Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - Odommu

Odommu 16

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1N dɔ́ kɛ di nɑ́kɛ́ kɛ̀ di nyɛ̃́ ti tɑ̃ũ̀ Febee wèè pĩ nSɑ̃nkiree Kirisi kɔbɛ tĩ̀nnì miɛkɛ mutɔ̃mmú, ò kèróomɛ̀ mmɛ.
2Dí ò cɔutɛ́ nɛ̀ ti Yiɛ̀ nkó diyètìrì, Kirisi kɔbɛ dò nkɛ́ncɔúmɛ̀ bɛtɔbɛ̀, kɛ́ nhò teénnɛ̀ dɛ̀ ò bèkú dìì mɔ̀nnì mɛteèmmɛ̀. Ò teénnɛ̀mu bɛnìtìbɛ̀ pɛ́u, kɛ n teénnɛ̀ mí m mɔ́mmuɔ.
3N dɔunko Pirisiidi nɛ̀ Akidɑɑsi nɛ̀ bɛ̀ ti wɛ̃ nkɛ pĩ́ nYesu Kirisi tɔ̃mmú.
4Bɛɛ̀ kɑ̀ɑ́tɛ́ mukṹṹ kɛ n dɛɛtɛ́. Dɛ̀ í tú míì mɑ́ɑ̀ bɛ̀ sɑ̃ntí, nɛ̀ Kirisi kɔbɛ bɛmɔu ndi bɛ̀ɛ̀ í tú Sifubɛ.
5N dɔunko bɛ̀ɛ̀ tiku bɛ cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kɛ bɑ́ɑ́ nKuyie kɛ dɔu n nɛ́po sɑ̀ù Epɑinɛti, wèè ketɛ́ kɛ cɔutɛ́ Yesu Asii kó kutempɛ̃ mmiɛkɛ.
6N dɔunko Mɑɑri wèè pĩ mmutɔ̃mmú mɛdiɛ̀ ndi kpɛ́í.
7Kɛ dɔunko Ãndonnikuusi nɛ̀ Sunniyɑɑsi n ciɛ kɔbɛ, nɛ̀ bɛ̀ ti do wɛ̃ nkɛ kpetí, bɛnitidiɛbɛ̀ mbɛ Yesu tɔ̃rɛ̀ miɛkɛ. Bɛɛ̀ n niitɛ́nɛ̀ kɛ cɔutɛ́ Yesu.
8Kɛ̀ n dɔunnɛ̀nko Ãmpidiyɑtuusi n nɛ́posɑ̀ù ti Yiɛ̀ nkó kucɛ miɛkɛ.
9Kɛ dɔunko Udimɛɛ wèè múnkɛ pĩ́ nKirisi tɔ̃mmú nɛ̀ n nɛ́po Sitɑkiisi.
10Kɛ dɔunko Apɛdɛsi Yesu tɔ̃ntì wèè fìíkú ti Yiɛ̀ nkó kucɛ miɛkɛ. Nɛ̀ bɛ̀ɛ̀ pĩ mmutɔ̃mmú Adisitobuuri cĩ́ɛ̃̀tɛ̀.
11Kɛ dɔunko Edodiyɔ̃ɔ̃ n cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kou nɛ̀ Nɑsiisi cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kɔbɛ bɛ̀ɛ̀ cɔutɛ́ ti Yiɛ̀.
12N dɔunko ti tɑ̃bɛ̀ Tidifɛnni nɛ̀ Tidifoosi, bɛ̀ɛ̀ pĩ nti Yiɛ̀ ntɔ̃mmú nɛ̀ ti tɑ̃ũ̀ sɑ̀ɑ̀wè Pɛdisii wèè pĩ nti Yiɛ̀ ntɔ̃mmú mɛdiɛ̀.
13Kɛ dɔunko Dufuusi Kuyie ntɑ̃ɑ̃tɛ́ wè nɛ̀ o yɔ̃, wèè múnkɛ tú n yɔ̃.
14Kɛ dɔunko Asɛ̃nkiriti nɛ̀ Fekɔ̃ɔ̃ nɛ̀ Edimɛsi nɛ̀ Pɑtirobɑɑsi nɛ̀ Edimɑɑsi nɛ̀ ti kɔbɛ Kirisi kɔbɛ bɛ̀ɛ̀ bɛ bonɛ̀.
15Kɛ dɔunko Fidokɔsi nɛ̀ Sudii nɛ̀ Nɛdee nɛ̀ o tɑ̃ũ̀ Odimpɑɑsi nɛ̀ Kirisi kɔbɛ bɛ̀ɛ̀ bɛ̀ bonɛ̀.
16Di dɔunko ditɔbɛ̀ nɛ̀ diwɛ̀ì. Kirisi kɔbɛ bɛmɔu di dɔunko.
17N kɔbɛ n di nɑ́ɑ́mmu kɛ tú: Di nyɛ̃́ bɛ̀ɛ̀ ɑ̃ɑ̃̀ mɛtotímɛ̀ Kirisi kɔbɛ cuokɛ̀ bɛ kpɛ́í, kɛ nɑ́ɑ́ ntìì cɑ̃̀ɑ̃́ kɛ bɛ̀ fétìnko. Di bɛ̀ dɛ́tinnɛ dimɑ́ɑ̀.
18Bɛ̀ í pĩ nti Yiɛ̀ nKirisi kó mutɔ̃mmú, bɛ̀ wɑnti bɛmɑ́ɑ̀ kó mudiì mmu. Kɛ ɔ̃ nnɑ́ɑ́ nnɛ̀ inunɑɑtí nɛ̀ yɛsɑ̃ɑ̃, kɛ soú nKirisi kɔbɛ bɛ̀ɛ̀ í kpenkɛ.

