̀ swɛ̃̀ kɛ̃̀n, ben èe lugalugaa, adee ɛara. Ben gↄ̃ↄn bↄrↄ baro awɛɛplaaa ɛ̀ara, gↄ̃ↄn bↄrↄ kuri bé à gↄ̃̀.
4Ben Dii bè Gidiↄnnɛ: Aↄ̃ↄ kpɛ́ pari ai tia. Ǹ gáńyo í kiia, mɛ́ ń plɛplɛnnɛ gwe. Gbɛ̃ kɛ̀ má ònnɛ aↄ̃é gányonↄ bé weé gá, gbɛ̃ kɛ̀ má ònnɛ aↄ̃é gányoroonↄ sↄ̃ bé weé gↄ̃.
5Kɛ̀ à gàańyo í kiia, Dii bènɛ: Ǹ gbɛ̃ kɛ̀ ń è aↄ̃ lɛ́ pɛ̀ ía lán gbɛ̃ɛ bànↄ plɛkↄ̃tɛ kↄ̃n gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ kùɛ ń kosooa wà í dã̀ ↄↄo wèe miinↄ.
6Gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ lɛ́ pɛ̀ íanↄ gↄ̃ↄn wàa do kpɛ́ basↄↄromɛ. Gbɛ̃ kpaaanↄ sↄ̃ kùɛ ń kosooa aↄ̃ í mì.
7Ben Dii bè Gidiↄnnɛ: Mɛ́ Midiãnↄ naare a ↄzĩ kↄ̃n gↄ̃ↄn wàa do kpɛ́ basↄↄroo kɛ̀ aↄ̃ lɛ́ pɛ̀ íanↄo sa mà a bↄ. Ǹ gbɛ̃ kpaaanↄ gbarɛ, aↄ̃ baade tá a bɛ.
8Ben Gidiↄn gↄ̃ↄn wàa do kpɛ́ basↄↄroo pìnↄ sɛ̀, aↄ̃ gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ↄe taa bɛɛnↄ kũsãɛnↄ kↄ̃n ń kuunↄ sìḿma, ben à ń gbáɛ. Gidiↄn kú sĩ̀sĩ musu, Midiãnↄ bùra kú guzurɛn à gĩzĩ.
9Gwãavĩ beeea Dii yã ònɛ à bè: Ǹ fɛɛ ǹ gáńzi ń bùran, zaakɛ ma ń nánnɛ n ↄzĩ.
10Tó vĩa e n kũu ǹ gáńzimɛ, ǹ pita ǹ gá lɛdo kↄ̃n n zĩkɛri Purao
11ǹ swã kpá yã kɛ̀ aↄ̃ↄe oozi. Yã pì é n gba swɛ̃̀ lɛ ǹ gáńzi ń bùran. Ben à pìta kↄ̃n a zĩkɛri Purao aↄ̃ sↄ̃̀ ń bùra lɛ́zi.
12Midiãnↄ kↄ̃n Amalɛkinↄ kↄ̃n ↄfãntɛ̃bↄɛ kpa gbɛ̃ pãndenↄ kaɛna guzurɛn ń píngi, aↄ̃ kpá lán sutɛ̃nↄ bà. Wèe fↄ̃ wà ń lakuminↄ nàroro, aↄ̃ↄ pari lán ísialɛ bùsu'ãatɛ̃ bà.
13Kɛ̀ Gidiↄn kà gwe, à gbɛ̃ke lè, èe a nanaa tↄ̃kɛ̃ɛ a gbɛ̃ndoonɛ à bè: Ǹ nanaa kɛ̀ má ò ma. Má è burɛdi kↄ̃̀ↄ kporogoo e gbegere paa, ben à lɛ̀ɛ wa bùran à sì bisakutaaa, ben kutaa pì lɛ̀ɛ kpɛɛgãnda à gↄ̃̀ kaɛna.
14Ben à gbɛ̃ndoo pì bènɛ: Yoasi nɛ́ Gidiↄn, Isaraili bori fɛ̃ɛdaan ń è gwe, èe kɛ pↄ́ pãndenlo. Luda Midiãnↄ kↄ̃n wa bùrao nànɛ à ↄzĩ píngi.
