Text copied!
CopyCompare
Kisin Kiraan Kitabuna - Romi Kaane

Romi Kaane 2

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1I findi ndenden na, i tan naxan bodene yalagima, i mi nɔɛ i yɛtɛ xun mafalɛ. Amasɔtɔ i bodene yalagin feen naxanye ma, i tan fan yɛtɛɛn ne ligama. Nayi, i bata i yɛtɛɛn fan yalagi.
2En na a kolon Ala kiti tinxinxin sama nɛn muxune ma, naxanye fe sifani itoe ligama.
3Koni i laxi a ra a i tan minɛ Alaa kitin bun ba, i tan naxan bodene yalagima feene ma i tan yɛtɛɛn naxanye ligama?
4Hanma i yoxi Alaa nɛma fisamanten gbeen ma ba, e nun a diɲana? I mi a kolon a Alaa fanna lan nɛn a yi i sigati kiin maxɛtɛ ba?
5Koni i ya tengbesenyaan ma, i mi waxi i bɔɲɛn maxɛtɛ feni. Nanara, i luma Alaa xɔlɔn fari sɛ naxan namaraxi i xili ma, a yi i li Alaa kiti tinxinxin na mini kɛnɛnni waxatin naxan yi.
6Amasɔtɔ na waxatini, Ala “muxun birin saranma nɛn a kɛwanle ra.”
7A habadan nii rakisin fima nɛn muxune ma naxanye na e tunnafan fe faɲin ligadeni e yi binyen nun xunnayerenna nun faxatareyaan fen.
8Koni a xɔlɔn nun a bɔɲɛ teen kelima nɛn muxune xili ma naxanye e yɛtɛ yigboma, e tondi ɲɔndin ma, e lu tinxintareyaan bun.
9Awa, tɔrɔn nun kɔntɔfinle sama nɛn fe ɲaxi rabane birin fari, fɔlɔ Yahudiyane ma siga siya gbɛtɛne ma.
10Koni Ala binyen nun xunna kenla nun bɔɲɛ xunbenla fima nɛn fe faɲi rabane ma, fɔlɔ Yahudiyane ma siga siya gbɛtɛne ma.
11Amasɔtɔ Ala mi muxune rafisama e bode xa.
12Naxanye birin yulubin ligama, e mi Musaa sariyan bun, ne halagima nɛn hali ba na sariyan na. Koni naxanye birin yulubin ligama Musaa sariyan bun, ne yalagima nɛn sariyan xɔn.
13Amasɔtɔ naxan na a tuli mati sariyan na, na xa mi Ala kɛnɛnxi koni naxan na sariyan suxu, Ala na nan yatɛxi tinxin muxun na.
14Awa, siya gbɛtɛn naxanye mi Musaa sariyan kolon ne na fena nde liga naxan daxa sariyani e gbee muxuyaan xɔn, ne bata e gbee sariyan namini hali Musaa sariyan to mi yi e yii.
15Na a yitama nɛn a sariyan yamarin naxan fixi, na yi sɛbɛxi e bɔɲɛn nin. E yɛtɛ xaxinla fan luma e kawandɛ, a yi e fe kalan yita e ra waxatina nde, a mɔn yi e kɛwanle xun mayɛngɛ waxati gbɛtɛ.
16A ligama na kii nin Ala na mini muxune wundo feene makitideni lɔxɔn naxan yi a Muxu Sugandixin Yesu barakani, alo n Yesu a fe Xibaru Faɲin naxan nalima, na a falan kii naxan yi.
17Koni i tan naxan a falama a Yahudiyan nan i ra, i yengi saxi sariyan ma, i yɛtɛ matɔxɔma Ala yi,
18i a sagoon kolon, sariyan bata i xaran fe fisamantenna sugandin ma.

19I laxi a ra fa fala a danxutɔne yii rasuxun nan i tan na, e nun kɛnɛnna naxan muxune malima dimini,
20naxan xaxilitarene xaranma e nun diidine karamɔxɔna, bayo i laxi a ra a i bata fe kolonna nun ɲɔndin yɛtɛɛn sɔtɔ sariyani.
21Nayi, i tan naxan bonne xaranma, i yɛtɛ xaranma ba? I tan naxan kawandin bama a muxun nama muɲan ti, i tan mi muɲan tiin ba?
22I tan naxan tɔnna dɔxɔma yalunyaan na, i tan mi yalunyaan ligan ba? Suxurene raɲaxu i tan naxan ma, i mi e batu banxine kui seene tongon ba?
23I i yɛtɛ matɔxɔma sariyani, koni i Ala matandima sariya kalan xɔn!
24Amasɔtɔ, Kitabun naxa, “Ala xinla rayelefuxi siya gbɛtɛne yɛ ɛ tan nan ma fe ra.”
25Yahudiyane banxulanna lan, xa i sariyan suxu. Koni xa sariya kalan nan i ra, hali i banxulanxi, i fa yatɛxi nɛn alo siya gbɛtɛ banxulantarena.
26Siya gbɛtɛn naxanye mi banxulanxi, xa ne sariyan suxu, Ala mi na yatɛ alo Yahudiya sariya suxune ba?
27Xa banxulantarena Alaa sariyan suxu, a mi i tan Yahudiya banxulanna yalagɛ ba? Amasɔtɔ i sariyan kalama, hali a sɛbɛxin to i yii.
28Yahudiya dinan maligan muxun naxan yi, na mi findixi Yahudiya kɛndɛ yɛtɛɛn na. Banxulan feen mi findixi fati bɛndɛna fe gbansanna ra.
29Koni muxun findima Yahudiya kɛndɛn na a kui feene nan xɔn. Banxulanya kɛndɛn luma muxun bɔɲɛn nin fata Alaa Nii Sariɲanxin na. Sariya sɛbɛxi mi a ra. Na muxu sifan mi tantunna sɔtɔma adamadiine ra fɔ Ala yɛtɛna.