Text copied!
CopyCompare
Godigo dwagi yai po buku - Rom

Rom 2

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Te Godigo te tobage dwai dwai kolesaga ebo we bidi dabe dali sębę ebo dao. Tama agai te sębę ebo homu haninanigo da, teda dage tigidali bidi dabego gasa bagebolo po ela palobo da, eno dage deli delibolo e po obao, nago te naga yali dwai sę te geme dualobo usu me egobeo. Nago po wei ponainogo yali usu egobeo. Odao, nago gasa bidi dali naga po weyu yali, tama tebo kolesagago nago po nagaba digi te po obao. Magi baso meni, nago gasa bidi agabolo naga “Nago dwai kolesaga yai,” po wai, tiali goli naga digi nago me te tobage dwai kolesaga ebo dao.
2Tiali goli dago koneani, Godigo te tiwai dwai kolesaga ebo bidi augwalibolo te dwai dene sabo sę wei ponobo dao. Tama tiyu Godigo po tų ebo te dolo mu naga ebo dao.
3Odao. Nago te tobage dwai kolesaga ebo bidi dabe augwalibolo te po weyu yali, tiali goli naga digi nago me te tiwai kolesaga yai, nago magi homu ebo dawe? Naga digi te Godigo po tų gedelama wi pabo usu yaibawe?
4Te ma, nago e homu ebawe, “Te Godigo ena wiegi yai bugagia iliyu, tama ena bobobage sogo tonaluyu, tama agai te dwai sę ebo wei enabolo polo me ponogobeo.” Te homu egio. Te Godigo wiegi yai polo wei ponosiąbo kolesaga ebode, te nago homugo te olo nai tiwai da, te homu ebawe? Godigo homugo nage homu begelemainogo, tama agai dwagi yai kolesaga naga nagebolo eyu tonalubo dao. Te kolesaga page nago konebewe?
5Tiali goli nago naga homu mu palia selama, tama nago homu me begelebeo. Tialima tebo kolesagago te nago te dwai dene sabo sę ebo te pesage genuai holobao, te mone ge sabobo piduai tiwai. Te nosali te bodolu mani side te Godigo doloba pai po tų ebode te agai sębę hania haninama pedalaibao, tama nage te dwai dene te sogo saibao.
6Godigo te tigidali bidigo yali kolesagade usu nama dobawaibao.
7Tama mebago da, te dwagi yai kolesagade bomo elama bidiyu, tama tebo kolesagago augwaligo te genuai nogi me te wiegi yai nogi me te me dolisąbo bidada pabo ula te tų gegebo sę ebo dao. Tama Godigo te tama kolesaga ebo bidi dabe augwalibolo te bugagia bidada peyu, bidada pabo bidibo ula mawaibao.
8Tama mebago homugo augwade naga koneyu, tama augwaligo mu po wabo te tudiba munama, tama dolo isąwai kolesaga wali pabo dao. Teda Godigo te bidi dabe augwali dali dwai homu mu eyu, tama genuai sębę eyu yaibao. Tama tiyu agai te dwai dene mu sabo sę augwaliba wei ponaibao.
9Te dwai denede augwaligo hwa mu waibao, te dwai kolesaga yali bidi dabe tigidali, te Juda dabe augwaligo te dwai dene hasia selama, tama nosali te Juda hani isąwai bidi dabe augwali me tama naga tiaibao.
10Tiali goli Godigo te wiegi yai kolesaga ebo tigidali bidibolo te genuai nogi me, te wiegi yai nogi me augwalibolo mayu, tama augwali aga dali hodobo bugagia bidaibao. Te Juda dabe augwalibolo hasia menama, tama nosali te Juda hani isąwai bage augwalibolo me mawaibao.
11Magi baso meni. God agai te we bidi dabe dagalobo si, agai te nogi yai we bidi tedali dagaloyu, te nogi meni yai we bidi tedali dagaloyu ebo menio. Aga da te tobage kolesaga ebo bidi menio.
12Te e tiwai yaibao: God agai te Juda hani isąwai bagebolo aga bomo yai po mabe. Tama tibaso, agai te augwaligo yali dwai kolesagade augwali po tų ebo si, augwaligo te bomo yai po bolali sęde agai augwali osola sulama dene magobeo. Tiali goli augwaligo augwa digi bomai po bolo baso, agai augwali dene mawaibao. Me ma, te Juda dabe augwaligo te Godigo augwalibolo mani bomo yai po konebo dao. Tama te bomo yai po koneyu dwai sę yali bage augwali Godigo te bomo yai pogo osola sulama tama dene mawaibao.
13Magi baso meni. Te bidi dabe augwaligo bomai po odolama, tama te po augwaligo homuba musiąwani da, augwali te God gedude doloba pai bidi me pedalogobeo. Menio. Te tigidali bomai po tigidali sogo wali pali bidi, te bidi dabe augwali naga te Godigo augwali te doloba pai bidi nogi yaibao.
14Eno te kolesagade po me elalubao. Te Juda hani isąwai gasa hani bidi dabe augwaligo te Godigo te Juda hani dabebolo mani bomai po meni yani, tiali goli augwa digi augwa homude augwaligo te bomai po wali pabo kolesaga wali peyu da, teda te kolesaga ebo bidi dabe augwaligo te bomai po meni yai goli, augwa tama tilama tama augwa homu aga digi te augwa bomai po tiwai elalubo dao.
15Augwa tama kolesaga ebode, te bomai pogo page te Godigo augwaligo homude asęani te hania mu pedalai. Tama te homude elalubo bomai pogo augwaligo ebo kolesaga osola subo dao. Tama me sogo augwa homugo augwa yali sęde po tų iliyu ebo, tama me sogo augwaligo yali kolesagade te augwa homugo te kolesaga usu da homu ebo dao.
16Eno te Godigo wiegi yai gesi po te we bidibolo pusubo si eno e po me pusubo dao. Odao, te Godigo te aga bomai po mani bage me, te bomai po sisąwani bage me augwali tigidali dali Godigo te po tų nosali yaibao. Tama tiyu agai te po tų dodolobo sę te Krais Jisasgo nogoba muyu, tama te bidi dabego geme ebo kolesaga osola suyu yaibao.
17Dage Rom dabe tomode te bidi dabe meba te Juda dabe da. Te dage Juda dabe deli delibolo eno po obao. Nage da, nago nogi Juda elaluyu tama nago homu te bomai poba tialuyu, tama Godigo nagebolo te bomai po mobaso, tebogo nage te po tųde tau saibao, te homu ebo dao. Naga digi naga nogi ugwaba siyu tama nago te po wabo dao, “Ena Godigo bidi dao,” te wabo dao,
18“Te Godigo homu kolesaga eno koneai, agai enabolo ‘Te kolesaga yao’ po eno odali,” nago te po weyu tama naga digi naga nogi ugwaba sabo dao. Augwaligo nage te bomai pode usu da olama, tama nago te doloba pai kolesaga koneyu godolo ebo dao.

