Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - Odommu

Odommu 9

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1N tú Kirisi kou nwe kɛ̀ Muyɑɑ́nsɑ̀ɑ̀mù bo m miɛkɛ kɛ n ni kɛ̀ n nɑ̀ɑ́ ntimɔ́mmɔnti n yí soú.
2N yɛ̀mmɛ̀ mɛɛ̀ cɑ̀ɑ̀ri mɛdiɛ̀ nkɛ̀ dɛ̀ nyóù sɑ̃́ɑ̃̀.
3N nɑ ndɔ́mu Kuyie nni ncɔ̃ɔ̃ kɛ̀ n yɑtɛnɛ̀ Kirisi kɛ̀ nsɑ̀ kɛ̀ dɛ̀ bo yie nkɛ̀ m botí kɔbɛ Isidɑyɛɛribɛɛ cootɛ́.
4Bɛ̀ tu Isidɑyɛɛri yɑɑ̀bí nyi, kɛ̀ kù bɛ̀ dɔ̀ɔ̀ ku bí, kɛ bɛ̀ bɛnkɛ kù dɛu mɛ̀ɛ̀ botí, kɛ bɛ̀ tɑunnɛ̀ kumɑ́ɑ̀. Kɛ bɛ̀ duɔ́ nyikuɔ́, kɛ bɛ̀ bɛnkɛ ku kpetì, kɛ bɛ̀ bɛnkɛ bɛ̀ yóó nkù bɑ́ɑ́mmɛ̀ kɛ bɛ̀ dɔúnnɛ̀ yɛnɔ̀.
5Bɛɛ̀ tu ti yɑ̀ɑ̀rìbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ yètɛ̀ feí bɛ kó iyɑɑ̀bí nyi, kɛ̀ Yesu boǹní bɛ kó kubotí miɛkɛ wèè bɑkɛ́ dɛnɛnnɛ̀ dɛmɔu. Kuyie nyètìrì ǹdɛu sɑ̃́ɑ̃̀. Kɛ̀ dɛ̀ mmɛ ndò.
6Dɛ̀ í tú n yɛ̃ nKuyie nyí dɔ̀ɔ̀ kù do bɛ̀ dɔúnnɛ̀ dìì nùù, n dɔ́ kɛ yĩ́ Isidɑyɛɛribɛ bɛmɔu bɛɛ̀ í tú Isidɑyɛɛribɛ mɔ́mmɔmbɛ.
7Dɛ̀ í tú Abɑrɑhɑmmu yɑɑ̀bí imɔu ìì tu o bí mɔ́mmɔnyi, kɛ yɛ̃́ kù do yɛ̃ nkù bo ò dɔɔ̀ mɛsɑ̀ɑ̀ nyIsɑki kó ibí kpɛ́í nkɛ.
8Dɛ̀ í tú bɛ̀ɛ̀ cicɛ tú Abɑrɑhɑmmu bɛɛ̀ tú Kuyie mbí, bɛ̀ɛ̀ yie nkù do bɛ̀ dɔúnnɛ̀ dìì nùù bɛɛ̀ tu ku bí.
9Ntɛ Kuyie ndo ò nɑ̀kɛ́ tì kɛ dɔ̀: Dɛ̀ yɑ̀ɑ̀ bo mmɛ̀ nkɑ̃̀ɑ̃́kɛ́ kɛ̀ nní nwɛ̃tiní kɛ sɔ̃́ nSɑrɑɑ pɛitɛ́ dɛnitidɑbirɛ.
10Debekɑɑ kó ibí idɛ́ì do wɛ̃ḿmu i cicɛ Isɑki.
