Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - Odommu

Odommu 5

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kuyie nhɔ̃ɔ̃ ti wénkùnnɛ ti yie ndìì mɔ̀nnì ndi ku kpɛti, Yesu dɔ̀ɔ̀ dɛ̀ ti kpɛ́í ndɛɛ̀ te nɛ̀ Kuyie nkɛ̀ ti nɑrikɛ.
2Ti tɑ̃́ mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í nkɛ Yesu dɛɛ̀ te kɛ̀ Kuyie nti dɔ̀ɔ̀ mɛsɑ̀ɑ̀ kɛ̀ ti nɑ kɛ kù tɔ̀ɔ́nnɛ̀. Kɛ kù wɛ̃ńnɛ̀ kɛ fòù kɛ̀ dɛ̀ ti nɑɑti kɛ̀ ti bɑɑ Kuyie mbo ti duɔ́mmɛ̀ ku kó tikpetì.
3Ti ɑrìmu kɛ̀ diwɛ̀ì nɛ́ ti bo kɛ yɛ̃́ mɛhɑ́ɑ́rìmɛ̀ ti duɔ̀mmɛ̀ mɛwɛ̃́ɛ̃́rìmɛ̀.
4Mɛminnímɛ̀ mɛɛ̀ ɔ̃ɔ̃ nte kɛ̀ mɛhɑ́ɑ́rìmɛ̀ ti tùɔ̀kɛní tí nwɛ̃́ɛ̃̀rì. Kɛ̀ mɛwɛ̃́ɛ̃́rìmɛ̀ nte kɛ̀ ti pɛ́tɛ́ ti bɑɑ dɛ̀.
5Dɛ kó mubɑ̀rìmù ti bɑɑ mù ɔ̃ɔ̃ í ntì soutɛ́ kɛ yɛ̃́ Muyɑɑ́nsɑ̀ɑ̀mù muù ti bɛnkú kù ti dɔ́mɛ̀.
6Ti do í mɔkɛ dìì mɔ̀nnì muwɛ̃rímú kɛ bo dɛɛtɛ́ timɑ́ɑ̀, kɛ̀ Kirisi ku ti yɛi nkpɛ́í nKuyie ntɑ̃ɑ̃tɛ́ dìì mɔ̀nnì.
7We mbo yie nkɛ́ kú wèè dɔ̀ɔ̀ri Kuyie ndɔ́mɛ̀ o kpɛ́í? Kɛ̀ dɛ̀ yetɛ ɑ sɑ̀ɑ̀ bo kú mɛsɑ̀ɑ̀ nyiɛ̀ nkpɛ́í nkɛ.
8Kuyie mbɛnkɛmu kù ti dɔ́mɛ̀, kɛ̀ Kirisi ku ti kpɛ́í nti tú dìì mɔ̀nnì bɛnitiyɛibɛ.
9Bɑ̀mbɑ̀ nho kṹṹ mmɛ ntemɛ̀ kɛ̀ ti wenkɛ, bɑ mbo nte kòò bɑ́ɑ́ ti dɛɛtɛ́nɛ̀ Kuyie nkó kɛmiɛkɛ?
10Kɛ̀ Kuyie nti tɑunnɛ̀ kumɑ́ɑ̀ ku Birɛ kó mukṹṹ mmiɛkɛ, ti tú dìì mɔ̀nnì mɛyɛi nyɛmbɛ̀, dɛ̀ bo yĩ́mɛ ku Birɛ mɛ nyɑ̃̀ńtɛ́mɛ̀ kɛ̀ kù bɑ́ɑ́ ti dɛɛtɛ́ ti nɑɑ́ ndìì mɔ̀nnì ku kɔbɛ!
11Dɛndɛ kó difɔ̃nkúò, kɛ̀ ti wɛ̃̀tɛ kɛ mɔkɛ diwɛ̀ì kɛ yɛ̃́ nɛ̀ Yesu Kirisi kó mukṹṹ mmiɛkɛ nkɛ nɛ̀ Kuyie nti tɑummɛ̀.
12Nɛ̀ onìtì omɑ́ɑ̀ borɛ̀ ndɛ mɛyɛi ntɑnnímɛ̀ kutenkù kumɔu, kɛ̀ mukṹṹ mbuotɛ́ kɛ kɔù bɛnìtìbɛ̀ bɛmɔu, kɛ yɛ̃́ bɛ̀ yetɛ́mɛ̀.
