Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - Odommu

Odommu 11

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1M bo yĩ́ Kuyie nyí dɔ́mu Isidɑyɛɛribɑ̀ɑ̀? Bìtì, kɛ yɛ̃́ n túmɛ̀ Isidɑyɛɛri nwe, Abɑrɑhɑmmu yɑɑ̀birɛ, Bɛnsɑmɛɛ kó kuwuɔ nkou.
2Kuyie nyí yetɛ ku kó bɛnìtìbɛ̀ kù tɑ̃ɑ̃tɛ́ bɛ̀ nɛ̀ dimɔ̀nnì, yɑ́ɑ̀ di í yɛ̃́ Edii do kuɔ̀nnɛ̀ Kuyie kɛ bɛ́i ntì Isidɑyɛɛribɛ kpɛ́í nkɛ dɔ̀:
3N Yiɛ̀, mbɛ̀ kùɔ ɑ pɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑm̀bɛ̀ bɛmɔu kɛ pùɔ nhɑ wũɔ̃tɔ̀rɛ̀, kɛ̀ míì kpɑɑ́ m mɑ́ɑ̀ kɛ̀ bɛ̀ dɔ́ kɛ́ n kuɔ.
4Kuyie ndo ò tɛ̃̀ńnɛ́ ɔ̃̀nti? Kù do ò tɛ̃̀ńnɛ́ kɛ dɔ̀: N sɔ̀nnɛmu bɛnìtìbɛ̀ sikɔupísìyiekɛ̀ (7000) bɛ̀ɛ̀ í nìnkú dibɔɔ̀ Bɑɑri ììkɛ̀.
5Mɛɛ̀ botí nku, bɛ̀mɑbɛ̀ kpɑɑ́mɛ̀ yíe nKuyie ntɑ̃ɑ̃tɛ́ bɛ̀ nɛ̀ ku kó mɛsɑ̀ɑ̀ nkpɛ́í.
6Kù bɛ̀ tɑ̃ɑ̃tɛ́ nɛ̀ ku kó mɛsɑ̀ɑ̀ nkpɛ́í nkɛ, dɛ̀ í tú bɛ dɔɔ̀rìmɛ̀ kpɛ́í kɛ̀ mɛɛ̀ dɔkɛ dɛ̀ tɛ̃́nkɛ í tú ku kó mɛsɑ̀ɑ̀.
7Ti bo yĩ́ bɑ nɑ́kɛ! Isidɑyɛɛribɛ í pɛ̀tɛ́ bɛ̀ do wɑnti dɛ̀ɑ̀? Kuyie ntɑ̃ɑ̃tɛ́ bɛ̀ bɛɛ̀ mɑ́ɑ̀ dɛ̀ pɛ̀tɛ́, kɛ̀ bɛsɔmbɛ to kpenkɛ.
8Tì wɑ̃̀rimu kɛ tú: Nɛ̀ yíenní Kuyie nkuù bɛ̀ tɑnnɛ́ tikɔ̃ǹcɛ̃́ɛ̃́tì miɛkɛ, kɛ bɛ̀ yɛ̃̀ĩkùnnɛ kɛ kpénkùnnɛ bɛ to.
9Kɛ̀ Dɑfiti múnkɛɛ bɛ́i nkɛ dɔ̀: Yɛbɑɑ mbɛ̀ ɑ̃ɑ̃̀ yɛ̀ɛ̀ nɑɑ́ mbɛ kpɛ́í timɑ́tì nɛ̀ ticùɔ̀tì kɛ́ bɛ̀ tùɔ̀ti kɛ̀ dɛ̀ ntú bɛ yɛi nkó tiyeti.
10Bɛ̀ɛ nɑɑ́ ntiyũ̀ɔ̃̀ntì kɛ tɛ̃́nkɛ bɑ́ nwúó mbɑ́ sɑ́m̀pɔ́. Pṹtínnɛ́ bɛ kɛ̀ bɛ̀ mpṹṹtí sɑ̃́ɑ̃̀.
11M békúmu nkɛ tú: Sifubɛ bètɛ́ kɛ do sɑ̃́ɑ̃̀ nweɑ̀? Bìtì! Bɛ kóo kɛ́do kpɛ́í nte kɛ̀ Kuyie ndɛɛtɛ́ ibotí tɛì kɛ̀ dɛ̀ bo bɛ̀ yonkɛ.
