Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - Odommu

Odommu 4

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ti bo nɑ́kɛ́ ɔ̃̀nti ti yɑ̀ɑ̀rì Abɑrɑhɑmmu kpɛ́í? Kuyie ndo ò dɔ̀ɔ̀ bɑ wenwe onìtì?
2Kɛ̀ kù do nhò wénkùnnɛ o tɔ̃mmú kpɛ́í nkɛ ò nɑ mpɔtìmu, Kuyie mborɛ̀ dɛ̀ mɛ nnɛ́ í dò mmɛmmɛ.
3Tì wɑ̃̀rimu kɛ tú: Abɑrɑhɑmmu do tɑ̃́ Kuyie nku kɛ̀ dɛɛ̀ nte kɛ̀ kù dɔ̀ ò wetí.
4Kòo nìtì pĩ mmutɔ̃mmú bɛ̀ ɔ̃ɔ̃ nhò yietìmu, dɛ kó tiyeti í tú dipɑ̃nnì, o tɔ̃mmú yeti nti.
5Kuyie mborɛ̀ dɛ̀ í tú nɛ̀ mutɔ̃mmú kpɛ́í nkɛ kù ɔ̃ɔ̃ wénkùnɛmɛ̀ onìtì, ò tɑ̃́ dìì mɔ̀nnì ndi Yesu kù ɔ̃ɔ̃ ò wénkùnɛmɛ̀.
6Dɛɛ̀ te Dɑfiti bɛ́immɛ̀ kɛ tú: Diwɛ̀ì ɔ̃ ḿbo Kuyie nwénkùnnɛ wè bɑ́ dɛ̀ í tú nɛ̀ o tɔ̃mmú kpɛ́í.
7Dɛ̀ ńnɑɑti Kuyie ncĩ̀ɛ̃́ mbɛ̀ bɛ yetímɛ̀, kɛ ũtɛ́ bɛ yɛi.
8Dɛ̀ nnɑɑti Kuyie ntɛ̃́nkɛ í kɑɑ̀nnɛ̀ bɛ̀ɛ̀ kó mɛyɛi.
9Dɛ kó diwɛ̀ì bo Sifubɛ mɑ́ɑ̀ kpɛ́í nkɑɑ̀? Ɔ́ɔ̀! Di bomu bɛ̀ɛ̀ í tú Sifubɛ bɛ kpɛ́í mmúnkɛ. Ti bo kɛ nɑ́ɑ́ nkɛ tú Kuyie nwénkùnnɛ Abɑrɑhɑmmu ò kù tɑ̃́ mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í nkɛ.
10Ɔ̃̀mmɔ̀nnì ndi Kuyie ndo wèńkùnɛmɛ̀ Abɑrɑhɑmmu? Dɛ̀ do sɔ̃́ nho cɑ̃ntɑ́ɑ̀ kòò mu nyí cɑ̃ntɛ́? Kuyie nyóó ò wèńkùnnɛ kòò mu nyí cɑ̃ntɛ́.
11Ò mu ndo í cɑ̃ntɛ́ kɛ́ntɑ̃́mu Kuyie nkɛ̀ kùu duɔ́ nkòo cɑ̃ntɛ́ kɛ̀ dɛ̀ɛ bɛnkɛ kù ò wénkùnɛmɛ̀ ò kù tɑ̃́ mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í. Dɛɛ̀ te kòò tu bɛ̀ɛ̀ tɑ̃́ Kuyie mbɛ kóo cicɛ.
12Weè wɛ̃̀tɛ kɛ tú bɛ̀ɛ̀ cɑ̃mmú bɛ kóò cicɛ, dɛ̀ nɛ́ í tú bɛ̀ɛ̀ cɑ̃mmú bɛmɔu, bɛ̀ɛ̀ tɑ̃́ bɛ̀mbɛ Kuyie nhò do kù tɑ̃́ mɛ̀ɛ̀ botí kɛ mu nyí cɑ̃ntɛ́.
13Kuyie ndo yɛ̃ nhAbɑrɑhɑmmu nɛ̀ o yɑɑ̀bí bɛ̀ bo tiekɛ kutenkù kumɔu, dɛ̀ í tú ò do yie mmɛ̀ɛ̀ kpɛ́í nku kuɔ́, ò do tɑ̃́ mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í nkɛ Kuyie.
14Kɛ̀ nsɑ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ̀ yie nKuyie nkuɔ́ kɛ̀ bɛɛ̀ mɑ́ɑ̀ yóó tiekɛ kutenkù, Kuyie mbɛ̀ dɔunnɛ̀ dìì nùù tũ ntú dɛtetìrɛ̀ ndɛ, kɛ̀ bɛ̀ɛ̀ kù tɑ̃́ kɛ̀ bɛ̀ kù tɑ̃́ dɛtetìrɛ̀.
15Ikuɔ́ íinko Kuyie nkó kɛmiɛkɛ nkɛ, kɛ̀ ikuɔ́ í bo ɑ bɑ́ɑ́ ì yetɛ́nɛ̀.
16Ti tɑ̃́ mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í nKuyie ndɛɛ̀ te kɛ̀ kù yɛ̃ nkù bo ti pɑ̃ dipɑ̃nnì fɑ̀ɑ̀rɛ̀, kɛ̀ dì ntú Abɑrɑhɑmmu yɑɑ̀bí imɔu kpɛri, dì í tú bɛ̀ɛ̀ yie nyikuɔ́ mɑ́ɑ̀ bɛ kpɛri, dì tu nɛ̀ tínti bɛ̀ɛ̀ tɑ̃́ Kuyie nhAbɑrɑhɑmmu do kù tɑ̃́ mɛ̀ɛ̀ botí ti kpɛri ndi.
17Tì wɑ̃̀rimu kɛ tú: N dɑ dɔ̀ɔ̀ ibotí pɛ́u kóò cicɛ. Abɑrɑhɑmmu yĩ́mɛ kɛ nɑɑ́ nyibotí kóò cicɛ? Ò do tɑ̃́ mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í nkɛ Kuyie nkùù duɔ̀ nkɛ̀ bɛcíríbɛ̀ yɑ̃́nnì, kùù dènnìnkoní dɛ̀ɛ̀ í bo.
18Dɛ̀ í dò ndìì mɔ̀nnì wèe yie nkòò yie, mɛm̀mɛ kòo nɑɑ́ nyibotí pɛ́u cicɛ, kɛ́ndònnɛ̀ tì wɑ̃̀rimɛ̀ kɛ tú: A yɑɑ̀bí bo nsũ mɛdiɛ̀.

