Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - Odommu

Odommu 3

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kɑ̀ɑ tu Sifu dɛ̀ bo dɔɔ̀ bɑ? Mucɑ̃mmù bo dɑ dɔɔ̀ bɑ?
2Dɛ̀ nɛ́ bo dɔɔ̀mu bɑkɛ, kɛ yɛ̃́ Kuyie nketɛ́ kɛduɔ́mmɛ̀ Sifubɛ mbɛ ku nɑ́ɑǹtì.
3Ti bo yĩ́ bɑ? Kɛ̀ Sifubɛ mɑbɛ̀ í yie nKuyie mbɛ́i ntì dɛ̀ dɔ́ kɛ́ dɔ̀ Kuyie nyí dɔ̀ɔ̀mu kù bɛ́i ntɑ̀ɑ̀?
4Bìtì! Bɑ́ kɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ bɛmɔu í wetí Kuyie mbɑ́ɑ́ yóu kù bo nwetímɛ̀ kɛ́ndonnɛ̀ tì wɑ̃̀rimɛ̀ kɛ tú: Kɑ̀ɑ nɑ̀ɑ́, nhɑ nɑ́ɑǹtì ntú timɔ́mmɔnti, kɛ̀ bɛ̀ dɑ bekùnɛ̀ ɑ kpɛti ńnɑɑti.
5Kɛ̀ nsɑ̀ kɛ̀ ti yɛ̃́ ti bo dɔɔ̀ dɛ̀ kɛ í dɛ̀ dɔ̀ɔ̀, kɛ̀ kù dɔ̀ɔ̀ kù bɛ́i ntì, ti yĩ́ kù í wenni kù ti kpetínnɛ́ dìì mɔ̀nnɑ̀ɑ̀? (N nɑ́ɑ́ mbɛnìtìbɛ̀ yɛ̀mmɛ̀ dòmmɛ mmɛ.)
6Bìtì! Bìtì! Kɛ̀ Kuyie nyí wetí kù bo yĩ́mɛ kɛ́bekɛ́nɛ̀ bɛnìtìbɛ̀.
7Kɛ̀ nsɑ̀ kɛ̀ n yɑ́ɑ̀bìsí bo nte kɛ̀ Kuyie nkó timɔ́mmɔntii feitɛ́ kɛ́dɛ́úkùnnɛ ku yètìrì, bɑ nkpɛ́í bo nte kɛ̀ kù m bekɛ́nɛ̀ tɛ̃́nkɛ?
8Bɛ̀ɛ̀ tũ nyɛ̃ nti ńdɔɔri mɛyɛi nkɛ̀ mɛ̀ɛ pɛitɛ́ mɛsɑ̀ɑ̀, bɛ̀ɛ̀ nɑ̀ɑ́ mmɛmmɛ Kuyie mbo bɛ̀ kpetínnɛ́ kɛ́nnɑɑti.
9Ti bo yĩ́ Sifubɛ pɛ̃ɛ̃tɛ́ bɛ̀ɛ̀ í tú Sifubɑɑ? Bìtì! Tì bɛ́immu kɛ tú Sifubɛ nɛ̀ bɛ̀ɛ̀ í tú Sifubɛ bɛ̀ tu mɛyɛi nkó tidɑɑtì nti.
10Tì wɑ̃̀rimɛ̀ kɛ tú: Òmɔù í bo wèè wetí, bɑ́ omɑ́ɑ̀.
11Òmɔù í ciì, òmɔù í wɑnti Kuyie.
12Bɛmɔu bɛ̀ yetɛ́mu, kɛ dɛ̀tɛ́nɛ̀ Kuyie. Òmɔù í dɔɔri dɛ̀ɛ̀ wenni bɑ́ omɑ́ɑ̀.
13Kɛ̀ bɛ nɑ́ɑǹtì dò nkufɔ̃ti kùu feí, kɛ̀ bɛ̀ soú, tìì yìɛ̀ní bɛ nɔ kɛ̀ tì tii kɛ dò mmɛwɑɑ̀dɔ̀mmɛ̀.
14Bɑ́ bɛ nɔ̀ í wenni, kɛ̀ bɛ nɑ́ɑǹtì tii.
15Kɛ̀ bɛ̀ ɔ̃ ndɔ́ mɛcɑ̃ɑ̃ nkɛ bo kuɔ.
16Kɛ̀ bɛ̀ pɛ̃ɛ̃tɛ́ kɛ̀ɛ̀ bíɛ́kɛ̀, mɛyɛi nnɛ̀ mɛyɛǹcɑɑ̀rìmɛ̀ dɛɛ̀ ɑ̃nnɛ́.
17Bɛ̀ í yɛ̃́ mɛom̀pùmɛ̀ kó kucɛ.
18Bɛ̀ í dé Kuyie.