12Kɛ̀ Sifubɛ yetɛ mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í nte kɛ̀ kutenkù kumɔu pɛ̀tɛ́ mɛsɑ̀ɑ̀, kɛ̀ bɛ̀ pɑ̀ɑ̀ mɛ̀ɛ̀ sɑ̀ɑ̀ nnɑɑ́ nyibotí tɛì kɔ̃mɛ, dɛ̀ nɛ́ bo ndòmmɛ̀ bɛ̀ bo ceetɛ dìì yiè kɛ́wɛ̃tɛní Kuyie mborɛ̀?
13N nɑ́ɑ́nnɛ̀ dímbɛ bɛ̀ɛ̀ í tú Sifubɛ. Kuyie nni ntɑ̃ɑ̃tɛ́ kɛ̀ m bo nɑ́kɛ́ dímbɛ ku nɑ́ɑǹtì, kɛ̀ dɛ̀ n nɑɑtinɛ̀ dɛ kó mutɔ̃mmú.
14Kɛ̀ n yɛ̀mmɛ̀ dò ndɛ̀ bo yonkɛ m botí kɔbɛ Sifubɛ kɛ̀ bɛ̀mɑbɛ̀ɛ tũnnɛ Kirisi.
15Kɛ̀ Kuyie ndo bɛ̀ yóu kɛ́tɑunnɛ̀ kumɑ́ɑ̀ ibotí tɛì, dɛ̀ nɛ́ bo ndòmmɛ bɛ̀ bo wɛ̃tɛ kɛ́ kù tɑunnɛ̀ dìì mɔ̀nnì. Dɛ mɔ̀nnì dɛ̀ bo ndò bɛ̀ do ku kɛ yɑ̃̀ńtɛ́.
16Kɛ̀ Kuyie nte dicɑwɛ̃́ĩtirì kètirì, kù temu dicɑbuu dimɔu. Kɛ̀ kù te mutie kũ̀nnì kù temu mutie mumɔu.
17Sifubɛ dònnɛ̀ mutie bɛ̀ buɔtí mùmmu kupɑku, kɛ̀ bɛ̀ɛ̀ í tú Sifubɛ kɛ̀ bɛ̀ dònnɛ̀ dikpɑ́ɑ̀ kɔ̃mu, kɛ̀ bɛ̀ kɔ̃ũní mu bɑkɛ kɛ tuutɛ́nɛ̀ kupɑku kɔ̃mu, kɛ̀ ì pɛ̀ú mu kó mɛkṹmmɛ̀.
18A nɛ́ bɑ́ mpɔtì kɑ̀ɑ yɛ̀mmɛ̀ dò nhɑ pɛ̃ɛ̃tɛ́ bɛ̀ kɔ̃ṹ ìì bɑkɛ, dikũ̀nnì diì dɑ tɔ, fɔ̃́ɔ̃̀ í dì tɔ.
19Kɛ̀ dɛ̀ yɛ̀mmɛ̀ ɑ bo yĩ́: Bɛ̀ kɔ̃ṹ ibɑkɛ kɛ ùtóo kɛ bo tuutɛ́ mínwe.
20Mɔ́mmuɔ nwe bɛ̀ ì kɔ̃ṹmɛ̀ ì í tɑ̃́ mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í, kɛ dɑ tuutɛ́ ɑ tɑ̃́ mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í, ɑ nɛ́ bɑ́ mpɔtì, dɔɔ̀ mɛyɔɔ̀mmɛ̀ kɛ́ndé.
21Kɛ̀ Kuyie nyí yóu kù bo kɔ̃ṹmɛ̀ mutie mɔ́mmɔmmu kó itebɑkɛ, kù bɑ́ɑ́ dɑ yóu.
22A nyɛ̃́ kɛ dò nKuyie nyóùmu kɛ wɛ̃̀tɛ kɛ sɑ̀. Kù yóùmu bɛ̀ɛ̀ kù yetɛ bɛ kpɛ́í, kɛ sɑ̀ ɑ kpɛ́í kɛ́nsɑ̀ kɑ̀ɑ í yɛ̀ ku kó mɛsɑ̀ɑ̀ mmiɛkɛ, kɛ̀ mɛɛ̀ dɔkɛ kù bo dɑ kɔ̃ṹ itebɑkɛ tɛì kɔ̃mɛ.
