Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - Odommu

Odommu 13

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Bɛnìtìbɛ̀ bɛmɔu dò nkɛ́nyíémmu bɛ̀ɛ̀ bɑkɛ́ bɛ kpɛti kɛ yɛ̃́ Kuyie nkuù bɛ̀ kɑ̀nnɛmɛ̀. Bɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀ bɑkɛ́ Kuyie nkuù bɛ̀ bɑɑ́.
2Dɛɛ̀ kpɛ́í nte kɛ̀ bɛ̀ɛ̀ yetɛ bɛ̀ɛ̀ bɑkɛ́ bɛ kpɛti, bɛ̀ yetɛ Kuyie nkpɛti nti, kɛ̀ bɛ̀ɛ̀ mɛ ntì yetɛ tibeéntì tiì doti bɛ yɔ ĩ́nkɛ̀.
3Bɛ̀ɛ̀ dɔ̀ɔ̀ri mɛsɑ̀ɑ̀, mbɛ̀ í dò nkɛ́ndé bɛ̀ɛ̀ bɑkɛ́, bɛ̀ɛ̀ dɔ̀ɔ̀ri mɛyɛi mbɛɛ̀ dò nkɛ́ mbɛ̀ dé. Kɑ̀ɑ í dɔ́ kɛ́ mbɛ̀ dé, dɔɔ̀ mɛsɑ̀ɑ̀ nkɛ̀ bɛ̀ dɑ sɑ̃ntɛ.
4Bɛ̀ pĩ́ nKuyie ntɔ̃mmú mmu kɛ bo dɑ teennɛ̀ kɑ̀ɑ dɔɔ̀ mɛsɑ̀ɑ̀. Kɑ̀ɑ dɔ̀ɔ̀ri mɛyɛi ndé bɛ, kɛ yɛ̃́ Kuyie nkuù bɛ̀ duɔ́mmɛ̀ dɛ kó mutɔ̃mmú kɛ bɛ̀ fɛ̃́ũnko bɛ̀ɛ̀ dɔ̀ɔ̀ri mɛyɛi nkɛ bɛnkú Kuyie nyí dɔ́mɛ̀ bɛ̀ dɔ̀ɔ̀ri dɛ̀.
5Dɛɛ̀ kpɛ́í nte kɛ̀ ti dò nkɛ́nyíé mbɛ̀ɛ̀ bɑkɛ́ bɛ kpɛti, dɛ̀ nɛ́ bɑ́ ntú bɛ̀ bo ti fɛ̃́ũmmɛ̀ mɑ́ɑ̀ kpɛ́í, ti yɛ̀mmɛ̀ yɑ̀ɑ̀ bo nti bekùnɛ̀mɛ̀ kpɛ́í.
6Dɛɛ̀ te kɛ̀ di yietì dɑ̀ḿpóò. Bɛ̀ɛ̀ pĩ ndɛ kó mutɔ̃mmú Kuyie nkuù mù mbɛ̀ duɔ́, nkɛ̀ bɛ̀ mù pĩ.
7Nduɔ̀nnɛ̀ bɑ́ wè ò te dɛ̀: Kɛ yietì dɑ̀ḿpóò o yɛmbɛ̀, kɛ yietì dɛ̀ɛ̀ dò do nkɛ́nyietì di dò nkɛ́ ndɛ̀ yietì bɛ̀, kɛ́nyíé di dò nkɛ́nyíé mbɛ̀ɛ̀ kpɛti, kɛ́ndé di dò nkɛ́ndé bɛ̀.
8Di bɑ́ mbɑnnɛ̀ òmɔù, dibɑ̀nnì bomu di bo nyietì dì diì tú di bo ndɔ́mɛ̀ ditɔbɛ̀. Wèè dɔ́ bɛtɔbɛ̀ ò dɔ̀ɔ̀ Kuyie nkuɔ́ imɔu yɛ̃mmɛ̀ mmɛ.
9Ntɛnɛ̀ ikuɔ́ yɛ̃mmɛ̀: Bɑ́ɑ́ duɔ́nɛ̀ wèè í tú ɑ pokù yoo wèè í tú ɑ dɔù, bɑ́ɑ́ kuɔ onìtì, bɑ́ɑ́ soutɛ́ kɛ́cɑɑ̀rɛ̀ ɑ kou tɔù yètìrì, bɑ́ɑ́ yúúkú, bɑ́ɑ́ yɑɑ nhotɔù kpɛrɛ mɑrɛ̀. Dɛ kó ikuɔ́ imɔu kó dikũ̀nnì tú: Ndɔ́ ɑ kou tɔù ɑ dɔ́ mɛ̀ɛ̀ botí ɑmɑ́ɑ̀.
10Wèè dɔ́ o kou tɔù ò í ò dɔ̀ɔ̀ri mɛyɛi, ò dɔ̀ɔ̀ri Kuyie nkuɔ́ yɛ̃mmɛ̀ mmɛ.
11Di yɛ̃́mɛ̀mu ti bo yɛ̀ɛ̀ mɔ̀rɛ̀ miɛkɛ. Dɛ̀ tùɔ̀kɛmu di bo entɛmɛ̀, kɛ yɛ̃́ ti tɔ̀ɔ́nɛ̀mu mɛdɛɛtímɛ̀ sɔmmɛ di mmɔ̀nnì.
12Kɛyènkɛ̀ yòtɛ́mu kɛ̀ dɛ̀ ɑutɛ́ kɛ bo wentɛ́, yóunɛ̀ dibiìnnì kó mutɔ̃mmú mumɔu, kɛ bɑ́ɑ́tí kuwenniku kó tikpɑ̀rìnɛntì.
13Ti fòmmu nwenni kɛ̀ ti kérí kuwenniku miɛkɛ. Ti yóu mudikɛ́tontímù nɛ̀ tinɑyɑ̃̀kɛ́muɔ́ntì, kɛ bɑ́ ndɔuti dɔutinɛ̀ titɔbɛ̀, kɛ bɑ́ nfòù mufòmmu yɛimu, kɛ bɑ́ ndɔ́ yɛkpɑ̀rɛ̀ nɛ̀ mɛhɛ̃ɛ̃mmɛ̀.
14Nfòùnɛ̀ mufòmmu pɑ̀mmù mùù tu Kirisi kɔ̃mu, kɛ tɛ̃́nkɛ bɑ́ ndɔɔri di mɔ́mmɔmbɛ di kɔ̃̀ntì dɔ́mɛ̀.