13Ikuɔ́ do í bo dìì mɔ̀nnì kɛ̀ mɛyɛi mbomu, ikuɔ́ nɛ́ í mɛ mbomɛ̀ Kuyie nyí mbɛ̀ bekùnɛ̀, kɛ yɛ̃́ bɛ̀ í yɛ̃́mɛ̀ dɛ̀ɛ̀ tu mɛyɛi,
14kɛ́túótɛ́ Adɑmmu kó dimɔ̀nnì kɛ́tuɔkɛnɛ̀ Mɔyiisi, kɛ̀ mukṹṹ nkɔù bɛ̀ɛ̀ í yetɛ Kuyie nkpɛti Adɑmmu do yetɛ mɛ̀ɛ̀ botí. Adɑmmu do tú dibɛnkɛ̀rì ndi wèè kèríní o kpɛri.
15Adɑmmu yétímɛ̀ í wɛ̃ńnɛ̀ Kuyie nkó dipɑ̃nnì. Mɔ́mmuɔ nwe onìtì omɑ́ɑ̀ yetɛ́ mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í nkɛ kusṹkù kɔ̃mmɛ̀. Nɛ̀ onìtì omɑ́ɑ̀ Yesu Kirisi borɛ̀ ndɛ, Kuyie nti pɑ̃mɛ̀ mɛsɑ̀ɑ̀ nkɛ̀ mɛ̀ dɛu.
16Dɛ kó mɛsɑ̀ɑ̀ nyí wɛ̃ńnɛ̀ onìtì omɑ́ɑ̀ yétímɛ̀, onìtì omɑ́ɑ̀ yetɛ́ mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í nkɛ bɛnìtìbɛ̀ yɑ̀tɛ̀nɛ̀mɛ̀ Kuyie nkɛ̀ kù ti dɔ̀ɔ̀ mɛsɑ̀ɑ̀ nnɛ̀ Yesu Kirisi kpɛ́í.
17Onìtì omɑ́ɑ̀ yetɛ́mɛ̀ kɛ̀ mukṹṹ ntɑnní kɛ kɔù bɛnìtìbɛ̀, mɛɛ̀ botí nku onìtì omɑ́ɑ̀ Yesu kó mɛsɑ̀ɑ̀ nkpɛ́í nkɛ bɛnìtìbɛ̀ pɛ̀ú mufòmmu, kɛ bo ò wɛ̃nnɛ́nɛ̀ kɛ́di tikpɑ̀tì.
18N wɛ̃̀tɛ kɛ nɑ́ɑ́mmu kɛ tú onìtì omɑ́ɑ̀ yetɛ́ mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í nkɛ bɛnìtìbɛ̀ í nɑɑtinɛ̀mɛ̀ Kuyie. Mɛɛ̀ botí nku onìtì omɑ́ɑ̀ wèè wetí o kpɛ́í nkɛ bɛnìtìbɛ̀ nɑrikɛnɛ̀mɛ̀ Kuyie, kɛ̀ kù bɛ̀ duɔ́ mmufòmmu.

19Onìtì omɑ́ɑ̀ yetɛ mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í nKuyie nkpɛti dɛɛ̀ te kɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ bɛmɔu nɑɑ́ mmɛyɛi nyɛmbɛ̀. Mɛɛ̀ botí nku onìtì omɑ́ɑ̀ wèè yie nKuyie nkpɛti ò yó ntemɛ̀ kɛ̀ kùu wénkùnnɛ bɛnìtìbɛ̀ bɛmɔu.
20Ikuɔ́ ɑ̃nnɛ́ kɛ bo fei mmɛyɛi mmɛ kɛ̀ ti yɑ̀ mɛ̀ dɛumɛ̀. Mɛyɛi ndɛu dɛ̀, Kuyie nkó mɛsɑ̀ɑ̀ nhɔ̃ ndɛu kɛ́pɛ̃ɛ̃tɛ́ mɛmmɛ.
21Kɛ́ndonnɛ̀ mɛyɛi nkɔùmɛ̀ bɛnìtìbɛ̀, mɛɛ̀ botí nku Kuyie nkó mɛsɑ̀ɑ̀ nti duɔ̀mmɛ̀ mufòmmu Yesu weè te kɛ̀ Kuyie nti wénkùnko.