23Kɛ̀ Sifubɛ yóu bɛ tookperí Kuyie mbo wɛ̃tɛ kɛ́ bɛ̀ tuutɛ́ bɛ kũ̀nnì, kɛ yɛ̃́ kù mɔ̀kɛmɛ̀ muwɛ̃rímú kɛ bo mɛ̀ dɔ̀ɔ̀.
24A nyɛ̃́ kɛ dò nhɑ tú kutebɑku dikpɑ́ɑ̀ kɔku nku kɛ Kuyie ndɑ kɔ̃ũní kɛ tuutɛ́nɛ̀ bɛ̀ buɔtí mùù tie kupɑku, dɛ̀ tũ tɛ̃́nkɛ bɑ́ nkù yóùnɛ̀ kù bo tuutɛ́mɛ̀ itebɑkɛ mɔ́mmɔnyi i kũ̀nnì.
25N kɔbɛ n dɔ́ kɛ di nɑ́kɛ́ disɔ̀rì kpɛti mɑtì nti kɛ̀ di bɑ́ mpɔtì, Isidɑyɛɛribɛ to í yó nhɑ̃ kɛ kpeńnì sɑ̃́ɑ̃̀, yɛ̀ yó nkpeńnì kɛ kémmúnɛ̀ Kuyie mbo dɛɛtɛ́ mɛ̀mmɛ kù tɑ̃ɑ̃tɛ́ bɛ̀ bɛmɔu ibotí tɛì miɛkɛ.
26Mɛɛ̀ botí nku Kuyie nyóó dɛɛtɛ́mɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ kɛ́ndònnɛ̀ tì wɑ̃̀rimɛ̀ kɛ tú: Odɛɛtíwè bo yɛ̀nní Siyɔ̃ɔ̃ kɛ́ũtɛ́ Sɑkɔbu yɑɑ̀bí yɛi mmɛmɔu.
27Dɛɛ̀ yó ntú mí nnɛ̀ bɛ ti kó mɛtɑummɛ̀, m bo bɛ̀ ũtɛ́ dìì mɔ̀nnì bɛ yɛi.
28Sifubɛ yetɛ Tinɑ́ɑǹsɑ̀ɑ̀tì nti kɛ nɑɑ́ nKuyie nkpɑntídɛ̀ntɔbɛ̀. Dɛ̀ɛ̀ tú ti kó mucɔ̃́ntimu Kuyie mbɛ̀ dɔ́mu kù tɑ̃ɑ̃tɛ́ mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í mbɛ yɛmbɛ̀.
29Kɛ yɛ̃́ Kuyie nhɔ̃ɔ̃ í mpɑ̃ kɛ́fietɛ kù mɛ nhɔ̃ í nyetɛ kù yu wè.
30Di do tú bɛ̀ɛ̀ yetɛ bɛ̀mbɛ Kuyie nkpɛti. Di mmɔ̀nnì kɛ̀ kù di kuɔ́ mmɛsémmɛ̀ Sifubɛ yetɛ mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í ku kpɛti.
31Sifubɛ yetɛmɛ̀ Kuyie nkɛ̀ kù di kuɔ́ mmɛsémmɛ̀ kù múnkɛ yóó mɛ mbɛ̀ kuɔ́ mmɛsémmɛ̀.
32Kuyie nyóumu kɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ bɛmɔu yetɛ ku kpɛti, kɛ̀ dɛ̀ bo yie nkɛ̀ kùu bɛ̀ kuɔ́ mɛsémmɛ̀.
33Kuyie nsɑ̀ɑ̀ ndɛumu, kɛ̀ ku ciì ndɛu kɛ̀ kù yɛ̃́ dɛmɔu. We mbo nɑ kɛ́nɑ́kɛ́ kù tɑ̃ɑ̃tɛ́ tì nɛ̀ kù dɔ́ kɛ́dɔɔ̀ tì.
34Kɛ́ndònnɛ̀ tì wɑ̃̀rimɛ̀ kɛ tú: We nyɛ̃́ ti Yiɛ̀ nyɛ̀mmɛ̀ dòmmɛ̀? We nkù duɔ̀ nyitié?
35We nkù pɑ̃ diyiè mɑrì dɛ̀mɑrɛ̀ kɛ bɑɑ dɛ kó tiyeti?
36Kuù dɔ̀ɔ̀ dɛmɔu, kɛ dɛ̀ te, bɑ́ dɛ̀ nɛ̀ dɛ kó mutɔ̃mmú. Kuyie nyètìrì ńdɛu sɑ̃́ɑ̃̀. Kɛ̀ dɛ̀ mmɛ ndò.