Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - Odommu

Odommu 2

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Fɔ̃́ wèè bekùnɛ̀ bɛtɔbɛ̀, bɛ̀ í yóó dɑ coo, kɛ yɛ̃́ ɑ bekùnɛ̀ dìì mɔ̀nnì bɛtɔbɛ̀ ɑ bekùnɛ̀ ɑ mɑ́ɑ̀ ndi. Kɛ yɛ̃́ bɛ̀ dɔ̀ɔ̀ri tì ɑ tì dɔ̀ɔ̀ri mɛ̀.
2Ti yɛ̃́mu kɛ dò nKuyie mbo bekɛ́nɛ̀ bɛ̀ɛ̀ dɔ̀ɔ̀ri dɛ kó mɛyɛi mbotí kɛ́nnɑɑti.
3Fɔ̃́ nwèè nɑ̀ɑ́ mbɛtɔbɛ̀ dɔ̀ɔ̀ri mɛ̀ɛ̀ yɛi nkɛ mɛ̀ dɔ̀ɔ̀ri, ɑ yɛ̀mmɛ̀ dò nhɑ bo yentɛ́nɛ̀ Kuyie nkó tibeéntɑ̀ɑ̀?
4Yɑ́ɑ̀ ɑ sènkɛ̀rì Kuyie nkó mɛsɑ̀ɑ̀ mmɛ nɛ̀ ku minnímɛ̀ nɛ̀ ku nìtì? Kɛ̀ kù í dɑ kpetínnɛ́ bɑ̀mbɑ̀ nkù miḿmu kɛ dɔ́ ɑ ceetɛ.
5Kɑ̀ɑ yɛ̀mmɛ̀ kpenkɛ kɑ̀ɑ í dɔ́ kɛ́ceetɛ ɑ yɛ́útí ɑmɑ́ɑ̀ ndi Kuyie nkó tiyɛ̃ĩti, ku beéntì bo tuɔkɛ dìì yiè. Kunku kùù bekù weti weti.
6Kù yóó yietí bɑ́ wè o tɔ̃mmú mɑnnɛ̀ tìì yeti nti,
7kɛ́duɔ̀ mmufòmmu mùù bo sɑ̃́ɑ̃̀ bɛ̀ɛ̀ wɛ̃́ɛ̃̀rì kɛ dɔɔri mɛsɑ̀ɑ̀, kɛ dɔ́ kùu bɛ̀ sɑ̃ntɛ,
8kɛ́puotí bɛ̀ɛ̀ yetɛ ku kpɛti nɛ̀ kɛmiɛkɛ, bɛ̀ɛ̀ duɔ́ mbɛmɑ́ɑ̀ mɛyɛi nkɛ tũ nsiyɑ́ɑ̀bìsí,
9kɛ́ bɛ̀ fɛ̃́ũ, kɛ́ bɛ̀ ɑ̃nnɛ́ mɛyɛǹcɑɑ̀rìmɛ̀, Sifubɛ mɛketimɛ̀ nɛ̀ bɛ̀ɛ̀ í tú Sifubɛ,
10kɛ́sɑ̃ntɛ bɛ̀ɛ̀ dɔ̀ɔ̀ri mɛsɑ̀ɑ̀ nkɛ́ bɛ̀ duɔ́ ndiwɛ̀ì, Sifubɛ mɛketimɛ̀ nɛ̀ bɛ̀ɛ̀ í tú Sifubɛ.
11Kɛ yɛ̃́ Kuyie nyí bɑɑ̀tìmɛ̀ òmɔù.
12Bɛ̀ɛ̀ dɔ̀ɔ̀ri mɛyɛi nkɛ í yɛ̃́ Mɔyiisi kó ikuɔ́, bbɛ̀ bɑ́ɑ́ kú i kó mukṹṹ, kɛ̀ bɛ̀ɛ̀ yɛ̃́ dɛ kó ikuɔ́ kɛ dɔɔri mɛyɛi bɛ̀ yóó i mbɛ̀ bekɛ́nɛ̀.
13A bo nyɛ̃́mɛ̀ ikuɔ́ dɛɛ̀ í tú ɑ wenni, ɑ dɔɔri dìì mɔ̀nnì ndi ikuɔ́ yɛ̃mmɛ̀, Kuyie nhɔ̃ɔ̃ dɑ wénkùnnɛmɛ̀.
14Bɛ̀ɛ̀ í tú Sifubɛ kɛ í yɛ̃́ Mɔyiisi kó ikuɔ́ bɛ̀ dɔ̀ɔ̀rimu ì yɛ̃mmɛ̀, bɛ̀ í yɛ̃́ Mɔyiisi kó ikuɔ́ kɛ̀ ì nɛ́ bo bɛ miɛkɛ.
15Bɛ dɔɔ̀rìmɛ̀ bɛnkúmu kɛ dò mbɛ̀ yɛ̃́ Kuyie nkó ikuɔ́. Bɛ yɛ̀mmɛ̀ mɛɛ̀ ɔ̃ mbɛ̀ bekùnɛ̀ dimɔ̀nnì mɑrì, ditɛrì kɛ́ mbɛ̀ kòḿmú.
16Dɛ̀ɛ̀ sɔ̀ri dɛ̀ bo yɛ̀nní Kuyie nyóó duɔ́ ndìì yiè kɛ̀ Yesu Kirisi bekɛ́nɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ bɛ dɔɔ̀rìmɛ̀ ĩ́nkɛ̀. Tinɑ́ɑǹsɑ̀ɑ̀tì n nɑ́ɑ́ tì mɛ nyɛ̃.
17Fɔ̃́ nSifu wèè pɔ̀tì ɑ túmɛ̀ Sifu kɛ yɛ̃́ Kuyie nkó ikuɔ́ kɛ sonku ɑ yɛ̃́mɛ̀ Kuyie.
18A yɛ̃́mu Kuyie ndɔ́ dɛ̀, ikuɔ́ dɛ̀ ndɑ bɛnkɛmu kɑ̀ɑ bo nɑ kɛ́tɑ̃ɑ̃tɛ́ dɛ̀ɛ̀ wenni.