19Bɛnìtìbɛ̀ bɛmɔu yɛ̃́mu di yiemmɛ̀ ti Yiɛ̀ nkó tinɑ́ɑǹtì. Dɛ̀ n nɑɑti mɛsɑ̀ɑ̀, n nɛ́ dɔ́ di nyɛ̃́mu mɛsɑ̀ɑ̀ nnɛ̀ mɛyɛi kɛ bɑ́ɑ́ tɑ mɛyɛi mmiɛkɛ.
20Kuyie nkùù duɔ̀ nkuyɛǹnɑɑtí kù bo duɔ́ nkɛ̀ di cuuti dibɔɔ̀ kɛ́ dì nɑ̀ntoo bɑ̀mbɑ̀. Ti Yiɛ̀ nYesu kó mɛsɑ̀ɑ̀ ní ndi bonɛ̀.
21Timɔntee nɛ̀ wè ti nɛiti wè di dɔunko, kɛ̀ n ciɛ kɔbɛ dususi nɛ̀ Sɑsɔ̃ɔ̃ nɛ̀ Sosipɑtɛɛ kɛ̀ bɛ̀ múnkɛ di dɔunko.
22Mí nTɛrisuusi wèè wɑ̃̀ri dipɑ́tíri dii, m múnkɛ di dɔunko ti Yiɛ̀ nkó mɛwɛ̃nnímɛ̀ miɛkɛ.
23Kɑyuusi m bɑ̀tɛ́ wèè cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ nɛ̀ Kirisi kɔbɛ tiku dɛ̀ kɛ bɑ́ɑ́ nKuyie nɛ̀ Edɑsiti dihɛì kóò dítídɔúntì nɛ̀ ti nɛ́po Kɑdituusi bɛ̀ di dɔunko.
24Ti Yiɛ̀ nYesu Kirisi kó mɛsɑ̀ɑ̀ ní ndi bonɛ̀ dimɔu. Kɛ̀ dɛ̀ mmɛ ndò.
25Ti sɑ̃ntí Kuyie nkùù bo nɑ kɛ di kpénkùnnɛ ku kó kucɛ miɛkɛ nɛ̀ Tinɑ́ɑǹsɑ̀ɑ̀tì n di nɑ́ɑ́ ntì. Dɛ kó Tinɑ́ɑǹsɑ̀ɑ̀tì ti nɑ́ɑ́ Yesu kpɛ́í nkɛ, kɛ ti bɛnkú timɔ́mmɔnti Kuyie ndo sɔ̀nnɛ tì nɛ̀ dimɔ̀nnì.
26Di mmɔ̀nnì dɛ kó tinɑ́ɑǹtì tɛ̃́nkɛ í sɔri, Kuyie mpɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑm̀bɛ̀ do ti nwɑ̃̀ri. Kuyie nkùù bo sɑ̃́ɑ̃̀ kuù yɛ̃ ti ntì nɑ̀ɑ́ nyibotí imɔu kɛ̀ ìi ti cɔutɛ́ kɛ́ ntì tɑ̃́ kɛ dɔɔri tì yɛ̃mmɛ̀.
27Nɛ̀ ti Yiɛ̀ nYesu kó diyètìrì Kuyie nyètìrì ńdɛu, kunku kùù mɑ́ɑ̀ tú mɛyɛ̀mmɛ̀ yiɛ̀ yɛbie nyɛbie. Kɛ̀ dɛ̀ mmɛ ndò.