11Ò mu nyí ì pɛitɛ́ dìì mɔ̀nnì, ì í dɔ̀ɔ̀ mɛyɛi mmɑmɛ̀ yoo mɛsɑ̀ɑ̀ mmɑmɛ̀ kɛ̀ Kuyie ntɑ̃ɑ̃tɛ́ dɛ̀mɑrɛ̀ kɛ̀ dɛ̀ bo ntú ku kpɛrɛ, dɛ̀ í tú ì dɔ̀ɔ̀ mɛsɑ̀ɑ̀ mɑmɛ̀ kɛ̀ mɛɛ̀ te, kù dɔ̀ɔ̀ kù dɔ́ mɛ̀mmɛ kɛ nɑ́kɛ́ Debekɑɑ kɛ dɔ̀:
13Osɑ́m̀pɔ́ù bo mbɑkɛ́ Okótì, kɛ́ndònnɛ̀ tì wɑ̃̀rimɛ̀ kɛ tú: N dɔkɛ Sɑkɔbu kɛ nii Esɑyu.
14Ti bo yĩ́ Kuyie nyí wennɑɑ̀? Áɑ̀!
15Kɛ yɛ̃́ kù do nɑ̀kɛ́mɛ̀ Mɔyiisi kɛ dɔ̀: M bo kuɔ́ mmɛsémmɛ̀ n dɔ́ kɛ́ mɛ̀ kuɔ́ nwè kɛ́dɔɔ̀ mɛsɑ̀ɑ̀ n dɔ́ kɛ́ mɛ̀ dɔ̀ɔ̀ wè.
16Dɛ̀ í tú onìtì weè ɔ̃ ndɔ́ yoo nɛ̀ o kó mɛwɛ̃́ɛ̃́rìmɛ̀, Kuyie nkuù ɔ̃ɔ̃ ò kuɔ́ mmɛsémmɛ̀.
17Tì wɑ̃̀ri kɛ tú Kuyie ndo nɑ̀kɛ́ Esibiti kóo kpɑ̀ɑ̀tì kɛ dɔ̀: N dɑ duɔ́ ntikpɑ̀tì kɛ bo bɛnkɛ n wɛ̃rímú mmu, kɛ̀ bɛ̀ɛ dɛ́úkùnnɛ n yètìrì kutenkù kumɔu.
18Kɛ̀ dɛ̀ dò mmɛmmɛ Kuyie nhɔ̃ɔ̃ kuɔ́ mmɛsémmɛ̀ kù dɔ́ kɛ́ mɛ̀ kuɔ́ wènwe kɛ́kpénkùnnɛ kù dɔ́ kɛ́kpénkùnnɛ wèè kó yɛto.
19Kɛ̀ dɛ̀ yɛ̀mmɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ bo yĩ́ kɛ̀ dɛ̀ dò mmɛmmɛ bɑ nnɛ́ te kɛ̀ Kuyie mbo ti kpetínnɛ́? We mbo nɑ kɛ́yetɛ Kuyie nhò dɔ́mmɛ̀?

20A tú we fɔ̃́ nhonìtì kɛ bo sɛi nKuyie? Tɛkṹmbotɛ̀ bo nɑ kɛ́bekɛ wèè tɛ̀ mɑɑ́ kɛ dɔ̀: Dɛ̀ dòmmɛ kɑ̀ɑ m mɑɑ́ miɛ mbotɑ́ɑ̀?
21Oyɑɑmɑrì bo nɑ kɛ túótɛ́ tiyɑɑtì timɑ́ɑ̀ kɛ mɑɑ́ tɛkṹmbotɛ̀ sɑ̀ɑ̀tɛ̀, kɛ́mɑɑ́ kunɛ́sĩ̀mbuuku.
22Ti kpɛrɛ mɛ ndò, Kuyie mmiɛkɛ do pɛikɛmu kɛ̀ kù ndɔ́ kɛ́bɛnkɛ kù kpeńnìmɛ̀, kɛ́ nɛ́ mɔɔtɛ mɛminnímɛ̀ bɑ́ kù í nkùɔ bɛ̀ɛ̀ do dò nkùu bɛ̀ kùɔ.