19Ti yɛ̃́mu kɛ dò nKuyie nkó ikuɔ́ nɑ́ɑ́nnɛ̀ bɛ̀ɛ̀ ì te bɛ̀mbɛ, kɛ̀ dɛ̀ bo yie nkɛ̀ bɛ̀ bɑ́ɑ́ nɑ kɛ́peri, kɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ bɛmɔuu bɑntɛ́ bɛ̀ túmɛ̀ bɛyɛibɛ Kuyie nyììkɛ̀.
20Òmɔù bɑ́ɑ́ nɑ kɛ́dɔɔ̀ ikuɔ́ yɛ̃mmɛ̀ kɛ́wenkɛ Kuyie nyììkɛ̀, ikuɔ́ ti bɛnkú ti tumɛ̀ mmɛ bɛnitiyɛibɛ.
21Di mmɔ̀nnì Kuyie nyí ti wénkùnko nɛ̀ ikuɔ́ miɛkɛ, ku pɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑm̀bɛ̀ nɛ̀ ikuɔ́ pɑ́tɛ dɛ̀ tì bɛ́immu.
22Kuyie nhɔ̃ɔ̃ wénkùnnɛ onìtì ò tɑ̃́ dìì mɔ̀nnì ndi Yesu Kirisi. Kù mɛ̀ dɔ̀ɔ̀ri bɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀ tɑ̃́ bɛ̀mbɛ Yesu, kù í bɑɑ̀tì òmɔù.
23Bɛnìtìbɛ̀ bɛmɔu yetɛ́mu kɛ pɑ̀ɑ̀ Kuyie nkó tikpetì.
24Di mmɔ̀nnì Kuyie nnɛ̀ ku kó mɛsɑ̀ɑ̀ nkɛ̀ kù bɛ̀ wénkùnnɛ fɑ̀ɑ̀rɛ̀ kɛ̀ Yesu Kirisi bɛ̀ dɛɛtɛ́ nɛ̀ mɛyɛi. Dipɑ̃nnì ndi fɑ̀ɑ̀rɛ̀.
25Kuyie ndo miḿmu nɛ̀ dimɔ̀nnì, kù nɛ́ mɛ ndɔɔ̀rimɛ̀ kù bɛ́i ntì kù bɑ́ɑ́ yie nkɛ́yóu mɛyɛi nyɛmbɛ̀ sɑ̃́ɑ̃̀ kɛ í mbɛ̀ kpetínnɛ́, dɛɛ̀ te kɛ̀ kù tɑ̃ɑ̃tɛ́ ku Birɛ kɛ̀ bɛ̀ dɛ̀ kùɔ, kɛ dɛ̀ bo ũtɛ́ bɛnìtìbɛ̀ yɛi.
26Di mmɔ̀nnì Kuyie nwénkùnko bɛ̀ɛ̀ tɑ̃́ bɛ̀mbɛ Yesu kɛ bɛnkú kù túmɛ̀ timɔ́mmɔnti yiɛ̀.
27Kuyie nwénkùnko ɔ̃̀mmɛ botí bɛnìtìbɛ̀? Bɛ̀ dɔ̀ɔ̀ mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í nyikuɔ́ yɛ̃mmɑ̀ɑ̀? Ɔ́ɔ̀! Bɛ̀ tɑ̃́ mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í nkɛ Yesu. Kɛ̀ dɛ̀ dò mmɛmmɛ onìtì bo yĩ́mɛ kɛ́sɑ̃ntɛ omɑ́ɑ̀.
28Ti yɛ̃́mu kɛ dò nhonìtì í dɔɔri Kuyie nkó ikuɔ́ kɛ̀ kù ò wénkùnko, ò tɑ̃́ dìì mɔ̀nnì ndi Yesu.
29Yɑ́ɑ̀ Kuyie ntu Sifubɛ mɑ́ɑ̀ kɔku nku? Ɔ́ɔ̀! Kù tú ibotí imɔu kɔku nku.
30Kuyie mbo kumɑ́ɑ̀ ndi kɛ wénkùnko Sifubɛ nɛ̀ bɛ̀ɛ̀ í tú Sifubɛ bɛ̀ tɑ̃́ dìì mɔ̀nnì Yesu.
31Ti pɑɑ̀nkomu ikuɔ́ ti tɑ̃́ mɛ̀ɛ̀ kpɛ́ínɑ́ɑ̀? Ɔ́ɔ̀, ti pètìnkɛ ì commu i fɔ̃̀tìrì ndi.