Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - Odommu

Odommu 12

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1N kɔbɛ Kuyie ndi dɔ̀ɔ̀mu mɛsɑ̀ɑ̀, dɛɛ̀ te kɛ̀ n di tiè nkɛ tú dí kù duɔ́ ndi kɔ̃̀ntì nɛ̀ di fòmmu kɛ̀ dɛ̀ ndò ndipɑ̃nnì sɑ̀ɑ̀rì dìì kù wenni dìì dò pɑ́íí. Dɛɛ̀ yó ntú mubɑ́ɑmmu di dò nkɛ́ nkù bɑ́ɑ́ mmù.
2Bɑ́ ncɔúnɛ̀ kuntenkù kuù nkó mɛdɔɔ̀rìmɛ̀. Yóunɛ̀ kɛ̀ Kuyie nceetɛ di yɛ̀mmɛ̀ pɑ́íí, mɛm̀mɛ di bo nɑmɛ̀ kɛ́bɑntɛ́ kù dɔ́ dɛ̀ dɛ̀ɛ̀ wenni pɑ́íí.
3Nɛ̀ Kuyie nni ndɔ̀ɔ̀ mɛ̀ɛ̀ sɑ̀ɑ̀ nkpɛ́í nkɛ̀ n nɑɑ́ ku kó ditɔ̃nnì, n dɔ́ kɛ di nɑ́kɛ́ kɛ tú di yɛ̀mmɛ̀ bɑ́ ndò ndi dɛu kɛ pɛ̃ɛ̃tɛ́ di dommɛ̀. Kɛ̃́kùnnɛ dimɑ́ɑ̀ kɛ́yie nKuyie ndi duɔ́ nyɛ̀ɛ̀ fɔ̃̀tɛ̀.
4Wéntɛ́nɛ̀ onìtì mɔ̀kɛ mɛ̀ɛ̀ botí itùòti pɛ́u kɛ̀ i tɔ̃mmú cɑ̃́ɑ̃́ ncɑ̃́ɑ̃́.
5Tínti Kirisi kɔbɛ ti kpɛrɛ mɛ ndò, kɛ̀ ti sũ koò tɑ̀unɛ̀, ti wɛ̃ tikɔ̃̀ntì timɑ́ɑ̀ ndi, kɛ teé ntitɔbɛ̀.
6Bɑ́ wè kòo pɑ̃nnì cɑ̃̀ɑ̃́ nKuyie nhò pɑ̃ kɛ̀ dɛ̀ mɑ̀mɛ̀, kɛ̀ Kuyie nyɛ̃ nwèè duɔ́ nwè ku nɑ́ɑǹtì, wè nti nɑ̀ɑ́ nti tɑ̃́kùmɛ̀ dòmmɛ̀.
7Kɛ̀ Kuyie nyɛ̃ nwèè nteé mbɛtɔbɛ̀, wè mbɛ̀ teé, kɛ̀ kù yɛ̃ nwèè ntiè mbɛtɔbɛ̀, wè mbɛ̀ tiè.
8Kɛ̀ kù yɛ̃ nwèè nyɑ́úkùnko bɛtɔbɛ̀ kɔ̃̀ntì wè ntì yɑ́úkùnko, kɛ̀ kù duɔ́ nkɑ̀ɑ mɔ̀kɛ ɑ kpɛrɛ ɑ ḿpɑ̃ɑ̃ nnɛ̀ mɛyɛ̀mmɛ̀ mɛ̀mɑ́ɑ̀, kɛ̀ kù yɛ̃ nwèè nni bɛtɔbɛ̀ wè nni kɛ̀ dɛ̀ wenni, kɛ̀ kù yɛ̃ nwèè ńteé mbɛcĩ̀rìbɛ̀, wè mbɛ̀ teé nnɛ̀ diwɛ̀ì.
9Ndɔ́nɛ̀ ditɔbɛ̀ nɛ̀ timɔ́mmɔnti kɛ níí mmɛyɛi kɛ tɑunnɛ̀ dimɑ́ɑ̀ mɛsɑ̀ɑ̀ nteii.
10Ndɔ́nɛ̀ ditɔbɛ̀ díndi Kirisi kɔbɛ, kɛ́ndé ditɔbɛ̀.
11Di bɑ́ ntú bɛtɔ̃nnɛ́díébɛ̀, di kɔ̃̀ntì ńyɑu kɛ̀ di mpĩ́ nti Yiɛ̀ ntɔ̃mmú kɛ̀ Muyɑɑ́nsɑ̀ɑ̀mù ndi teénnɛ̀.
12Dɛ̀ ndi nɑɑti di bɑɑ dɛ̀ kpɛ́í, kɛ̀ di fɛ̃́ũ̀rì di mmi kɛ bɑ́ɑ́ nKuyie nsɑ̃́ɑ̃̀.
13Nteénnɛ̀ di kɔbɛ Kirisi kɔbɛ dɛ̀mɑrɛ̀ bɛ̀ dónnì dìì mɔ̀nnì, kɛ́ncɔú bɛpɔ̀ɔ̀bɛ̀ nɛ̀ diwɛ̀ì.
14Kɛ̀ bɛ̀ di fɛ̃́ũnko di mbékú Kuyie nkó mɛsɑ̀ɑ̀ mbɛ kpɛ́í, di mbékú Kuyie nkó mɛsɑ̀ɑ̀ bɛ̀ɛ̀ di fɛ̃́ũnko bɛ kpɛ́í, di bɑ́ mbɛ̀ buɔ̀ nkusĩ̀nkù.
15Di níí ńwɛ̃ńnɛ̀ diwɛ̀ì bo bɛ̀ kɛ yɑ̃nku kɛ nwɛ̃ńnɛ̀ bɛ̀ɛ̀ kuɔ̀, nkɛ kuɔ̀.
16Nyonɛ̀ titɔbɛ̀ tú mù, di bɑ́ nhɑ̃ sifeé, nkɛ̃́kùnkonɛ̀ dimɑ́ɑ̀, di yɛ̀mmɛ̀ bɑ́ ndò di yɛ̃́ dɛmɔu.
17Di bɑ́ nfɔku mɛyɛi bɛ̀ɛ̀ mɛ̀ ndi dɔɔri. Ndɔɔrinɛ̀ dɛ̀ɛ̀ wenni kɛ̀ bɛ̀nìtìbɛ̀ bɛmɔu wúó.
18N dɔɔrinɛ̀ di bo nɑmɛ̀ kɛ́nnɑɑtinɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ bɛmɔu.

19Di bɑ́ nwɑnti kɛ́pɛitɛ di mɔ́mmɔmbɛ, yóunɛ̀ kɛ̀ Kuyie nkpɑ ndi kpɛ́í, nkɛ yɛ̃́ ti wɑ̃̀rimɛ̀ kɛ tú: Mí nKuyie, míì yóó kpɑ̀ ndi kpɛ́í.
20Kɛ̀ dikònnì bo ɑ kpɑntídɛ̀ntɔù, duɔ́ nwe kòo di, kɛ̀ sinɛ́yɛ̃ĩ ò bo, duɔ́ nwe kòo yɑ̃̀. Kɑ̀ɑ dɔ̀ɔ̀ mɛm̀mɛ dɛ̀ dò nhɑ còú yɛhɑ̃ɑ̃kũɔ̃ nyɛ o yuu ĩ́nkɛ̀.
21A bɑ́ɑ́ yie nkɛ̀ mɛyɛi ndɑ nɑ, ńdɔɔri mɛsɑ̀ɑ̀ nkɛ̀ mɛɛ̀ nte kɑ̀ɑ nɑ mɛyɛi.