23Kɛ ndɔ́ kɛ́ ti bɛnkɛ kù kpeńnìmɛ̀ mɛdiɛ̀, nkɛ ti kuɔ́ mmɛsémmɛ̀ tínti kù tɑ̃ɑ̃tɛ́ bɛ̀ nɛ̀ dimɔ̀nnì kɛ̀ ti bo di ku kpɑ̀tì.
24Tíì tú Kuyie ntɑ̃ɑ̃tɛ́ bɛ̀ kɛ ti kuɔ́ mmɛsémmɛ̀, Sifubɛ nɛ̀ bɛ̀ɛ̀ í tú Sifubɛ bɛ miɛkɛ.
25Tì wɑ̃̀rimu Osee kó dipɑ́tíri miɛkɛ kɛ tú: Bɛ̀ɛ̀ do í tú n kɔbɛ m bo bɛ̀ dɔ̀ɔ̀ n kɔbɛ, n do í dɔ́ bɛ̀ m bo bɛ̀ dɔkɛ.
26Díndi bɛ̀ do í tú bɛ̀ Kuyie nkɔbɛ bɛ̀ bo di yú Kuyie nkɔbɛ.
27Kɛ̀ Esɑii bɛ́i nyIsidɑyɛɛribɛ kpɛ́í nkɛ dɔ̀: Bɑ́ kɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ do sũ kɛ mɑnnɛ̀ dɑ̀mɛ́ɛ̀rì kó mubirímú, bɛ miɛkɛ bɛ̀ɛ̀ bo nsúɔ́ mbɛɛ̀ yóó cootɛ́.
28Kɛ yɛ̃́ ti Yiɛ̀ nKuyie nyóó dɔɔ̀mɛ̀mu kù bɛ́i ntì pɑ́íí kɛ́ tì dɔ̀ɔ̀ mɛcɑ̃ɑ̃.
29Esɑii do yìɛ́ kɛ́bɛ́immu kɛ dɔ̀: Kɛ̀ Ti Yiɛ̀ nKuyie Mpɑkɛdɑɑ do í coo nti kó bɛ̀mɑbɛ̀, nɛ̀ yíe nti kpɛrɛ do dèèmu kɛ nɑɑ́nɛ̀ Sodɔmmu ɛì kɔbɛ kpɛrɛ, kɛ sɑ̃̀ɑ̃́tɛ́nɛ̀ Komɔɔ ɛì kɔbɛ kpɛrɛ.
30Ti bo yĩ́ bɑ nɑ́kɛ? Bɛ̀ɛ̀ í tú Sifubɛ kɛ do í wɑnti Kuyie nku bɛ̀ nwénkùnnɛ, di mmɔ̀nnì kù bɛ̀ wénkùnnɛmu bɛ̀ tɑ̃́ mmɛ̀ɛ̀ kpɛ́í nYesu.
31Kɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ biɛ bɛ̀ɛ̀ do wɑnti Kuyie mbɛ̀ wèńkùnnɛ nɛ̀ ikuɔ́ miɛkɛ kɛ mɛ nyí nɑ kɛ dɔ̀ɔ̀ ì yɛ̃ mmù.
32Kɛ yɛ̃́ bɛ̀ í dɔ́mɛ̀ Kuyie mbɛ̀ wénkùnnɛ bɛ̀ tɑ̃́ mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í, kɛ dɔ́ kùu bɛ̀ wénkùnnɛ nɛ̀ bɛ dɔɔ̀rìmɛ̀ miɛkɛ. Mɛm̀mɛ kɛ̀ bɛ̀ bètɛ́ dibétɛ́tɑ̃́rì.
33Tì wɑ̃̀ri díì kpɛ́í nkɛ tú: Ntɛnɛ̀ n dɔúmmɛ̀ dibétɛ́tɑ̃́rì Siyɔ̃ɔ̃ ĩ́nkɛ̀ dipèrì dìì buɔ̀, kɛ̀ wèè di tɑ̃́ ò bɑ́ɑ́ di ifɛi.