19Kɑ̀ɑ yɛ̀mmɛ̀ dò nhɑ tú tiyũ̀ɔ̃̀ntì kóo dɛ̀rì, kɛ mí bɛ̀ɛ̀ bo dibiìnnì.
20Kɛ tú ɑmɑ́ɑ̀ tiyɛìntì nɛ̀ ibí bɛ kóo tentì, kɛ tú ikuɔ́ dɑ duɔ́ mmɛyĩ́ɛ̃́tímɛ̀ kɑ̀ɑ yɛ̃́ timɔ́mmɔnti.
21Fɔ̃́ nwèè tiè mbɛtɔbɛ̀ kɛ í tiè nhɑmɑ́ɑ̀, kɛ tú bɛ̀ bɑ́ nyuuku kɛ nɛ́ yuuku.
22Fɔ̃́ nwèè tu bɑ́ ndɔuti dɔutinɛ̀ ditɔbɛ̀ kɛ dɔuti dɔutinɛ̀ bɛtɔbɛ̀, kɛ tú yɛbɔkɛ̀ í wenni kɛ wɛ̃̀tɛ kɛ yɛ̀ wɑɑ̀ nkɛ bo kpɑrìkɛ̀.
23Kɛ dɛ́úkùnko ɑmɑ́ɑ̀ ɑ yɛ̃́mɛ̀ ikuɔ́, kɛ nɛ́ dɔɔri ì yetɛ dɛ̀, kɛ cɑɑ̀ri Kuyie nyètì.
24Tì wɑ̃̀rimu kɛ tú: Díndi Sifubɛ díì te kɛ̀ ibotí tɛì sɑ̃̀ɑ̃́ nKuyie.
25Fɔ̃́ nSifu kɑ̀ɑ dɔ̀ɔ̀ri Kuyie nkuɔ́ yɛ̃mmɛ̀, mucɑ̃mmù ńwenni, kɑ̀ɑ nɛ́ í dɔɔri ì yɛ̃mmɛ̀ mucɑ̃mmù tú dɛtetìrɛ̀ ndɛ.
26Wèè í tú Sifu kɛ í cɑ̃ntɛ́ kòò yie nyikuɔ́ yɛ̃mmɛ̀ Kuyie nhò wùó nwèè cɑ̃ntɛ́ wènwe.
27Dɛɛ̀ te wèè í cɑ̃ntɛ́ kòò bo dɑ bekɛ́nɛ̀ fɔ̃́ nwèè tu Sifu kɛ cɑ̃ntɛ́, kɛ mɔkɛ ikuɔ́ kó dipɑ́tíri, kɛ í tũ nyì yɛ̃ mmù.
28Kɛ̀ bɛ̀ dɑ pɛitɛ́ kɑ̀ɑ tu Sifu kɛ cɑ̃ntɛ́ dɛ̀ í sɑnnɛ̀. Sifu mɔ́mmuɔ ntú wèè cèètɛ wènwe.
29Dɛ̀ tu Muyɑɑ́nsɑ̀ɑ̀mù kó mutɔ̃mmú mmu, dɛ̀ í tú ikuɔ́ ìì wɑ̃̀ri dipɑ́tíri miɛkɛ. Dɛ kóo Sifu í wɑnti bɛnìtìbɛ̀ bo nhò sɑ̃ntímɛ̀, ò wɑnti Kuyie nkuù ò sɑ̃ntɛ.