19Abɑrɑhɑmmu bie ndo bo ntùɔ̀kɛ tɛkɔ̀ùtɛ̀ (100), kòo pokù Sɑrɑɑ múnkɛɛ kótɛ́ kɛ́pɛ̃ɛ̃tɛ́ ò bo pɛitɛ́ dɛ̀, bɑ́ nɛ̀ mɛmmɛ kòo tɑ̃́kùmɛ̀ nfííkú.
20Kòo yie nKuyie mbɛ́i ntì kɛ í nyĩɛ̃̀kù, ò tɑ̃́ mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í nkɛ̀ dɛ̀ɛ ò duɔ́ mmuwɛ̃rímú kòo dɛ́úkùnnɛ Kuyie nyètìrì.
21Kòo nyɛ̃́ weti weti kɛ dò nKuyie mbɛ́i ntì kù mɔ̀kɛ muwɛ̃rímú kɛ bo tì dɔ̀ɔ̀.
22Nɛ̀ dɛ kpɛ́í nkɛ̀ Kuyie ndɔ̀: Ò wetí.
23Dɛ kó ditɑnnùù diì tú Kuyie nhò wéntɛ́ wèè wetí tì í wɑ̃̀ri Abɑrɑhɑmmu mɑ́ɑ̀ kpɛ́í.
24Tì wɑ̃̀rinɛ̀mu ti kpɛ́í, tiì tú Kuyie nyóó ti wéntɛ́ bɛ̀ɛ̀ wetí tínti bɛ̀ɛ̀ tɑ̃́ ti Yiɛ̀ nYesu, kù duɔ́ nkɛ̀ wèè yɑ̃̀ńtɛ́.
25Wèè ku ti yɛi nkpɛ́í nkɛ yɑ̃̀ńtɛ́ kɛ ti wénkùnko.