Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - Odommu

Odommu 6

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kɛ̀ dɛ̀ dò mmɛmmɛ ti bo nsɔkɛ́ kɛ dɔɔri mɛyɛi mmɛ kɛ̀ Kuyie nkó mɛsɑ̀ɑ̀ nnɛ́ dɛukɑɑ̀?
2Bìtì, bìtì! Ti yɛ̀mu mɛyɛi mmiɛkɛ, ti tɛ̃́nkɛ bɑ́ɑ́ nɑ kɛ́ mmɛ̀ dɔ̀ɔ̀ri.
3Di í yɛ̃́ kɛ dò nkɛ̀ bɛ̀ ti ɑ̃nnɛ́ dìì mɔ̀nnì bɑ̀tɛ́mmù ti wɛ̃nnɛ́nɛ̀ Yesu Kirisi nwe kɛ kúɑ̀?
4Bɛ̀ ti kùnnɛ dìì mɔ̀nnì mɛniɛ ndɛ̀ dònnɛ̀ bɛ̀ ti kũnnɛ́nɛ̀ Kirisi nwe, kɛ́ndò Kuyie nkó muwɛ̃rímú diɛmù duɔ́mmɛ̀ kòò yɑ̃̀ńtɛ́ kù múnkɛ bo nte kɛ̀ tí nfòù mufòmmu pɑ̀mmù.
5Kɛ̀ ti ò wɛ̃nnɛ́nɛ̀ kɛ ku ti bo ò wɛ̃nnɛ́nɛ̀ kɛ́yɑ̃́ntɛ́.
6Ti yɛ̃́mu kɛ dò nti fòmmu mukótímù, bɛ̀ mù wɛ̃nnɛ́nɛ̀ Kirisi kɛ bɑɑkɛ́ kudɑpɑ̃ɑ̃tí, kɛ̀ mɛyɛ̀mmɛ̀ mɛ̀ɛ̀ do ti yũɔ̃ mmɛyɛi mbíɛ́kɛ̀ kɛ̀ mɛ̀ tɛ̃́nkɛ í mɔkɛ muwɛ̃rímú, ti tɛ̃́nkɛ í tú mɛyɛi nkó tidɑɑtì.
7Kɛ yɛ̃́ wèè ku ò tɛ̃́nkɛ í bomɛ̀ mɛyɛi mmiɛkɛ.
8Ti nyɛ̃́ kɛ dò nkɛ̀ ti wɛ̃nnɛ́nɛ̀ Yesu kɛ ku ti bo ò wɛ̃nnɛ́nɛ̀ o fòmmu pɑ̀mmù.
9Ti yɛ̃́mu kɛ dò nKirisi ku kɛ yɑ̃̀ńtɛ́, ò tɛ̃́nkɛ í yóó kú. Mukṹṹ tɛ̃́nkɛ bɑ́ɑ́ nɑ kóò kùɔ.
10Ò ku kɛ nɑ mɛyɛi nkucɛ mɛmɑ́ɑ̀ ndi sɑ̃́ɑ̃̀, kɛ yɑ̃̀ńtɛ́ kɛ fòù kɛ bo Kuyie mborɛ̀.
11Wéntɛ́nɛ̀ dimɑ́ɑ̀ mɛyɛi mbíɛ́kɛ́ kɛ́ndò ndi ku, kɛ nfòù Kuyie nkó mufòmmu Yesu Kirisi borɛ̀.
12Bɑ́ɑ́ yiennɛ̀ kɛ̀ mɛyɛi ní nte di kɔ̃̀ntì, kɛ̀ di yɛ̀mmɛ̀ ndi yũɔ̃ nkɛ̀ di dɔɔri mɛyɛi.
13Di bɑ́ɑ́ yie nkɛ̀ di tùòtii nɑɑ́ mmɛyɛi nkó titɔ̃nnɛntì. Duɔ́nnɛ̀ dimɑ́ɑ̀ kɛ́ndò mbɛnìtìbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ ku kɛ yɑ̃̀ńtɛ́, kɛ́ndò ntitɔ̃nnɛntì Kuyie nkó mutɔ̃mmú kpɛti.
14Mɛyɛi ntɛ̃́nkɛ í di te, di tɛ̃́nkɛ í dò nkɛ́ndé ikuɔ́, di bo Kuyie nkó mɛsɑ̀ɑ̀ mmiɛkɛ nkɛ.
15Kɛ̀ ikuɔ́ tɛ̃́nkɛ í ti te tí ndɔɔri mɛyɛi mmɛ ti bo mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í Kuyie nkó mɛsɑ̀ɑ̀ mmiɛkɑɑ̀? Bìtì!
16Di í yɛ̃́ kɛ dò nkɑ̀ɑ duɔ́ nhɑmɑ́ɑ̀ òmɔù, kɛ yíé nhò yɛ̃mmù, ɑ nɑɑ́ nho dɑɑkù nkuɑ̀ɑ̀? Kɑ̀ɑ dɔ̀ɔ̀ri mɛyɛi nhɑ yóó kúmu, kɑ̀ɑ mɛ nyie nKuyie nkpɛti kù dɑ wénkùnnɛ.
17Ti sɑ̃ntí Kuyie ndi do túmɛ̀ mɛyɛi nkó tidɑɑtì, di mmɔ̀nnì kɛ́yie nnɛ̀ di yɛ̀mmɛ̀ mɛmɔu itié mbɛ̀ ti nɑ̀kɛ́ ì.
18Di mmɔ̀nnì di yɛ̀mu mɛyɛi nkó tidɑɑtì mmiɛkɛ, kɛ nɑɑ́ mmɛwetímmɛ̀ kó tidɑɑtì.

19N yóó bɛ́i nkɛ́donnɛnɛ̀ di yɛ̃́ tì nti, kɛ yɛ̃́ di mu nyí kpenkɛmɛ̀. Kɛ́ndò ndi do duɔ́mmɛ̀ dimɑ́ɑ̀ mufòmmu yɛimu kɛ́nɑɑ́ mmu kó tidɑɑtì, di mmɔ̀nnì duɔ́nnɛ̀ dimɑ́ɑ̀ kɛ́ndò mmɛwetímmɛ̀ kó tidɑɑtì kɛ̀ di fòmmu ndò mpɑ́íí.
20Di do tú dìì mɔ̀nnì mɛyɛi kó tidɑɑtì, di do í wetí di do dɔɔri di dɔ́mɛ̀ mmɛ.
21Di do dɔɔri dìì mɔ̀nnì mɛyɛi nyifɛi mɛ̀ ndi bonnɛ̀mɛ̀ di mmɔ̀nnì kɛ́pɛ́ú ɔ̃̀mmu cɔ̃́ntimu? Di kó mucɔ̃́ntimu do tú mukṹṹ mmu.
22Di mmɔ̀nnì di yɛ̀mu mɛyɛi nkó tidɑɑtì miɛkɛ kɛ nɑɑ́ nKuyie nkó tidɑɑtì kɛ̀ kù di wénkùnnɛ kɛ̀ di pɛ̀tɛ́ mufòmmu mùù bo sɑ̃́ɑ̃̀.
23Kɛ yɛ̃́ mɛyɛi nkó tiyeti túmɛ̀ mukṹṹ mmu, kɛ̀ Kuyie nkó dipɑ̃nnì tú mufòmmu mùù bo sɑ̃́ɑ̃̀ ti tɑunnɛ̀ ti Yiɛ̀ nYesu Kirisi nwe kɛ mù pɛ̀tɛ́.