19Nago e tiwai homu ebo dao: “Te bomai pode eno te kolesaga page badi te mu po me sali da,” te homu eyu, tama “Eno te gedu widai bidi dabe augwali te eno tų me ola mabo usu dao. Ena te hulide bidibo bidi dabe augwaligo ula tiwai bidibao. Ena te kolesaga meni yai bidi dabe augwali po ola mabo bidi. Ena te bugagia konesiąwai dwasianu wai puluba tiwai bidibo bage po ola mabo tisa bidi da” wai.
21Odao. Nago te gasa bidi dabe ola mobaso da, teda magi baso nago naga digi naga ma ola mabo meniwe? Nago po pusuyu te bidigo nai wi me sigio po wali, tiali goli naga digi nago magi baso nai wi sabo dawe?
22Nago te po wali, “We bidigo te dwai penani ebo kolesaga me igimio” wali, tiali goli nago naga digi te penani sę ebo kolesaga magi baso ebo dawe? Gasa we bidi augwaligo te tibo god dabebolo lotu po weyu tama augwalibolo masigi me haniani dwagi yai nai me mabo dao. Nago te sęde te po wabo dao, “Eno te tibo godibolo lotu wabo kolesaga mu hagelabo.” Tiali goli magi baso nago te tibo godigo lotu beba pelama, te mani nai wi sabo dawe?
23Nago naga nogi ugwaba siyu, tama nago te po wai, “Eno Godigo bomai po koneai dao” wai. Tiali goli nago naga digi te bomai po boloyu yali, tama te kolesagago nago te Godigo nogi dolai dao.
24Te nago te kolesaga dolali, tede te bukude te tama tiwai po elalubao, “Te Juda hani isąwai bagego dwai posobo po weyu te po wabo dao, ‘Te Juda dabego God aga bomo meni yai bidi mu dao,’ augwaligo te posobo po Godigo nogide wabo dao,” te po te bukude asęna elalubao.
25Te Godigo nogi dolobo sęde eno po me elalubao. Odiąo. God agai dagede sa muyu, tama dagego aga dąį ilimainogo duga tigiwali togolama, tama dagego te bomai po tigidali bugagia wali pobaso da, teda te tigiwali togobo sę ebogo aga du mu walaibao. Tiali goli dagego te bomai po bolali da, teda augwaligo dage tigiwali togwali digi, dage te tigiwali togosiąwai bidi dabe tiwai pedalai dao. Te tigiwali togobo sę ebogo dage tau sogobeo.
26Me ma, te tigiwali togosiąwani Juda hani isąwai bidi dabe augwaligo te Godigo bomai pogo kolesaga tigidali bugagia wali pobaso da, teda te bidi dabego nogi te tigiwali togwali Juda dabego nogi tiwai mu elaluaibao.
27Mu tama, dage Juda dabe dagego te bomai po elalubao, tama augwaligo dage tigiwali togwai. Tiali goli dagego te bomai po boloyu yai. Tama te Juda hani isąwai bage augwali olo bidibao, augwa tigiwali togosiąwani bidi dabe bidibo dao. Tiali goli augwaligo te Godigo bomai po wali mu pai yaibaso da, teda augwaligo ebo kolesagago dagego kolesaga aiyaba elaluyu tama po dagebolo naga waibao.
28Magi baso meni. Te bidi aga tigi daide naga te Juda bidi bidibo bage, te tobage bidi aga te Juda bidi mu menio. Tama te tigiwali togobo sę ebogo te tigiwali togwali bidi te Godigo gedude te doloba pai bidi nigigobeo, te usu egobeo. Te menio.
29Te mu Juda bidi mu bidibo bidi, aga agai homu kolesagade te God wali pabo bidi bidibo dao. E tiwai dao, aga homude te dwai kolesaga togwa sąwai bidi, te tobage bidi te Juda bidi mu dao. Tama Godigo Mobo Bidigo aga dali te sę ebo dao, te bomai po wali pabo kolesagago te tobage sę ebo usu menio. Tama te dwai kolesaga togwa sąwai bidi, aga te e tǫde bidi gedude nogi ugwaba sabo bidi tiwai bidigobeo. Menio. Agai nogi te Godigo ugwaba saibao.