15Kɛ̀ Gidiↄn nanaa pì yã mà kↄ̃n à bↄkↄ̃tɛnao, à dↄnzi kɛ̀ Diinɛ. Ben à ɛ̀ara Isarailinↄ bùran à bè: À fɛɛ! Dii Midiãnↄ nàwe wa ↄzĩ.
16À gↄ̃ↄn wàa do kpɛ́ basↄↄroo pìnↄ kpàatɛ gãli aagↄ̃, ben à kuu kↄ̃n lo korio kpà ń baadea. Ben wà sɛ̃̀ tɛ́ sↄ̀tↄsↄtↄ loo pìnↄ guu.
17À bèńnɛ: Mɛ́ɛ gaa ai ń bùra lɛ́a. Àgↄ̃ ma gwaa. Lán á è má kɛ̀ nà, à kɛ lɛ se.
18À liga ń bùrazi píngi. Tó mapi kↄ̃n gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ↄ kúmaonↄ wa kuu pɛ̀, à a pↄ́ pɛ́ se à wii lɛ́ à be: Dii pↄ́mɛ kↄ̃n Gidiↄn-o.

19Gidiↄn kↄ̃n gↄ̃ↄn basↄↄroo kɛ̀ aↄ̃ↄ kúonↄ kà bùra lɛ́a lezãndo gudãkparinↄ kↄ̃ lendekɛna gbɛra gↄ̃ↄ. Ben aↄ̃ ń kuu pɛ̀ ń píngi, aↄ̃ loo kɛ̀ aↄ̃ kũnanↄ wìwi.
20Ben gãli aagↄ̃ↄ pìnↄ baade a kuu pɛ̀ aↄ̃ ń loonↄ wìwi. Aↄ̃ↄ sɛ̃̀ tɛ́nↄ kũna ↄzɛɛo, aↄ̃ kuu kɛ̀ aↄ̃ↄe pɛɛnↄ kũna ↄplaan. Ben aↄ̃ wii lɛ̀ wà bè: Dii kↄ̃n Gidiↄn-o fɛ̃ɛdaamɛ.
21Baade zɛ a gbɛ̀n ligana bùrazi, ben bùradeenↄ fɛ̀ɛ wà lɛ̀ kↄ̃a kↄ̃n wiiio aↄ̃ bàa lɛ̀.
22Kɛ̀ wà kuu mɛ̀n wàa do kpɛ́ basↄↄroonↄ pɛ̀ lɛ, Dii tò bùra pì deenↄ kↄ̃ dɛ̀dɛ kↄ̃ tɛ̃ɛ kↄ̃n fɛ̃ɛdaao. Zĩ̀kari pìnↄ bàa lɛ̀ wà tà Bɛtɛsita kↄ̃n Zererao ai Abɛli Mɛↄla lɛ́a Taba kpa.
23Wà Nafatalinↄ kↄ̃n Asanↄ sìsi kↄ̃n Manasenↄ ń píngi, ben aↄ̃ pɛ̀ɛ Midiãnↄzi.
24Ben Gidiↄn gbɛ̃nↄ zĩ̀ aↄ̃ gàa Ɛflaimunↄ gukpiideen píngi, aↄ̃ bèńnɛ: À pita à gá Midiãnↄzi. À zɛ́ zↄ̃ńnɛ Yoda bikũkiinↄa ai Bɛtɛbara. Ben wà Ɛflaimunↄ sìsi ń píngi aↄ̃ gàa wà zɛ́ zↄ̃̀ńnɛ Yoda bikũkiinↄa ai Bɛtɛbara.
25Ben Ɛflaimunↄ Midiã kínanↄ kũ̀ gↄ̃ↄn plaa, Orɛbu kↄ̃n Zebuo. Aↄ̃ Orɛbu dɛ̀ gbɛ̀ saɛ, kɛ̀ wè be tia Orɛbu gbɛ̀. Aↄ̃ Zebu dɛ̀ dↄ, guu pìn wè be tia Zebu geepi'ifɛ̃kii. Ben aↄ̃ ɛ̀ara wà pɛ̀ Midiãnↄa. Ben wà kína pìnↄ mì zↄ̃̀zↄ̃ wà gàao Gidiↄnnɛ Yoda baa kãa kpa.